Р Е Ш Е Н И Е  82

Гр. Сливен, 12.12.2018г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

       

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на……шести декември ..........през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………Соня В.……………….…………и с участието на прокурора………Красимир Маринов……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 415  по описа за 2018  година, за да се произнесе съобрази:

         

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Ищцата твърди в исковата молба, че ответникът е неин съпруг. Преди две години в поведението му започнали да се проявяват отклонения, свързани със забравяне на определени факти, агресивност към съпругата му, съпроводена с физически действия и ярко изразен негативизъм към всичко заобикалящо го. Това довело до промяна в социалните му контакти. Започнал да се затруднява в голяма част от ежедневните си действия. Бил със забавени реакции. Започнал да събира отпадъци от контейнерите и от улицата. Твърдял, че не му стигат паричните средства, въпреки че получавал максималния размер на пенсия. През м. май 2018 год. съпругата му установила, че е сключил договор с мобилен оператор А1 за отдаване на лизинг на два смартфона и телевизор, както и за доставка на интернет и кабелна телевизия, и други телекомуникационни услуги, а после и договор за допълнително споразумение, като служителя се възползвал от неадекватното му състояние. Апаратите били взети от лицето Н.Д.. Ищцата инициирала извършване на изследване с компютърен томограф на ответника, при което се установило, че има мозъчни изменения и атрофия на мозъчната кора, като състоянието му непрекъснато се влошавало. От издадената епикриза станало ясно, че същият има нарушена оперативна памет, лакунарна деменция - умерено тежко изразена. Извършен му бил и психологичен тест, при който било установена умерена степен на дементност. Счита, че са налице условията да бъде поставен ответника под пълно запрещение, тъй като с действията си чиито последици не осъзнава може да застраши совите интереси.

Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор.

          В с.з.,  ищцата лично и чрез процесуалния си представител, поддържа иска си, както е предявен.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответника. На поставените въпроси отговаря, че няма заболяване и не знае дали молбата за запрещение е основателна.

          Представителят на ОП-Сливен счита, че предявения иск е основателен и доказан и като такъв предлага да бъде уважен, като бъде поставен ответника под пълно запрещение.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищцата е съпруга на ответника.

          В последните четири години близките на ответника забелязали промяна в поведението му.  Започнал да забравя минали събития и настоящи такива. В началото състоянието му не било толкава изразено, но преди една година се влошило. Не познавал хора, които познава добре, не помнел събития, задавал едни и същи въпроси. На два пъти се загубил, излизал и отсъствал дълго, като свид. Д. предполага, че през това време също се е губил, тъй като не може да даде ясен отговор къде е бил. През месец май подписал договори с мобилен оператор за телекомуникационни услуги и устройства на лизинг, които въобще не получил, а после отричал да е подписвал такива договори. От около година престанал да ползва телефон, тъй като имал затруднения да борави с него. Подарил на дъщеря си застраховка, като считал, че  е платил всичко по нея, а в последствие се оказало, че тя следва да плаща дълго време и трябвало да прекрати договора.

          Видно от заключението на вещото лице д-р Н. ответникът е грубо ориентиран за собствена личност, дезориентиран за време, с данни за хронологична дезориентация на фона на ясно съзнание. Речта е бедна, отговора избирателно на въпроси, понякога не разбира смисъла на въпроса. Мисловния процес протича със забавен темп, със затруднена абстрактно-логична оперативност. Концентрацията е силно затруднена. Паметта е с данни за хипомнезия в умерено тежка степен. Интелекта е тенденция към упадък. Социална и семейна дисфункция. В резултат на данните и изследването на ответника, вещото лице посочва че той страда от „деменция при болест на Алцхаймер“. Началото е било незабележимо, с бавен упадък, липсва ранен стадий и симптоми по които да се ориентират близките.  Заболяването има хроничен, прогресиращ ход и обратно развитие не се очаква.

          Според експерта са налице данни за когнитивен дефицит и нарушени функции на интелекта – ответникът не може да планира, да организира поведенчески програми, съблюдаване на последователност на етапите, порад което не е в състояние да разбира и възприема адекватно действителността, да се грижи за себе си и за делата си, както и да охранява интересите си. Разпитана в с.з. вещото лице заявява, че ответникът е силно внушаем и не може сам да взема решения. Състоянието му отговаря на медицинския критерий за поставяне под пълно запрещение.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени и гласни доказателства и изслушаната експертиза, която кредитира изцяло.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищцата е  активно легитимирана да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от  „деменция при болест на Алцхаймер“– психично заболяване по смисъла на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си. Тъй като според заключението на вещото лице, в настоящия момент годността на ответника да се грижи за себе си и за работите си е изцяло нарушена, същият следва да бъде поставен под пълно запрещение. Налице са медицинския  и юридически критерий за поставяне на ответника под пълно запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответника  под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответника–  Община Сливен за назначаване на настойник на същия.

         

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

 

 

Р      Е       Ш       И  :

 

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ П.Д.Д. ЕГН **********, с постоянен  адрес ***.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: