Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    90

 

гр. Сливен, 11.12.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публично заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и деветнадесета, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при  секретаря Радост Гърдева и с участието  на  прокурора  ………………, като разгледа докладваното от Председателя, гр.дело № 387 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

Предявено е мотивирано искане от КПКОНПИ срещу П.Й.П. и З.М.П., в което се твърди, че с решение № 659/22.08.18г. на Комисията е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД Бургас, уведомление от ОП Сливен за привличане в качеството на обвиняем на лицето П.Й.П. по ДП № 53/14г. по описа на Окръжен следствен отдел в ОП Сливен.

 Твърди се, че през периода 09.09.2008г. - 13.05.2010 г. в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на ЕТ „Й.- С.Й.” и като посредствен извършител чрез И.Н.И. от гр. Н.З. /управител на „СФУ Консулт 7” ЕООД гр. Н.З., на което е възложено счетоводното обслужване на ЕТ „Й.- С.Й.” Н.З./, ответникът е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 30 691,65 лв. дължим данък по ДДС, като потвърдил неистина пред ТД на НАП Бургас в справки-декларации по чл. 125 ал.1 от ЗДДС; при упражняване на стопанската дейност на ЕТ „Й.- С.Й.”, гр. Н.З. и при представяне на информация пред органите по приходите на ТД на НАП Бургас, съставил и използвал неистински документи, а именно - данъчни фактури, подробно изброени на лист 3 по делото.

Твърди се, че престъплението попада в обхвата на чл.22 ал.1 т. 18 от ЗОПДНПИ. Въз основа на внесения обвинителен акт е било образувано НОХД №  36/2016 г. по описа на ОС Сливен, приключило с присъда № 12/16.06.17г., влязла в сила на 20.06.2018г. С протокол от 21.04.2016г. се твърди, че е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на П.Й.П.. Проверката е започнала на 21.04.16 г. с период на проверката от 21.04.2006 до 21.04.16г. - 10 години.

При извършване на проверката за този период е извършен цялостен анализ на придобитото имущество от двамата ответници през проверявания период, събрана е данъчна и осигурителна информация за тях, както и банкова такава, като се твърди, че с оглед направения анализ е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла на чл. 21 ал.2 от ЗОПДНПИ /отм./, като предмет на отнемане в исковото производство е имуществена стойност в размер на 426 379,24лв. Сочи се, че с решение № 255/16.05.18г. е образувано производство срещу лицето П.Й.П., като въз основа на това решение е внесено в ОС Сливен мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото, предмет на предявения иск. С определение № 298/21.05.18 г. ОС Сливен е допуснал обезпечение на бъдещия иск и е издал обезпечителна заповед. Обезпечителните мерки са наложени.

Предвид изложеното се твърди, че са налице визираните предпоставки в чл. 62 във вр. с чл. 63 ал.2 т.1 и т.4 и чл. 72 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като се претендира след като съдът се убеди в основателността на иска и неговата доказаност да постанови решение, с което отнеме в полза на държавата имущество на стойност 426 379,24 лв. от двамата ответници, както следва:

от П.Й.П. и З.М.П. се претендира отнемане на 1/2 ид.ч. от л.а. марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № ********, придобит на 26.06.12г.

 от П.Й.П. и З.М.П. сумата в размер на 700лв., представляваща пазарната стойност на л.а. марка „Форд”, модел „Ескорт 1,8 Д” рег. № ********, придобит на 05.07.2010 г. с прекратена регистрация на 07.09.2016 г.

 отнемане на сумата в размер на сумата 2200 лв., представляваща пазарната стойност на л.а. марка „Форд”, модел „Фокус”, рег. № ********  придобит на 18.02.14г. с прекратена регистрация на 07.09.16г.

отнемане от П.Й.П. сумата в размер на 2500 лв., представляваща вноски на каса по сметка в „Банка ДСК” ЕАД; сумата в размер на 4826 лв., представляваща погасителни вноски по кредит  направени на каса по сметка в „ОББ” АД с титуляр П.П.;

отнемане на сумата в размер на 264 000 лв., представляваща лични вноски в брой в касата на „Йопс” ЕООД;

отнемане на сумата  в размер на 72 000 лв., представляваща допълнителни вноски в „Йопс” ЕООД.

отнемане от З. М. П. сумата в размер на 950 лв., представляваща вноски на каса за погасяване на кредит по сметка в „Юробанк България” АД с титуляр З.П.;

сумата в размер на 575, 87 лв., представляващи вноски на каса по сметка на „ЦКБ” АД с титуляр З.П.;

сумата в общ размер на 39 809,17 лв., представляваща вноски на каса в „ЦКБ” АД;

сумата в общ размер на 7 759,20 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка в „ЦКБ” АД с титуляр З.П.;

сумата в размер на 8 115 лв, представляваща вноски на каса по сметка в „ЦКБ” АД с титуляр З.П.;

сумата 19 730 лв., представляващи вноски от трети лица по сметка „ЦКБ” АД с титуляр  З.П..

отнемане от П.Й.П. и З. М. П. сумата в размер на 2764 лв., представляваща погасителни вноски по кредитен продукт по сметка в „Прокредитбанк” с титуляр ЕТ „Й.- С.Й.”.

Мотивираното искане е връчено редовно на двамата ответници.

В законно установения срок е депозиран отговор от тях.

В същия е изразено становище, че така предявеният иск се явява допустим, но по същество същият е неоснователен и недоказан, както по основание, така и по размер. Твърди се, че дори и да има някакви несъответствия в имуществото състояние на ответниците, то не попада в обсега на закона, а ищецът злоупотребявайки с правата си, е завишил исковата претенция, без да изложи аргументите си.

Твърди се, че ответниците са получили от свои близки и роднини по права линия следните дарения:

Договор за дарение от 17.08.2007г. между П.Й.П. и Й. И. П., баща на ответника за сумата от 44 000 лв., договор за дарение от 22.02.2009 г. между П.Й.П. и М.К. П., баба на ответника, за сумата от 42 000лв.; договор за дарение от 20.01.2010г. между П.Й.П. и А.Д.С., дядо на ответника, за сумата от 42 000 лв.; договор за дарение от 21.10.2011г., сключен между П.Й.П. и Х. Я.С., баба на ответника, за сумата 44 000 лв., договор за дарение от 13.01.2012г. между П.Й.П. и З.М.П. за 40 000 лв., както и три договора за заем, както следва:

Договор за заем от 13.07.11г., сключен между П.Й.П. и С.М.Т. за 9 000 лв.

Договор за заем от 28.07. 11 г. между П.Й.П. и П. И.С. за сумата 9 000 лв.

Договор от 30.08.2011г., сключен между П.Й.П. и М.В.С. за сумата от 9 000 лв.

Твърди се, че средствата, които са дарени от преките роднини на ответниците са техни лични  законни средства, придобити вследствие на работата им през целия им живот и в този смисъл представляват законно придобити средства от трудова дейност и продажба на наследствено имущество. Средствата, които З.П. е дарила на съпруга си за развиване на бизнеса му, са били дарени от нейния баща М.Х.М.   чрез договор за дарение от 12.05.2010г. Тези средства са лични средства на нейния баща, събирани през целия му трудов живот. Твърди се, че към началото на проверявания период, а именно 21.04.2006г. ответникът П.Й.П. е бил управител на Кооперация „Топлоинвест” - Варна в продължение на една година и е получавал оттам доходи, като семейството на ответниците към началната дата на проверката е разполагало със сумата от 10 000 лв. в наличност. Оспорват се изложените изчисления от ищеца във връзка с използваните данни на Национален статистически институт за потребителски общ разход на домакинството за процесния период. Твърди се, че в случая ответниците живеят в една къща с родителите на П.П.. За домакинството в къщи и за издръжката на къщата се грижат Й. П. и С.Й. - родители на ответника. Освен това за поддържане на домакинството се твърди, че двете семейства поддържат собствено стопанство от животни и обработват притежаваните от тях дворни места, както в гр. Н.З., така и  този в с. П., община Г.. В този смисъл на семейството на ответниците не се е налагало да харчат пари за храна и за облекло, както за себе си, така и за децата си, тъй като те се осигурявали изцяло със средства на родителите на ответника. Сочи се, че ответникът е едно дете на своите родители, единствен наследник на рода, поради което е бил обгрижван от всички роднини. Освен това на всеки семеен празник са подарявани парични суми в брой, средно по 500 лв., а бабите и дядовците средно по 200 лв. По този начин годишно в семейния бюджет се твърди, че са постъпвали 1500 лв. от родителите и 2400 лв. от бабите и дядовците. Твърди се още, че след раждането на второто дете на 15.08.2007г. такива суми са били подарявани и на второто дете, като в  годините сумите, подарявани от Й. П. и С.Й.на децата и внуците им, годишно са влизали 4 000 лв., а от М. П., А.С., Х. С. и М.М. средно годишно суми в размер на 3200 лв. Тези средства се твърди, че не са били отчетени в изчисленията, извършени от специалистите при ищеца, но същите са особено съществени, извършени на добра воля от хора, които разполагат със собствени законни доходи по повод на техни низходящи.

Твърди се още, че при отчитане на разполагаемата сума от страна на ответниците ищецът заключва, че по сметка на З.П. на 07.01.2011 г. е постъпила сумата от 19 500 лв. с основание закупуване на жилище, с каквото тя не разполага. Този извод на ищеца е бил погрешен, тъй като не са били установени какви са имената на родителите на ответницата, а при извършване на коректна проверка би се установило, че на тази дата майката на ответницата Р.Х.К. продава на купувачите Т.П.Т. и Е.Г.П. свой собствен апартамент в гр. Д., като сумата по тази сделка купувачите заплащат директно по сметка на ответницата З.П., а не по сметка на нейната майка. Оспорват се констатациите на ищеца във връзка с извършвани преводи от трети лица по сметка на ответниците, както и разходи, извършени в чужбина през 2007 г.

Предвид изложеното, от съда се иска да постанови решение, с което отхвърли предявения иск като неоснователен и недоказан и се претендират направените по делото разноски.

В с.з.ищецът КПКОНПИ се представлява от процесуален представител по пълномощие, който моли съда да постанови решение, с което уважи изцяло предявеният иск и отнема в полза на държавата претендираното имущество. Представя подробни писмени бележки.

В с.з. ответниците се представляват от процесуеален представител по пълномощие, който оспорва предявената искова претенция и моли за отхвърлянето й като неоснователна.

От фактическа страна се установява следното :

С решение № 659/22.08.18г. на Комисията е образувано производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, въз основа на постъпило в ТД Бургас, уведомление от ОП Сливен за привличане в качеството на обвиняем на лицето П.Й.П. по ДП № 53/14г. по описа на Окръжен следствен отдел в ОП Сливен.

 Обвинението е било повдигнато за това, че през периода 09.09.2008г. - 13.05.2010 г. в гр. Сливен, при условията на продължавано престъпление, като пълномощник на ЕТ „Й.- С.Й.” и като посредствен извършител чрез И.Н.И. от гр. Н.З. /управител на „СФУ Консулт 7” ЕООД гр. Н.З., на което е възложено счетоводното обслужване на ЕТ „Й.- С.Й.” Н.З./, ответникът е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, а именно 30 691,65 лв. дължим данък по ДДС, като потвърдил неистина пред ТД на НАП Бургас в справки-декларации по чл. 125 ал.1 от ЗДДС; при упражняване на стопанската дейност на ЕТ „Й.- С.Й.”, гр. Н.З. и при представяне на информация пред органите по приходите на ТД на НАП Бургас, съставил и използвал неистински документи, а именно - данъчни фактури, подробно изброени на лист 3 по делото.

Престъплението попада в обхвата на чл.22 ал.1 т. 18 от ЗОПДНПИ. Въз основа на внесения обвинителен акт е било образувано НОХД №  36/2016 г. по описа на ОС Сливен, приключило с присъда № 12/16.06.17г., влязла в сила на 20.06.2018г.

С протокол от 21.04.2016г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на П.Й.П.. Проверката е започнала на 21.04.16 г. с период на проверката от 21.04.2006 до 21.04.16г. - 10 години.

С решение № 255/16.05.18г. е образувано производство срещу лицето П.Й.П., като въз основа на това решение е внесено в ОС Сливен мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки върху имуществото, предмет на предявения иск. С определение № 298/21.05.18 г. ОС Сливен е допуснал обезпечение на бъдещия иск и е издал обезпечителна заповед. Обезпечителните мерки са наложени.

Ответникът П.Й.П. е в граждански брак с ответницата З.М.П. от 13.05.2000г.

Двамата ответници имат участие в търговски дружества, както следва :

„ЙОПС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Н.З., ул.“Х.А.“ № **** с едноличен собственик и управител П.Й.П.. На дружеството е извършена ревизия. С ревизионен акт № 201302359/10.01.2014г. са установени задължения /ДДС и корпоративен данък/ в размер на 178 200.17лева. С Решение № 5/20.07.2017г. постановено по АНД № 287/2017г. СлОС налага на „ЙОПС“ ЕООД имуществена санкция в размер на 132 764.66лева, представляваща получена от юридическото лице облага, в резултат на извършеното от управителя П.П. престъпление, за което е постановена присъда по НОХД № 502/2016г. по описа на СлОС.;

„ЗИП ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с адрес на управление с.П., общ. Г. с едноличен собственик на капитала и управител З.М.П.;

„П. – С. и сие“ СД със седалище и адрес на управление гр.Т., ул.“П.“ № **;

Кооперация „Топлоинвест – В.“ със седалище и адрес на управление гр.В., ул.“С.“ бл.*, вх.*, партер;

 

Назначената по делото съдебна – автотехническа експертиза в заключение посочва, че :

-  Л.а. „Опел Вектра“, рег. № ******** 1998г., към момента на придобиване 26.06.2012г. е имал справедлива пазарна стойност 4 000лева, а СПС към настоящия момент 400лева;

-  Л.а. „Форд Ескорт“ 1.8Д“ с рег. № ******** 1995г., към момента на придобиване СПС в размер на 1 600лева, а към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. в размер на 800лева;

-  Л.а. „Форд фокус“ рег. № ******** 2004г., към момента на придобиване 18.02.2014г. СПЦ в размер на 3 500лева, а към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. СПС в размер на 2300лева.

 

Ползвайки първия вариант на  финансово – икономически анализ на доходи и разходи на двамата ответници, в представената Таблица № 14, съдът след извършени самостоятелни изчисления и отнасяния, установява за проверявания период 21.04.2006г. – 21.04.2016г. следното :

Доходи по ГДД и осигурителен доход общо в размер на 134 002.11 лева;

Получени кредити от ответниците в общ размер на 9 268.52 лева;

Получени суми по банков път за обезщетения и социално подпомагане в общ размер на 10 254.86 лева;

Вноски по банкови сметки на ответниците от трети лица – 27 728.00лева;

ОБЩО доходи, приходи и източници на финансиране181 253.49 лева

Разходи за платен наем – общо 5200 лева;

Разходи за издръжка на семейството – 108 847.61 лева;

Разходи за пътувания в чужбина 2 194.94 лева

Разходи за вноски по банкови сметки, в т.ч. и погасителни вноски – общо 61 672.37 лева.

ОБЩО обичайни и извънредни разходи – 177 915 лева

Други разходи за инвестиция – 338 764 лева, от които:

Допълнителни вноски в „Йопс“ ЕООД – 336 000.00лева;

Лични вноски по кредит на ЕТ “Й.С.Й.“ – 2764.00лева

НЕТЕН ДОХОД  / минус 335 425.51/ лева.

ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО :

Придобиване на дружествен дял – 7 лева;

Придобиване на МПС – 9 100лева;

 

За установяване на получени други допълнителни доходи, двамата ответници чрез процесуалния представител са представили в оригинал като доказателство по делото :

Договор за дарение от 17.08.2007г. между П.Й.П. и Й. И.П., баща на ответника за сумата от 44 000 лв.,

Договор за дарение от 22.12.2009 г. между П.Й.П. и М.К. П., баба на ответника, за сумата от 42 000лв.;

Договор за дарение от 20.01.2010г. между П.Й.П. и А.Д.С., дядо на ответника, за сумата от 42 000 лв.;

Договор за дарение от 21.10.2011г., сключен между П.Й.П. и Х. Я.С., баба на ответника, за сумата 44 000 лв.,       

Договор за дарение от 13.01.2012г. между П.Й.П. и З.М.П. за 40 000 лв.,

Договор за дарение от 12.05.2010г. между М. М. и З.П. за сумата от 40 000лева.

както и два договора за заем, както следва:

Договор за заем от 28.07.11г. между П.Й.П. и П.И.С. за сумата в размер на 9 000 лв.

Договор за заем от 30.08.2011г., сключен между П.Й.П. и М.В.С. за сумата в размер на 9 000 лв.

По делото не са представени доказателства за деклариране на получените от ответниците суми в ГДД за съответните години.

Представените договори /частни документи/ са оспорени в о.с.з. на 17.06.2019г. от ищеца КПКОНПИ по отношение на дата и съдържание. Посочените документи представляват частни документи без материална доказателствена сила. Те са оспорени от ищеца и по отношение на него нямат достоверна дата съгласно чл.181, ал.1 от ГПК. Липсват също така данни, че лицата, които са предоставили в заем, респ. са дарили на ответниците. посочените по - горе суми, са разполагали с такива суми, както и какъв е техният произход. Съобразно неблагоприятните последици от правилата за разпределение на доказателствената тежест непълно доказаният факт за съда е неосъществил се такъв, поради което твърденият от ответниците факт на предоставяне на тези парични средства от трети лица не може да се приеме за успешно установен по делото

Разпитан е св. М.В.С., който потвърждава предоставянето на заемна сума по договора за заем от 30.08.2011г. и връщането на същата. Същия потвърждава и предаването на заемната сума от своята съпруга П.С. по договор за заем от 28.07.2011г. и връщането на същата.

По делото са разпитани и св. С.Й. и св. Й. Й. - родители на ответника, които в показанията си сочат, че винаги по празници са дарявали различни суми на ответника и неговото семейство, тъй като същия е бил единствен син и продължител на рода. В показанията си сочат, че са свидетели по отношение на даряването на сумите, посочени в представените договори за дарение, сключени с всички роднини по права и съребрена линия. Не посочват конкретна цел на извършените дарения, както и точния размер.

По искане на ответниците е назначено изготвянето на допълнителна финансово – икономическа експертиза, в която да бъдат включени получените средства от ответниците по оспорените договори. Вещото лице е съставило Таблица № 18 към допълнителното заключение като посочва за целия проверяван период 21.04.2006г. – 21.04.2016г. следното :

 

ОБЩО доходи, приходи и източници на финансиране – 383 525.49 лева.

ОБЩО обичайни и извънредни разходи – 116 242.55 лева

НЕТЕН ДОХОД – 267 282.94 лева.

ОБЩО имущество 437 271.37 лева.

Несъответствие в размер на минус 169 988.43 лева.

 

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства писмени и гласни, които цени както поотделно, така и в своята съвкупност. Съдът намира обаче, че не следва да даде вяра и не кредитира показанията на разпитаните свидетели – двамата родители на ответника, предвид пряката родствена връзка, която навежда на заинтересованост от изхода на делото. От друга страна в показанията липсва конкретика и яснота относно точния размер, повод и цел на надаряването от всички родственици по права и съребрена линия.

 

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи :

Право на основание на претендираните права чл. 74 ал.2 от Закона за отнемане в полза на държавата в полза на незаконно придобито имущество /отм./

Съгласно чл.74, ал.1, вр. чл.77, ал.4 ЗОПДНПИ /отм./, комисията предявява иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като в производството пред съда представя доказателства за вида и стойността на придобитото през проверявания период имущество, обстоятелствата по чл.22, 23 и 24 - надлежно започнала проверка по чл.21, ал.2, както и наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, което последно изискване е условие за образуване на производство по ЗОПДНПИ /отм./, съгласно чл.21, ал.1, вр. ал.2 от закона.

Съдът намира за доказани всички процесуално и материално правни предпоставки на предявеният иск, което прави същия основателен, макар и частично.

Съгласно чл.1 от ЗОПДНПИ/отм./, на отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като се презюмира, че за такова  се смята имуществото, за придобиването на което не е установен законен източник. Съгласно чл.21 от същия закон „Комисията образува производство по този закон, когато може да се направи обосновано предположение, че дадено имущество е незаконно придобито. Обосновано предположение е налице, когато след проверка се установи значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.“

В полза на държавата, в лицето на КПКОНПИ е създадена доказателствена презумпцията, че дадено имущество е незаконно, ако се установи значително несъответствие между имуществото на проверяваното лице и нетния доход по смисъла на легалното определение на понятието, дадено в §1 т.7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.).

За значително несъответствие се счита само това несъответствие между имуществото и нетния доход, което превишава 250 000 лв. Нормата е изменена с ДВ бр.103/2016г., след датата на започване на проверката – 21.04.2016г., като размерът на значителното несъответствие е намален на 150 000 лв., но поради санкционния характер на тази норма по отношение на ответниците следва да се приложи по-благоприятната за тях разпоредба, а именно , тази , която е действала до изменението ДВ бр.103/2016г.

Преди да се извърши преценка на законността на всяко от имуществата, първо подлежи на установяване същественото за решаване на спора обстоятелство, а именно – налице ли е значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, което е в основата на обоснованото предположение за незаконност на придобитото имущество, съгласно чл.21 от закона. Релевантно за преценка на това обстоятелство е установяването на стойността на придобитото през процесния период имущество от проверяваното лице, налично в края на проверявания период, от една страна, а от друга - размера на доходите и разходите, въз основа на които ще се установи „нетният доход“. Понятието „Нетни доходи“ цели да установи свободната и разполагаема наличност от законни средства, която може да се използва за придобиване на имущество.

Извършените изчисления от съда, изложени във фактическите констатации на решението, сочат, че за проверявания период двамата ответници имат нетен доход в отрицателна величина от недостиг /минус 335 425.51/ лева. Следователно ответниците не са разполагали със законни средства за придобиване на имущество през проверявания период, като несъответствието е значително. Наличието на значително несъответствие е предпоставка за анализ на придобитото имущество от ответниците през проверявания период от 21.04.2006 до 21.04.16г. - 10 години.

 

 

 

Имуществото, което са придобили ответниците и  за което не са установени законни източници на доходи, респ. което подлежи на отнемане в полза на държавата е следното :

-   от П.Й.П. и З.М.П. следва да се отнеме 1/2 ид.ч. от л.а. марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № ********, придобит на 26.06.12г.; Съгласно влязла в сила Присъда № 12/16.06.2017г. другата 1/2 идеална част е конфискувана в полза на държавата.

-  сумата в размер на 800.00 лева, представляваща пазарна стойност към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. на л.а. марка „Форд”, модел „Ескорт 1,8 Д” рег. № ********, придобит на 05.07.2010 г.

          - сумата в размер на 2300лева, представляваща пазарна стойност към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. на л.а. марка „Форд”, модел „Ескорт 1,8 Д” рег. № ********, придобит на 05.07.2010 г.

 

Получаването на  сумите по договори за кредит не е  имущество (налично или не), което да е увеличило патримониума на ответника. Касае се за  облигационни отношения с кредитна институция, като по силата на договора за кредит ответниците са получили опредЕ. парична сума, която са се  задължили да върнат в определен срок срещу възнаграждение равняващо се на възнаградителната лихва по договора за кредит.  Равностойността на платените вноски по договора за кредит не представлява имущество на ответника, а негово облигационно задължение и като такова не подлежи на отнемане. Различен би бил случая, ако със средствата по договор за кредит беше придобито имущество, като вноските са върнати със средствата, придобити от престъпната дейност. Това е така, тъй като в този случай ще е налице трансформация на средства от престъпна дейност в имуществено благо, а в конкретния случай не налице такава. Поради това претенцията относно отнемане в полза на държавата на погасителни вноски по кредитни задължения не подлежи на отнемане и следва да бъде отхвърлена относно :

-  сумата в размер на 4826 лв., представляваща погасителни вноски по кредит,  направени на каса по сметка в „ОББ” АД;

-  сумата в размер на 950 лв., представляваща погасителни вноски на каса за погасяване на кредит по сметка в „Юробанк България” АД;

-  сумата в размер на 2764 лв., представляваща погасителни вноски по кредитен продукт по сметка в „Прокредитбанк” с титуляр ЕТ „Й.- С.Й.”.

 

Неоснователна се явява и претенцията за отнемане в полза на държавата, които са били внесени по влогови и разплащателни сметки в различни банки, както и сумите внесени от трети лица. В тежест на ищеца е доказване наличността на претендираните за отнемане суми към момента на предявяване на иска пред съда. По делото липсват доказателства, че сумите са налични, поради което същите не подлежат на отнемане. Предмет на отнемане е само наличното имущество и заместващите го облаги, когато то е прехвърлено. Отнемане на парични суми, преминали през банковите сметки на лицето, но неналични към датата на завеждане на иска по чл.74, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./, не може да се претендира /решение № 137 от 02.11.2018г. по гр.д. № 2507/2017г. на ІV г.о. на ВКС/. Предвид това се явява неоснователна претенцията относно :

-  сумата в размер на 2500 лв., представляваща вноски на каса по сметка в „Банка ДСК” ЕАД;

-  сумата в размер на 575, 87 лв., представляващи вноски на каса по сметка на „ЦКБ” АД;

-  сумата в общ размер на 39 809,17 лв., представляваща вноски на каса в „ЦКБ” АД;

-  сумата в общ размер на 7 759,20 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка в „ЦКБ” АД;

-  сумата в размер на 8 115 лв, представляваща вноски на каса по сметка в „ЦКБ” АД;

-  сумата 19 730 лв., представляващи вноски от трети лица по сметка „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.. Следва да се има предвид, че сумата има законен източник, преведена е от майката на ответницата след продажба на недвижим имот.

 

Съгласно чл.66, ал.1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) имуществото, което се отнема в полза на държавата, включва незаконно придобитото имущество от юридическото лице, което е контролирано от проверяваното лице, а също и имущество, което проверяваното лице е прехвърлило или е внесло като непарична или парична вноска в капитала на юридическо лице, ако лицата, които управляват или контролират юридическото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли да предположат, че имуществото е незаконно придобито (според § 1, т.2, б. "а" от ДР на закона контролиране на юридическо лице е налице, когато физическо лице пряко или непряко притежава повече от 50 на сто от дяловете или от капитала на юридическото лице и пряко или непряко го контролира). Така, по отношение на направените вноски в касата на „Йопс“ ЕООД с едноличен собственик и управител П.П. в размер на общо 336 000 лв., съдът намира, че същите следва да се отчитат или като дарение или като разход за инвестиция, а не като придобито  имущество. Дружеството не е придобивало движимо и недвижимо имущество. Регистрирания капитал на дружеството не е увеличен с направените вноски, както се установява от справка в Търговския регистър – капитал 2 лева, и няма данни за пазарната оценка на търговското предприятие, каквото е правилото за оценка на дружества и дялове в тях според чл.69, ал.1 т.6 от ЗОПДНПИ /отм./. Тъй като към момента на предявяване на исковата претенция няма данни за наличността и предназначението на внесената сума в касата на „ЙОПС“ ЕООД то претенцията на КПКОНПИ се явява неоснователна в тази част и следва да бъде отхвърлена като неоснователна по отношение на :

 

-  сумата в размер на 264 000 лв., представляваща лични вноски в брой в касата на „Йопс” ЕООД с едноличен собственик и управител П.П.;

-  сумата  в размер на 72 000 лв., представляваща допълнителни вноски в „Йопс” ЕООД с едноличен собственик и управител П.П.;

 

С оглед изхода на делото и съобразно правилата на чл.78 от ГПК на страните са дължими деловодни разноски, съобразно уважената и отхвърлена част от исковата претенция, съобразявайки представените списъци по чл. 80 от ГПК.

.

Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса по сметка на СлОС върху уважения размер на претенцията в размер на 132.00лева.

Мотивиран от гореизложеното, Окръжен съд - Сливен, гражданско отделение

Р   Е   Ш   И

 

 

ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, представлявана от КПКОНПИ,  от П.Й.П. с ЕГН ********** и З.М.П. с ЕГН ********** ***, следното незаконно придобито имущество, както следва:.

 - 1/2 ид.ч. от л.а. марка „Опел”, модел „Вектра”, рег. № ********, придобит на 26.06.12г. на стойност 200лева;

 - сумата в размер на 800.00лева, представляваща пазарна стойност към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. на л.а. марка „Форд”, модел „Ескорт 1,8 Д” рег. № ********, придобит на 05.07.2010 г.

          - сумата в размер на 2 300лева - представляваща пазарна стойност към момента на прекратяване на регистрацията 07.09.2016г. на л.а. марка „Форд”, модел „Ескорт 1,8 Д” рег. № ********, придобит на 05.07.2010 г.

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА исковата претенция на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997 с адрес за призоваване гр.Б. ул.“Ф.К.“ № ***, ет.* срещу П.Й.П. с ЕГН ********** с адрес ***, за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

- сумата в размер на 2500 лв., представляваща вноски на каса по сметка ******* в „Банка ДСК” ЕАД;

-сумата в размер на 4826 лв., представляваща погасителни вноски по кредит,  направени на каса по сметка ********** в „ОББ” АД;

-сумата в размер на 264 000 лв., представляваща лични вноски в брой в касата на „Йопс” ЕООД с едноличен собственик и управител П.П.;

-сумата  в размер на 72 000 лв., представляваща допълнителни вноски в „Йопс” ЕООД с едноличен собственик и управител П.П.;

 

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА исковата претенция на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997 с адрес за призоваване гр.Б. ул.“Ф.К.“ № ***, ет.3 срещу З.М.П. с ЕГН ********** *** за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

 

- сумата в размер на 950 лв., представляваща погасителни вноски на каса за погасяване на кредит по сметка BG 98 BPBI 79351077651302 BGN в „Юробанк България” АД с титуляр  З.П.;

 

-сумата в размер на 575, 87 лв., представляващи вноски на каса по сметка *************** на „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.;

 

-сумата в общ размер на 39 809,17 лв., представляваща вноски на каса по сметка  ************* в „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.;

 

-сумата в общ размер на 7 759,20 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка ***************** в „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.;

 

-сумата в размер на 8 115 лв, представляваща вноски на каса по сметка ******************* в „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.;

 

-сумата 19 730 лв., представляващи вноски от трети лица по сметка ******************* в „ЦКБ” АД с титуляр  З.П.;

 

ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА исковата претенция на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997 с адрес за призоваване гр.Б. ул.“Ф.К.“ № ***, ет.3 срещу П.Й.П. с ЕГН ********** и З.М.П. с ЕГН ********** ***, за отнемане в полза на Държавата на незаконно придобито имущество, както следва:

-сумата в размер на 2764 лв., представляваща погасителни вноски по кредитен продукт по сметка в „Прокредитбанк” с титуляр ЕТ „Й.- С.Й.”.

ОСЪЖДА П.Й.П. с ЕГН ********** и З.М.П. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ ******* с адрес за призоваване гр.Б. ул.“Ф.К.“ № ***, ет.3 сумата в размер на 50 лева - деловодни разноски.

ОСЪЖДА Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ ******* с адрес за призоваване гр.Б. ул.“Ф.К.“ № ***, ет.3 ДА ЗАПЛАТИ на  П.Й.П. с ЕГН ********** и З.М.П. с ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1400 лева - деловодни разноски пред настоящата инстанция.

 

ОСЪЖДА П.Й.П. с ЕГН ********** и З.М.П. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на СлОС държавна такса в размер на 132.00лева.

 

Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

                                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :