Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    83

   Гр. Сливен, 14.12.2018 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на четиринадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря Пенка Спасова и с участието  на  прокурора  ……………….., като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 389 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

………………………………………………………………………..

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд    

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Д.Д.П. с ЕГН ********** с адрес ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община - Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ: