Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         2 от 15.01.2019г., гр. Сливен

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

граждански състав

На четиринадесети януари през  Две хиляди и деветнадесета година

В открито заседание, в състав:

 

                                         ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

Секретар: Пенка И.

Прокурор:…………………

Като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА

Гр. дело № 438 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         Предявена е искова молба от А.С.Х. и Р.П.И. в качеството им на родители и законни наследници на С. P. П. - починала на 19.01.2018 г. В исковата молба се твърди, че през нощта на 12.01.срещу 13.01.2018 г. ответникъат М.И.Й. нанесъл тежък побой на дъщерята на двамата ищци  - С. P. П., в резултат на който същата получила множество телесни увреждани, оказали се несъвместими с живота, а именно: масивна контузия на главата с масивен травматичен оток на тъканите в областта на лявата половина на главата; Екстакраниален хематом в ляво; субарханоидни кръвоизливи в областта на лявата мозъчна хемисфера с  интрапаренхимни контузни огнища в областта на малките мозъчни хемисфери и множество мозъчни инфаркти в областта на малкомозъчните хемисфери; оток на мозъка с вклиняване на малкомозъчните тонзили и ствола  в големия тилен отвор.

Гореописаните травматични увреждания са довели до постоянно разстройство на здравето опасно за живота на постр. П., като още към момента на приемането й за лечение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД - Сливен същата е била в състояние на мозъчна смърт. Постр. П.  е починала на 19.01.2018 г. без да дойде в съзнание.

Твърди се, че в резултат на престъпното си поведение отв. М.И.Й. умишлено е умъртвил С. P. П. по особено  мъчителен за убитата начин, като по този начин е осъществен състава на чл. 116 ал.1 т. 6 предл. 2 от НК. В хода на съдебното производство ответникът е признала вината си, не е оспорил фактите и механизма на извършеното престъпление.

С Присъда № 16/21.06.2018 г. Окръжен съд - Сливен е признал  М.И.Й. за виновен в това, че на 13.01.2018 г. умишлено умъртвил С. P. П., като деянието е извършено по особено мъчителен за убитата начин. Двамата ищци в настоящото производство са родители на убитата С.. Същите са били своевременно уведомени, но не са предявили граждански иск против подсъдимия в наказателното производство.

Твърди се, че новината за смъртта на 18-годишната С.С.била страшен шок за двамата ищци. Привеждането на пострадалата в болнични условия, поставена под лекарски грижи и надзор, дала надежда на двамата ищци, че състоянието на дъщеря им ще успее да се възстанови.

Твърди се, че родителите и тяхната дъщеря са били в много близки отношения, взаимно много силно привързани. Ниската възраст на пострадалата и съвместното съжителство в едно домакинство спомагали връзката между родители и дете да е изключително силна. Новината за смъртта на постр. С.С.съсипала здравето, психиката и начина на живот на двамата ищци. Мъките, терзанията, настъпилият стрес у двамата ищци продължават и до настоящия момент. След погребението на дъщеря си двамата ищци коренно са се променили в крайно негативен план.Много скоро след смъртта на дъщеря си, в резултат на мъките и страданията по загубата й, ищецът А.С.Х. получил исхемичен мозъчен инсулт. На 28.03.2018 г. говорът му се променил, получил изтръпване и слабост на десните крайници на фона на повишени стойности на кръвното налягане. Консултиран бил от невролог. Постъпил е на лечение на 29.03.2018 г., но след прибирането в дома си пълно възстановяване до настоящия момент не е настъпило. Ищецът е баща на постр. С.С., твърди се, че постоянно плаче  и заявява, че иска живота му да свърши, като по този начин отиде при убитата си дъщеря.  Същият е трайно неработоспособен, държи се неадекватно и трудно издържа постоянните си пориви на плач, душевно разстройство и нежелание за живот. От преживения инсулт той е трудно подвижен и не може да ходи без бастун, а на моменти му е необходима чужда помощ. Говорът му е затруднен и на моменти несвързан. Трудно чува и отговаря на задаваните въпроси със затруднение и усилия.

След смъртта на дъщеря си ищцата Р.П.И. е в силно изразена степен на неадекватна реакция спрямо заобикалящата я среда и не може да възприеме правилно ставащото с нея и около нея. Почти не говори, само кима с глава на задаваните въпроси, но не може да даде някакви отговори. При произнасяне името на дъщеря й, постоянно плаче и  комуникацията с нея е почти невъзможна. Не контактува по своя  инициатива с никой от близките си. В редките случаи, когато се опитва да каже нещо, то е несвързано и объркано, като смисълът на казаното трудно се разбира.

Предвид гореизложеното от съда се иска да постанови решение, с което осъди ответникът да заплати на двамата ищци сумата от по 130 000.00лв. за всеки от тях, представляваща справедливо репариране на понесените неимуществени вреди от непозволено увреждане – смъртта на убитата дъщеря С.А.С., ведно със законната лихва от датата на увреждане – 19.01.2018 г. до окончателното изплащане.

Претендира се присъждане на деловодните разноски – адвокатско възнаграждение.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законоустановения срок не е депозирал отговор.

В с.з. ищците се явяват лично и с процесуален представител по полъномощие, който моли съда да постанови решение, с което уважи изцяло исковите претенциите по основание и размер. Претендира присъждане на деловодни разноски.

В с.з. ответникът се явява лично,, като признава исковете, както по основание, така и по размер. Не възразява по представения списък на деловодни разноски.

От правна страна се установява следното :

Правно основание на претендираните права – чл. 45 от ЗЗД.

Предявените искове са допустими и изцяло основателни.

На осн. чл.300 от ГПК постановената присъда по НОХД  № 254/ 2018 г. на Окръжен съд – Сливен е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправностт и виновността на дееца.

По искане на ищеца и при условията на  чл.237, ал.1 от ГПК съдът е приключил съдебното дирене поради признанието на ответника за верността на всички факти и обстоятелства изложени в исковата молба. Ответникът е признал и предявените искове, както в тяхното основание, така и по размер.  На осн. чл.237, ал.4 от ГПК даденото признание на иска не може да бъде оттеглено и съдът следва да се произнесе с решение съобразно признанието.

Предвид горното и на осн. чл.237, ал. 2 ГПК съдът следва да постанови решение, с което уважи предявените искове в заявените размери, а именно сумата от общо 260 000лева,  от които по 130 000 лева за всеки от ищците, представляващи справедливо обезщетение за претърпените от тях болки и страдания вследствие причинената на 19.01.2018г. смърт на С. P. П., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на деликта - 19.01.2018г. до окончателното изплащане на задължението.

Предвид изхода на делото и на осн. чл. 78 от ГПК на ищците следва да бъдат присъдени направените деловодни разноски в общ размер на 5 000 лева – адвокатско възнаграждение, съгласно представения списък на разноски. Представеният списък на разноски по чл.80 от ГПК не е оспорен от ответника.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.6 ГПК ответникът М.И.Й. следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС държавна такса в размер на 10 400лева.

Ръководен от изложените съображения, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

Р     Е     Ш     И   :

 

 

            ОСЪЖДА  М.И.Й. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора – гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ на А.С.Х. с ЕГН ********** и Р.П.И. с ЕГН ********** *** сумата от общо 260 000 лева, съответно по 130 000лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпените от тях болки и страдания, вследствие причинената на 19.01.2018г. смърт на С. P. П., както и законната лихва върху главницата, считано от 19.01.2018г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата 5 000 лева - деловодни разноски за адвокатско възнаграждение.

 

ОСЪЖД М.И.Й. с ЕГН ********** ***, понастоящем в Затвора – гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Сливенски Окръжен съд сумата в размер на 10 400лева – държавна такса.

 

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :