Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 26.11.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:     МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №526 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на взискателя Окръжен съд – Бургас срещу постановление от 10.05.2018г. по изп.д. №282/2018г. по описа на СИС при БРС, с което е прекратено изпълнителното производство по делото.

            Поради отвод на съдиите от Окръжен съд – Бургас, с Определение №408/20.11.2018г. по ч.гр.д.№362/2018г. на АС - Бургас жалбата е изпратена за разглеждане и решаване от Окръжен съд – Сливен.

            В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че дружеството длъжник е с прекратена търговска дейност, в ликвидация, с назначен ликвидатор П.П.. Действително, определеният от длъжностното лице по регистрацията срок за ликвидация е изтекъл, но производството по ликвидация не е приключило и дружеството не е заличено  от ТР. С прекратяването на дейността, търговецът не е изгубил своята правоспособност напълно. Той не може да извършва търговска дейност, но не губи свята правосубектност, като се представлява от назначеният му ликвидатор. Изтичането на определения срок за ликвидация не заличавало дружеството като правен субект. Този срок е инструктивен и неспазването му не може да води до преклудиране задълженията на ликвидатора. Неправилни били изводите на ДСИ, че дружеството няма правоприемник и следователно няма пасивно легитимирана страна – длъжник. Щом липсва вписано заличаване на търговеца, съдебният изпълнител не може да презумира такова. Именно откритото производство по ликвидация е крайния етап от съществуването на търговското дружество, в който следва да се упражнят правата на държавата чрез Окръжен съд – Бургас като кредитор  и едва след приключването на производството по ликвидация ще настъпи и заличаването на търговеца. С оглед изложеното, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното постановление за прекратяване  на изпълнителното производство.

            ДСИ при СИС при РС - Бургас е представил обяснения, в които посочва, че жалбата е основателна. Посочва, че не е отчел факта, че дружеството длъжник е в производство по ликвидация, като шестмесечния срок тече от обявяване на покана до кредиторите, каквато обаче не била обявена. Посочва, че е съобразил, че процедурата по ликвидация не е завършена и прекратеното дружество продължава да съществува до заличаване на търговеца.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Изпълнителното производство по изп. дело №282/2018г. по описа на СИС при РС - Бургас е образувано по молба /възлагателно писмо/ на взискателя Окръжен съд - Бургас въз основа на изпълнителен лист от 30.10.2015г., издаден по т. дело №44/2015г. на Окръжен съд - Бургас за осъждането на „Анели 08“ ЕООД, гр.Бургас да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОС – Бургас държавна такса в размер на 50лв. и 5лв. д.т. за служебно издаване на изпълнителен лист.

            ПДИ до длъжника е изпратена на адреса на управление на дружеството в *********чрез управителя С.М.. Същата е върната невръчена, поради липса на офис и служители на посочената фирма на адреса.

            След извършена справка в НАП е установена открита сметка на дружеството в ОББ, като с разпореждане от 04.05.2018г. ДСИ е наложил запор на същата до размера на сумата от 97лв.

            С Решение №179/22.04.2015г. по т.д.№44/2015г. по описа на ОС – Бургас, на основание чл.155, ал.3 от ТЗ по искане на ОП – Бургас е прекратено ТД „Анели-08“ ЕООД, гр.Бургас, с едноличен собственик на капитала С.Й.М.. Разпоредено е вписване служебно на прекратяването на дружеството в ТР при АВп и извършване на ликвидация след влизане на решението в сила.           

            В Търговския регистър при АВп е вписано на 04.06.2015г. прекратяване търговската дейност на „Анели-08“ ЕООД, като е вписан ликвидатор П.Г.П. и срок на ликвидацията 31.12.2015г. Последващи вписвания по партидата на дружеството в регистъра няма направени.

            Съдебният изпълнител не е изпратил ПДИ до дружеството длъжник чрез ликвидатора Попов.

            С Постановление от 10.05.2018г. ДСИ е прекратил изпълнителното производство, като е приел, че дружеството е с прекратена търговска дейност след проведена ликвидация, няма правоприемник и следователно няма пасивно легитимирана страна – длъжник, срещу която да продължи изпълнителното производство.

            Постановлението е връчено на взискателя Окръжен съд - Бургас на 17.05.2018г.

Жалбата против него е подадена по пощата с пощенско клеймо от 21.05.2018г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.1, т.3 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна.

            Мотивът и основанието на ДСИ за прекратяване на производството по изпълнителното дело е липса на пасивно легитимирана страна – длъжник, срещу която да продължи изпълнителното производство. Този извод на ДСИ е неправилен.

            По делото се установи, че търговското дружество – длъжник в изпълнителното производство е прекратено на основание чл.155, ал.3 от ТЗ, като обаче, съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1, чл.266, ал.1, вр. с чл. 156, ал.4 от ТЗ при прекратяването на дружеството се открива производство по ликвидация. Видно от вписването в ТР, дружеството – длъжник е именно в такова производство по ликвидация, служебно вписано от длъжностното лице по регистрацията към АВп и с назначен ликвидатор П.Г.П.. Ликвидацията следва да се извърши по реда на глава 17 от ТЗ. В ТР друго вписване след това за ликвидацията и определения ликвидатор няма. Няма вписана покана до кредиторите /чл.267 от ТЗ/.

            Докато продължава производството по ликвидация, дружеството, макар и с прекратена търговска дейност не е заличено и продължава да има правосубектност. Представителството му се осъществява от ликвидатора, който има редица задължения по силата на закона. С постановеното прекратяване на търговеца, същият не престава автоматично да съществува като правен субект, докато не се развие и приключи производството по ликвидация. Едва след като са уредени всички задължения на дружеството и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът следва да поиска заличаване на дружеството /чл.273, ал.1 от ТЗ/. Такива действия по заличаване на дружеството длъжник, видно от вписванията в ТР, не са предприемани от назначения ликвидатор. Видно от разпоредбите на чл.274, ал.1 от ТЗ, уреждаща възможност на прекратеното дружество да продължи дейността си, то е налице още едно основание да се приеме, че прекратеното, но незаличено дружество, не е изгубило своята правосубектност.

            По отношение на вписания в регистъра срок на ликвидацията, следва само да се отбележи, че същият е инструктивен и при необходимост може да бъде продължаван от длъжностното лице по регистрацията към АВп /чл.266, ал.2, изр.последно от ТЗ/.

            С оглед изложеното, като е приел, че прекратеното дружество – длъжник /обаче с неприключило производство по ликвидация и незаличено в ТР/ няма правоприемник, поради което липсва пасивно легитимирана страна – длъжник в производството, ДСИ е постановил неправилен и незаконосъобразен акт, който следва да се отмени. ДСИ следва да продължи изпълнителните действия по делото.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И :

 

            ОТМЕНЯ Постановление от 10.05.2018г. по изп.д.№282/2018г. по описа на СИС при РС - Бургас, с което е прекратено изпълнителното производство по делото, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

 

Решението e окончателно.

 

                                    

                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                          

                                                                                              2.