Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е    13

Гр. Сливен, 12.03.2019год.

В ИМЕТО НА НАРОДА.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на  осемнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря Мария Тодорова и  с участието  на  прокурора  Христо Куков, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 532 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Предявена е искова молба от П.Е.С. против Д.И.М., в която се твърди, че ответникът е син на ищцата и от 2003 г. същият страда по параноидна шизофрения, което налага лечението му в психиатрично отделение. От тогава до настоящия момент се сочи, че ответникът редовно приема медикаменти, които се отразяват добре на общото му състояние.

Твърди се още, че през последните две години ответникът, без да разбира свойството и значението на извършеното, е изтеглил кредит от „Париба”, от „Банка ДСК“ АД, „Кредисимо” и „Ти Би Ай Кредит”. Започнали са да му звънят често от кредитните институции, което влошило състоянието на ответника, който си мислел, че го преследват и ще го убият. Вследствие на това бил настанен отново за лечение в психиатрично отделение на 26.09.2018 г., като впоследствие е освидетелстван от ТЕЛК с 80% трудова неработоспособност. Твърди се, че отв.М. не разбира свойството и значението на извършеното от него и не би могъл сам да ръководи постъпките си и да защитава интересите си. Предвид горното от съда се иска да постанови решение, с което постави под пълно запрещение ответника Д.И.М.. Представя се медицинска документация.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, който в законоустановения срок не  е депозирал отговор по нея.

В с.з. ищецът чрез процесуален представител поддържа исковата молба и моли същата да бъде уважена. С оглед заключението на вещото лице моли ответника да бъде поставен под ограничено запрещение.

В с.з. ответникът, редовно призован се явява лично. Изразява становище, че изложеното в исковата молба е вярно. Признава, че страда от психично заболяване, проявява критичност и готовност да приема редовно предписаните му лекарства.

В с.з. представителят на ОП - Сливен моли съда да постанови решение, с което постави под ограничено запрещение ответника.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответникът е мъж на 40 години, с правилно биологично развитие и фамилна обремененост с психични заболявания /психози/. Завършил средно образование, отбил редовно военната си служба, неженен.

Данните от експертното заключение и представената медицинска документация сочат, че ответникът страда от Параноидна Шизофрения. Документирани са три/четири пристъпа на заболяването с наличие на параноидна – депресивна симптоматика, вкл. няколко опита за самоубийство. Към момента на прегледа ответника се намира в непълноценна терапевтична ремисия на болестта, като при последното хоспитализиране е преценено наличие на емоционално – волева промяна на личността и влошено социално функциониране. Налице са също злоупотреба, а вероятно и зависимост към хазарт.

Ответникът е провеждал амбулаторно лечение и двукратно е хоспитализиран в Отделение по Психиатрия към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен през 2003г. и през 2018г.

Шизофренията е хронично заболяване и изисква непрекъснат доживотен прием на поддържащо лечение, каквото ответникът осъществява към момента. До сега заболяването е имало пристъпен ход, който е относително благоприятен и при който психичните годности на личността са нарушени само по време на психотичния епизод. Придържането към поддържащата антипсихотична терапия подобрява прогнозата и повишава вероятността за наличие на добра и продължителна ремисия.

Горните фактически констатации съдът прие за безспорно доказани въз основа на събраните писмени доказателства, преките впечатления на съда от състоянието на ответника, както и разпита на вещото лице и свидетелите.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявен е иск за поставяне под пълно запрещение, с пр. осн. чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

На първо място искът е допустим – ищецът е активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК.

Разгледан по същество, искът се явява частично основателен по следните съображения :

Разпоредбата на чл.5, ал.2 от ЗЛС предвижда, че пълнолетните, които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за своите работи, но чието състояние не е така тежко, за да бъдат поставени под пълно запрещение, се поставят под ограничено запрещение. В случая, видно от заключението на вещото лице, ответникът страда от заболяване –– Параноидна Шизофрения, непълноценна терапевтична ремисия с астено – хиподепресивен облик след пореден психотичен епизод.

Посоченото заболяване не е засегнало така дълбоко личността му, че да ограничава напълно неговата способност да се грижи за своите работи и интереси. Основание за поставяне под запрещение не е само наличието на слабоумие или душевна болест (медицински критерий), но неспособността (съответно ограничената способност) на лицето, поради това негово състояние, да се грижи за работите си (юридически критерий), т. е. необходимо е кумулативното наличие на двата критерия.

Ответникът страда от душевна болест, но по делото не се установиха  обстоятелства установяващи юридическият критерий, налагащ поставянето му по пълно запрещение.         От събраните по делото доказателства и непосредствените впечатления от състоянието на ответника съдът намира, че Д.М. показва ограничена способност да се грижи за своите работи. Не се установяват факти и обстоятелства за несправяне с ежедневни задачи и същия продължава лечението си по своя воля.

След преценка на степента на адекватна реакция на ответника и като взе предвид изложеното по-горе съдът намира, че следва да постанови решение, с което ответника бъде поставена под ограничено запрещение.

След влизане в сила на решението, да бъде изпратен препис на органа по настойничество и попечителство по местожителството на ответника – община - Сливен за назначаване на попечител на същия.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд    

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ  Д.И.М. с ЕГН ********** с адрес ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община - Сливен за определяне на попечител.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ: