Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 21.12.2018 г.

 

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на пети декември, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                  СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                                     

 

 

При секретаря Пенка Спасова, като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 538 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

         Производството е образувано по въззивна жалба депозирана от адв.Ч. , пълномощник на Д. Славова К., ЕГН**********,*** против решение № 1186/17.10.2018г. по гр.д. № 4431/2018г. на Сливенския районен съд, с което е бил отхвърлен като неоснователен предявеният от въззивницата иск с правно основание чл. 19 ал. 1 предл.4 от ЗГР. Посочено е, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не е съобразено със събраните по делото гласни доказателства. Страната счита, че в случая са налице „ важни обстоятелства“, които да мотивират съда да уважи искането на въззивницата за промяна на фамилното и име. Де факто тя била съпруга на Петър Д.и имала право според обичая да приеме фамилното му име, защото сред приятели и роднини била известна като негова съпруга. Моли се да се отмени обжалваното решение и да се уважи исковата претенция.

         В срока по чл.263, ал.1 от ГПК е подаден отговор на въззивната жалба от Юрисконсулт М.,***. С него жалбата е оспорена като неоснователна. Посочва се, че „ важните обстоятелства“, при които може да се промени името на едно лице следва да са обективни по своя характер. Правните изводи на РС били правилни и законосъобразни. В противоречие със закона би било да се промени фамилното име на жалбоподателката, тъй като тя не е била сключила граждански брак с Петър Денчев. Моли се обжалваното решение да бъде потвърдено.

Страните не са направили процесуални или доказателствени искания.

Страните нямат направени доказателствени искания.

         В с.з.въззивницата редовно призована, не се явява . Представлява се от адв. Ч., който поддържа въззивната жалба и моли тя да бъде уважена.

В с.з. въззиваемата страна редовно призован не се представлява.

В с.з. заинтересованата страна Окръжна прокуратура – Сливен се представлява от прокурор Радева, която оспорва въззивната жалба и моли да се потвърди обжалваното решение.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Обжалваното решение е било съобщено на въззивника на 22.10.2018г. и в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок – на 11.09.2018 г. е била депозирана въззивната жалба.

Установената и възприета от РС – Сливен фактическа обстановка изцяло кореспондира с представените по делото доказателства . Тя е изчерпателно и подробно описана в първоинстанционното решение, поради което на основание чл.272 от ГПК настоящият съд  изцяло я възприема и с оглед процесуална икономия препраща към него.

Въззивната жалба е редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок от лица с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество жалбата се явява неснователна.

По делото е предявен иск с правно основание чл. 19 ал. 1 предл.4 от ЗГрР, според който промяната на собственото, бащиното или фамилното име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания,  когато важни обстоятелства налагат това. Законодателят е дал възможност на решаващия съдебен орган, с оглед конкретния случай и събраните по него доказателства да извърши оценъчна дейност и да прецени налице ли са важни обстоятелства за желаната промяна. В случая са разпитани двама свидетели, но нито един от тях не е посочил, че в обществото въззивницата е била известна с името Д.. Първата свидетелка п.дори не била виждала мъжа, с когото жалбоподателката е съжителствала и е разбрала кой е той едва след смъртта му, а втория свидетел Г.макар и брат на жалбоподателката дори не е разбрал защо тя иска да промени фамилното си име. Тези доказателдства сочат на извода, че макар жалбоподателката да е живяла с починалия Д.на съпружески начала, да се е разбирала с него и да е била получила предложение за брак, в обществото не е била известна с неговата фамилия. Съдът намира, че в случая сантименталното отношение на жалбоподателката към починалия не е такова важно обстоятелство, което да мотивира промяната на фамилното и име.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция съвпадат с тези на първоинстанционния съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА Решение №1186/17.10.2018г. по гр.д. № 4431/2018г., по описа на Сливенския районен съд  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                    2.