Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 23.11.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:       М. БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №519 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.463 от ГПК. 

Образувано по жалба на длъжника М.И.М. срещу разпределение от 15.10.2018г. по изп.д.№136/2016г. по описа на Частен съдебен изпълнител Г.Г., рег.№915, район на действие СлОС.

В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно и неправилно, извършено при грубо нарушение на разпоредбите на чл.430, чл.460 от ГПК, както и на установената в чл.462 от ГПК процедура. Посочва, че изготвянето на разпределението предхожда неговото предявяване. В случая ЧСИ Г. му е изпратила призовка за предявяване на разпределението на 04.10.2018г. и би следвало към него момент разпределението да е вече извършено. В противен случай го призовавали за предявяване на неизвършено разпределение, което той счита, че е в нарушение на регламентираната в чл.462 от ГПК процедура. Видно от протокола за разпределение, същото е извършено на 15.10.2018г. Поради това счита, че е нарушена разписаната в чл.460 и чл.462 от ГПК процедура. Посочва, че на предявяването, насрочено за 15.10.2018г. от 14,00 часа се явил само той и протокол за предявяването не бил съставен. Бил му даден празен разграфен лист, на който лично написал имената си и се подписал. По отношение на самите разпределени суми посочва, че няма никаква яснота от къде произтича правото за получаването им – написани били само някакви абревиатури и съкращения. Неможело да се разбере, нито да се установи как, защо и по силата на какво сумата от 19680лв. е разпределена от съдебния изпълнител по записания в протокола начин и размери. Неясно откъде се появили две суми за кредитори: „Сливен комерс“ ЕООД – 50лв. и „Евролийз ауто“ ЕАД – 60лв. С оглед изложеното жалбоподателят моли съда да отмени изцяло като незаконосъобразно изготвеното по изп.д.№13682016г. по описа на ЧСИ Г. разпределение, обективирано в протокол от 15.10.2018г.

            По подадената жалба са постъпили възражения от длъжника М.М. Т. и от взискателя „Уникредит Булбанк“ АД.

            Във възраженията си длъжникът М.Т. посочва, че намира подадената жалба е основателна, тъй като не можело да се разбере коя сума от къде идва и защо се превежда. Посочва, че тя не е получавала призовка, съобщение, писмо за разпределението и не знае дали въобще е предявявано и на коя дата. 

            Във възраженията си взискателят „Уникредит Булбанк“ АД излага съображения за неоснователност на оплакванията за допуснати от съдебния изпълнител процесуални нарушения при предявяване на разпределението, но също счита разпределението за неправилно, поради несъобразяване с нормата на чл.136 от ЗЗД при определяне реда на привилегиите. Посочва, че сумата, която следва да се разпредели за вземанията по реда на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД - обезпечени с ипотека, следва да бъде отнесена за погасяване на задължението по изп.д. №135/2016г., а не по изп.д. №136/2016г., както е направил съдебният изпълнител. Посочва, че неговото вземане по изп.д. №135/2016г. е обезпечено с първа по ред ипотека върху продадения недвижим имот, а вземането му изп.д. №136/2016г. е обезпечено с втора по ред ипотека върху този недвижим имот. Поради това счита, че погасяването на този ред вземане е неправилно и следва сумата да бъде отнесена за погасяване на неговото вземане по изп.д. №135/2016г. по описа на ЧСИ Г..

            ЧСИ Г.Г. е представила обяснения, в които са описани в хронологична последователност извършените от нея изпълнителни действия, присъединени взискатели и действията по разпределението. По отношение на жалбата от правна страна е изложила съображения за неоснователност на същата по отношение на твърдените процесуални нарушения и използваните съкращения към сумите в разпределението. Посочва, че законодателят не е предвидил изрично срок, в който фактически да е изготвено разпределението, като същото следва да бъде направено безспорно до датата и часа, за които е насрочено предявяването, за да могат страните да се запознаят с него. Разпределението може да бъде съставено непосредствено преди предявяването. Посочва, че за предявяването са уведомени всички взискатели – първоначалния и присъединените, както и длъжниците. Посочва, че в протокола за разпределение са изписани ясно вземанията на всички взискатели и вземанията, представляващи изпълнителни разноски и такси по изпълнението с посочен размер и основание. Използваните съкращения и абревиатури са били използвани и преди в изпращани до длъжника съобщения и той не е възразявал, че са му неясни. Във връзка обаче с възражението на взискателя посочва, че действително, съгласно разпоредбата на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД следва да бъде погасено вземането, обезпечено с първа по ред договорна ипотека, каквото е вземането му по изп.д. №135/2016г. Поради това счита, че разпределението следва да бъде отменено и върнато за изготвяне на ново такова.

            От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп. дело №136/2016г. по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София въз основа на изпълнителен лист от 17.06.2015г., издаден по ч.гр. дело №2214/2015г. на Сливенски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №1451/17.06.2015г., за осъждането на М.И.М. – кредитополучател и солидарните длъжници М.М.Т. и ЕТ „М-Трейд – М.М.”*** да заплатят солидарно на взискателя главница от 19938,01лв., представляваща задължение по Договор за банков кредит №026 от 28.02.2007г., ведно със законната лихва, считано от 15.06.2015г. до окончателното й плащане, сумата от 13708,22лв. – лихва за периода от 20.12.2007г. до 11.06.2015г. и разноски по делото в размер на 1914,55лв.

            Вземането на взискателя по Договора за банков кредит е обезпечено е обезпечено с учредена с нот. акт, вписан в СлВп – Сливен под вх.№1756/01.03.2007г., акт №165, том ІІ, дело №1262/2007г., подновено с молба, вписана с дв.вх.рег.№227/20.01.2017г., акт №45, том І от длъжника М. в полза на банката – кредитор втора по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на М.И.М.,***, представляващ дворно място, цялото с площ 683кв.м., съставляващо  УПИ ХVІІІ-914 в кв.24 по ПУП на гр.Твърдица, ведно с построените в имота сгради: масивна жилищна сграда на един етаж, застроен върху 88 кв.м., лятна кухня от 61 куб.м., паянтов навес, застроен върху 42 кв.м., ведно с всички подобрения и трайни насаждения.

            Към изп.д.№136/2016г. по описа на ЧСИ Г.Г. е присъединено изп.д. №135/2016г. по описа на ЧСИ Г.Г., образувано по молба на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД, гр.София въз основа на изпълнителен лист от 16.06.2015г., издаден по ч.гр. дело №2213/2015г. на Сливенски районен съд въз основа на Заповед за изпълнение №1446/16.06.2015г., за осъждането на М.И.М. да заплати на взискателя сумата от 8943,43лв. – главница по Договор за банков кредит №072/29.06.2005г. и Анекс №1/18.06.2010г., ведно със законната лихва, считано от 15.06.2015г. до изплащането й; сумата от 8553,61лв. – договорна лихва за периода 20.03.2010г. – 11.06.2015г.; сумата от 43,02лв. – такси по тарифата на банката; сумата от 350,80лв. – платена по делото държавна такса и 922,29лв. – адвокатско възнаграждение. Вземането на взискателя по този договор за кредит е обезпечено с учредена с нот. акт, вписан в СлВп – Сливен под вх.№5728/07.07.2005г., акт №40, том ІV, дело №3828/2005г., подновена с молба с вх.рег.№4026/01.06.2015г., акт №45, том ІІІ, дело №4021 от длъжника М.М. в полза на банката – кредитор първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на М.И.М.,***, представляващ дворно място, цялото с площ 683кв.м., съставляващо  УПИ ХVІІІ-914 в кв.24 по ПУП на гр.Твърдица, ведно с построените в имота сгради: масивна жилищна сграда на един етаж, застроен върху 88 кв.м., лятна кухня от 61 куб.м., паянтов навес, застроен върху 42 кв.м., ведно с всички подобрения и трайни насаждения.

            По искане на взискателя изпълнението по изп.д.№136/2016г. е насочено върху ипотекирания в негова полза недвижим имот, находящ се в гр.Твърдица с идентификатор №72165.503.914 по кадастралната карта на гр.Твърдица, ведно с построените в имота сгради.

            На 17.02.2016г. върху имота е вписана възбрана в полза на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД, обезпечаваща вземанията му по изп.д.№135/2016г. и по изп.д.№13682016г.

            С резолюция на ЧСИ Г. от 21.02.2016г. по делото е присъединен взискател НАП по отношение на дължими от длъжника М.М. публични вземания в размер на 388,67лв.

С резолюция на ЧСИ Г. от 23.02.2016г. по делото е присъединен взискател НАП по отношение на дължими от длъжника М.М. публични вземания в размер на 8995,12лв., уведомен на 02.03.2016г.

С резолюция на ЧСИ Г. от 23.02.2016г. по делото е присъединен взискател НАП по отношение на дължими от длъжника ЕТ „М-Трейд – М.М.“ публични вземания в размер на 8995,12лв., уведомен на 02.03.2016г.

Върху въпросния ипотекиран недвижим имот е вписана възбрана и от кредиторите на длъжника М. *** комерс“ ЕООД.

С резолюция от 21.03.2016г. въз основа на представено удостоверение от ЧСИ М.М., на осн. чл.456 от ГПК „Сливен комерс“ ЕООД е присъединен като взискател по изп.д.№136/2016г. по отношение на длъжника М.М..

С резолюция от 04.04.2016г. въз основа на представено удостоверение от ЧСИ П.Г., на осн. чл.456 от ГПК „Евролийз ауто“ ЕАД е присъединен като взискател по изп.д.№136/2016г. по отношение на длъжника М.М..

            В периода м.април 2016г. – м.февруари 2018г. са проведени множество публични продажби на ипотекирания, възбранен и описан недвижим имот. С протокол от 11.04.2018г. е насрочена нова /девета по ред/ публична продан на недвижимия имот. В резултат на същата, въпросния недвижим имот е възложен с постановление от 25.06.2018г., влязло в сила на 07.09.2018г. на купувача Христо Друмев за сумата от 19680лв.

            След влизане в сила на постановлението за възлагане с резолюция от 11.09.2018г. на ПЧСИ е насрочена дата за изготвяне и предявяване на разпределение – 15.10.2018г. от 14,00 часа, като е разпоредено изпращане на съобщения до длъжниците и взискателите, в т.ч. присъединените такива, както и са изискани удостоверения от НАП по 191 ДОПК за публични задължения на М.М. *** относно неплатени задължения за имота.

            Призовки за датата и часа на предявяване на разпределението са връчени на длъжниците М.М., ЕТ „М-Трейд – М.М.“ и М.Т. на 18.09.2018г., както и на всички взискатели, в т.ч. присъединени.

            Видно от удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения, изд. на 19.09.2018г. от Община Твърдица, задълженията на М.И.М. за продадения недвижим имот за дължими местни данъци и такси възлизат на общата сума от 300,16лв.

            Видно от удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки, изд. на 20.09.2018г. от ТД на НАП – Бургас, М.И.М. има задължения към НАП в общ размер от 2977,03лв.

            На 15.10.2018г. ЧСИ Г.Г. е изготвила разпределение на постъпилата от публичната продажба сума от 19680лв. по изп.д.№136/2016г., като първо са описани подробно вземанията на първоначалния _“Уникредит Булбанк“ АД/ и присъединените взискатели /“Уникредит Булбанк“ АД по изп.д.№135/2016г.; „Сливен комерс“ ЕООД и „Евролийз ауто“ ЕАД/, в т.ч. държавата за вземанията на ТД НАП – Бургас и Община Твърдица за данъци и такси за продадения имот. Дължимите суми са ясно и точно описани. След посочване на всички вземания в протокола съдебният изпълнител е направил на основание чл.460 от ГПК разпределение на постъпилата от продажбата сума от 19680лв., както следва: І. На осн. чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД: 1. по изп.д.№136/2016г. за взискателя “Уникредит Булбанк“ АД – 3517,53лв. и за ЧСИ – 1658,91лв. с ДДС; 2. По изп.д.№135/2016г. за взискателя “Уникредит Булбанк“ АД – 39лв. /т.10, т.6 и д.т. за вписване на възбрана/; 3. За кредитор „Сливен комерс“ ЕООД – 50лв.; 4. За кредитор „Евролийз ауто“ ЕАД – 60лв.; ІІ. На основание чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД е разпределена сумата от 300,16лв за кредитор Община Твърдица – МДТ /местни данъци и такси/ и 20,14лв. с ДДС- такса по т.26 от Тарифата за ЧСИ; ІІІ. На основание чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД е разпределена сумата от 14034,26лв., от която 13681,95лв. е разпределена на взискателя “Уникредит Булбанк“ АД по изп.д.№136/2016г. и за ЧСИ – 352,31лв. с ДДС такса по ТТРЗЧСИ. С протокола е насрочен час за предявяване – 14,00 часа на 15.10.2018г.

            На 15.10.2018г. в 14,00 часа в кантората на ЧСИ Г.Г. за насроченото разпределение се явил само длъжника М.И.М. в лично качество и като собственик и представляващ ЕТ „М-Трейд – М.М.“. Изготвеното разпределение било предявено на М.М., който е подписал протокола за предявяването.

На 16.10.2018г. длъжника М.И.М. е подал жалба против изготвеното и предявено разпределение от 15.10.2018г  

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законоустановения 3-дневен срок от предявяване на разпределението, от процесуално легитимирано лице – длъжник по изпълнителното дело и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.462, ал.2, вр. с чл.463 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна по отношение на материалната законосъобразност на извършеното разпределение.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнението за цялостното удовлетворяване на всички взискатели. Присъединен по право кредитор е държавата за дължимите й данъци, публични и други вземания. При разпределението съдебният изпълнител следва да отграничи привилегированите вземания и ред на привилегиите, установен в чл. 136 от ЗЗД и други закони, да подреди по реда на привилегиите привилегированите вземания, а накрая – и вземанията на хирографарните кредитори, както и да разпредели подлежащите на разпределение суми /първо на привилегированите притезания, в съответната последователност, а ако останат суми – на хирографарните притезания/.

Поради това и жалбата против разпределението може да се основава само на доводи за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Съдебният контрол, от своя страна, е ограничен от правомощията на съдебния изпълнител. Поради това, в производството по чл. 463 от ГПК съдът е оправомощен да разглежда само възражения за нарушения на чл. 136 от ЗЗД, чл. 458 от ГПК и чл. 459 от ГПК и да установи дали са съобразени привилегированите вземания, спазен ли е редът на привилегиите, каква част от получената при проданта сума се полага в хипотезите на съразмерно удовлетворяване на кредиторите. Следва да се посочи, че при съдебния контрол, съдът не е ограничен от оплакванията в жалбата, а следва да провери всички законови изисквания, касаещи посочените по-горе въпроси – реда за удовлетворяване на взискателите в изпълнителното производство и дължи служебен контрол по чл.136 от ЗЗД, чл.458 и чл.459 от ГПК.

В случая, към изпълнително дело №136/2016г. по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС са надлежно присъединени с акт на съдебния изпълнител: изп. дело №135/2016г. по описа на същия ЧСИ – със същия взискател “Уникредит Булбанк“ АД и длъжник М.И.М., както и въз основа на надлежно издадени удостоверения взискателите „Сливен комерс“ ЕООД и „Евролийз ауто“ ЕАД за задължения на длъжника М.И.М., както и държавата за публични вземания и Община Твърдица за вземания за данъци и такси за конкретния продаден имот, сумата от която продажба е разпределена.  

Следователно, съдът не констатира нарушения на разпоредбите на чл.458 и чл.459 от ГПК.

Съдът извърши проверка по оплакванията за процесуални нарушения на процедурата, изложени в жалбата и намира същите за неоснователни. Действително, въз основа на разпореждане от 11.09.2018г. е извършено призоваване на страните в изпълнителното производство за насроченото с въпросната резолюция разпределение за 15.10.2018г. от 14,00 часа. Не се спор, че към този момент /11.09.2018г./ фактически разпределението на суми не е извършено. В закона няма задължение съдебният изпълнител да е изготвил разпределението преди да насрочи дата за предявяване и да изпрати призовките за това. Видно от въпросното разпореждане и изисканите с него справки и удостоверения /за дължими публични задължения, в т.ч. за продадения имот/ са необходими редица подготвителни действия преди фактически да се извърши разпределението. Към тези действия, извън посочените задължителни справки от НАП и Общината, спадат и действията по насрочване  своевременно призоваване на страните за действието. Тълкувайки относимите законови разпоредби единственото и безспорно изискване е разпределението фактически да е изготвено в писмена форма към момента на предявяването му. Безспорно, видно от материалите по делото разпределението е било изготвено на 15.10.2018г. и налично към 14,00 часа, за който час е било насрочено предявяването му. Целта на предявяването е да се запознаят страните с изготвеното разпределение и да им се даде възможност евентуално да направят възражения. Видно от материалите по делото, изготвеното разпределение е предявено в насрочения час, като се  явил само длъжника М.И.М., който е подписал лично и без възражения протокола за предявяването. По този начин са спазени изискванията на чл.462, ал.1 от ГПК.

Във връзка с възраженията на жалбоподателя за неясност на посочените суми в предявеното разпределение, съдът намира и тях за неоснователни. Както бе посочено при описване на фактическата обстановка, в протокола, съдържащ  изготвеното разпределение са посочени подробно по вид, размер, основание и взискатели всички вземания по изп. дело №136/2016г., по присъединеното изп.д. №135/2016г. и спрямо всички присъединени взискатели. Използваните съкращения за означаване само на разноски и такси /държавни и такива по Тарифата към ЗЧСИ/ са общоприети, известни и ясни. Напълно ясни и конкретни са посочените като разпределени сума за всеки отделен взискател, както и таксите за ЧСИ по вид и основание.

По отношение обаче на спазването на установения в чл.136 от ЗЗД ред на привилегиите при липса на достатъчна сума за пълно удовлетворяване на вземанията на всички присъединени взискател, съдът констатира неправилно и незаконосъобразно процедиране от страна на съдебния изпълнител.

Съгласно чл. 460 от ГПК, ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

В чл. 136 от ЗЗД се регламентира редът на удовлетворение на вземанията и съгласно този текст се ползват с право на предпочтително удовлетворение в реда, по който са изброени, посочените вземания.

В разпределението, направено по първи ред на привилегиите по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД относно вземанията за разноски по обезпечаването и по принудителното изпълнение, както и по втория ред по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД – вземанията за данъци върху продадения имот, съдът не констатира нарушения.

По отношение обаче на сумата, разпределена по трети ред на привилегиите по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, съдът констатира допуснато от съдебния изпълнител нарушение, което и самият той е констатирал и посочил в писмените си мотиви към жалбата.

Вземането на ипотекарния кредитор е привилегировано по реда на чл. 136, ал.1, т. 3 ЗЗД от стойността на ипотекирания имот. Щом публичната продан се извърши, ипотеката се обръща в право върху цената, която ипотекарния кредитор има право да получи за вземането си към длъжника. Това негово право е преди правото на всички останали кредитори. То се разпростира обаче само за вземането, обезпечено с ипотека върху недвижимия имот, предмет на изпълнението и само върху стойността, която е получена от публичната продан на същия.

Видно от доказателствата по делото привилегировано по смисъла на чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД е вземането на взискателя “Уникредит Булбанк“ АД, както по изп.д. №136/2016г., така и това по присъединеното изп.д. №135/2016г., поради наличие на вписана договорна ипотека за обезпечаване на вземанията върху недвижимия имот, продаден при извършената от съдебния изпълнител публична продан. Видно от материалите по делото, договорната ипотека, вписана върху продадения при публичната продан недвижим имот като обезпечение на вземанията на “Уникредит Булбанк“ АД по изп.д. №135/2016г. по описа на ЧСИ Г. е първа по ред, докато тази за обезпечаване на вземанията по изп.д. №136/2016г. е втора по ред. Поради това, при пристъпване към разпределение по трети ред на привилегиите по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, ЧСИ Г. е следвало първо да удовлетвори вземанията на взискателя “Уникредит Булбанк“ АД по надлежно присъединеното изп.д.№135/2016г., поради обезпечението им с първа по ред ипотека и едва ако след това остане сума - да пристъпи към удовлетворяване на вземанията по изп.д.№136/2016г., обезпечени с втората по ред вписана ипотека. Като е разпределил сума само за вземанията по изп.д. №136/2016г. /по т.ІІІ от разпределението/, без да зачете реда на ипотеките при определяне съответния ред на привилегиите, съдебният изпълнител е нарушил закона /чл.136 от ЗЗД/.

С оглед изложеното съдът намира, че разпределението от 15.10.2018г., предявено на страните на 15.10.2018г. е незаконосъобразно по т.ІІІ, извършено на основание чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД и като такова следва да се отмени и върне на ЧСИ Г.Г. за извършване на ново разпределение, съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото решение и при точно прилагане разпоредбата на чл.136, ал.1 от ЗЗД, вр. с чл.460 от ГПК.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ОТМЕНЯ като незаконосъобразно разпределение от 15.10.2018г., предявено на 15.10.2018г. по изп. д. №20169150400136 по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 и район на действие СлОС.

 

ВРЪЩА изпълнителното дело на ЧСИ Г.Г., рег.№915 и район на действие СлОС за извършване на ново разпределение, съобразно указанията на съда.

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Препис от решението да се връчи на страните!

                                                

 

          

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.