Р Е Ш Е Н И Е 

гр. Сливен, 25.10.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.гр. д.  N 463 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ЧСИ е постъпила жалба против постановление за възлагане и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбата е подадена от ипотекарния длъжник по изп.д. № 20138370400493 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС и с нея се атакува постановлението на ЧСИ от 13.07.2018г., с което е възложен на купувача „Багро България“ ЕООД, гр. Твърдица недвижим имот с идент. № 72165.504.1724, ведно с построените в него 9 броя сгради, подробно описани по вид, площ и предназначение и индивидуализирани със съответните си идентификатори.

Жалбоподателкят заявява, че постановлението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Оплакванията му се изразяват в това, че СИ е нарушил разпоредбата на чл. 492 ал. 2 от ГПК, тъй като в протокола от публичната продан не е отбелязано, че СИ е разяснил на участниците, че могат да направят и устни наддавателни предложения след отваряне на писмените и така СИ е възпрепятствал развитието на публичната продан, тъй като било възможно да се направи по-високо устно прадложение с явно наддаване и така имуществото да се окаже възложено не по най-високата предложена цена. По-нататък жалбоподателят се оплаква, че проданта е опорочена и поради нарушение н ачл. 485 на ГПК, тъй като оценката, по която е извършена проданта на имота не е била съобщена на длъжника и жалбоподателя /ипотекарен длъжник/ и така те са били лишени от възможността по чл. 485 ал. 2 от ГПК да поискат повторно изготвяне на оценката, което пак би довело до възлагане не по най-висока цена. На следващо място заявява, че ЧСИ не е изискал нова данъчна оценка за имота за 2018г. при изготвянето на оценката, а последният му довод за незаконосъобразност се основава на ненадлежното обявяване на проданта. Твърди, че не е вярно отразеното в протокола, че обявлението по чл. 487 ал. 1 от ГПК е поставено на имота и в община Твърдица най-малко 1 ден преди посочения в него ден за започване на публичната продан, а в интернет страницата на регистъра на публичните продажби на камарата на ЧСИ при обявата за процесния имот били поставени други снимки, а не на него.

С оглед всичко изложено жалбоподателят моли да се отмени постановлението за възлагане като незаконосъобразно и върне изпълнителното дело на ЧСИ с указания за извършване на нова публична продан.

В законовия срок не е постъпило писмено възражение от взискателя.

ЧСИ е представил писмени мотиви, с които заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна, излага подробна аргументация по всяко от инвокираните оплаквания.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за подадена в срок от процесуалнолегитимирано лице, чрез извършилия обжалваното действие СИ и  предметът й е включен в пределите на обжалваемост, очертани от правната норма.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалването на постановление за възлагане може да се основава само на ненадлежно извършено наддаване при публичната продан, или че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

В случая жалбоподателят твърди, че до такъв резултат се е стигнало вследствие на изброените по-горе от него процедурни нарушения от страна на ЧСИ.

Тези доводи са несъстоятелни.

На първо място в протокола от 27.06.18г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения е отбелязано, че след отварянето на писмените такива не са направени устни предложения от никой от присъствалите участници в наддаването. Изявленито е скрепено с подписите на законовите представители и на двамата наддавачи, както и на самия ЧСИ и с оглед характера на документа, съдът счита, че материалната му доказателствена сила не е оборена посредством простото отричане на отразеното действие от страна на неприсъствалия жалбоподател-длъжник.

Неоснователно е и оплакването, че изготвената от вещото лице нова оценка на продавания имот не е била съобщена на длъжниците и с това е препятствано правото им да реагират своевременно, което е довело до определяне на занижена продажна цена. Видно от съдържанието на изпълнителното дело за период от около 2 години СИ е обявявал и провеждал поредица от публични продажби, обявявани за нестанали поради неявяване на купувачи. Изготвената през 2016г. оценъчна експертиза е била изпратена на страните, след което, при неосъществяване на няколко продани, през м. 01.2018г. е изготвена актуализация на пазарната оценка на имота, длъжникът-жалбоподател е уведомен за тази оценка и за определената начална цена със съобщение от06.03.18г., с което е уведомен и за насрочената публична продан. Тя е била обявена за нестанала на 05.04.18г., взискателят е поискал нова такава и тя е била обявена от 26.05. до 26.06.18г. След отварянето на наддавателните предложения на 27.06.18г. се е стигнало до възлаганетона имота с атакуваното постановление. Така съдът не намира извършено нарушение по чл. 485 ал. 2 от ГПК, тъй като в случая не се е касаело за извършване на първа публична продажба, при която единствено, съгл. чл. 485 ал. 6 от ГПК, се прилага разпоредбата на ал. 2 – за оспорване заключението на вещото лице. В тази връзка е несподелимо и виждането н ажалбоподателя, че е било необходимо изискване на данъчна оценкана имота за 2018г. СИ е извършил надлежно такава справка при първата продан и не е имал такова задължение при последващите.

Несводим е и доводът за ненадлежно разгласяване на предстоящата публична продан. Съдът счита, че това е сторено своевременно и по предвидения в закона ред, в изпълнителното дело е приложено копие от обявлението, поставено в община Твърдица 3 дена преди началото на продажбата.

Извън това, нито разгласяването на проданта, нито поставянето на уведомленията, още по-малко пък съдържанието на обявите в сайта на КЧСИ, представляват същински изпълнителни действия и не са такива, пряко свързани с наддаването и с възлагането на имота, съответно – не могат да послужат за основание за атакуване на постановлението за възлагане.

Така, по отношение на подлежащите на съдебен контрол в настоящото производство обстоятелства, които могат да повлияят на законосъобразността на постановлението за възлагане, съдът намира, че не са се осъществили правопрепятстващите условия.

Въззивният съд счита, че всички действия на ЧСИ са в пълна хармония с разписаното от нормотвореца. Ето защо жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх. № 6159 от 24.10.2018г. против действия на ЧСИ по изп.д. № 20138370400493 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС подадена от ипотекарния длъжник „Искра-АТ“ ООД, гр. Твърдица, със седалище и адрес на управление на дейността *********, с която се атакува постановление за възлагане на недвижим имот от 13.07.2018г., с което е възложен на купувача „Багро България“ ЕООД, гр. Твърдица недвижим имот с идент. № 72165.504.1724, ведно с построените в него 9 броя сгради, подробно описани по вид, площ и предназначение и индивидуализирани със съответните си идентификатори като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

         ЧЛЕНОВЕ: