Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         82 от 28.11.2019г., гр. Сливен

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

граждански състав

На четвърти ноември през  Две хиляди и деветнадесета година

В открито заседание, в състав:

 

                                         ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

Секретар: Пенка Спасова

Прокурор:…………………

Като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА

Гр. дело № 545 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявен от Окръжна прокуратура иск на основание чл. 15 ал.7 от Закона за народните читалища, с който се иска отмяна на решенията на общото събрание на читалище „Пробуда 1907 – с. Б.”, по т. 1 до 7 от дневния ред, което е било проведено на 21.02.2018 г., въз основа на свикването му по решение от 07.02.2018 г.

Твърди се на първо място, че решението за свикването на общото събрание за 21.02.18г., с посочения дневен ред, е прието на заседание от членове от различни органи на читалището, които не са легитимирани да приемат решение за свикване на общо събрание. Посочено е, че решенията от 07.02.18г. са приети от заседание на „ръководството”, като се твърди, че са участвали председател, членове на проверителната комисия и на настоятелството, което противоречи на правомощията по чл.16 ал.2 т.1 от ЗНЧ и правомощията на проверителната комисия по чл.18 от ЗНЧ. Въз основа на така свиканото общо събрание на 21.02.2018 г., са приети незаконни решения, тъй като общото събрание е било ръководено от лице, което не е Председател на читалището, в противоречие с правомощията на Председателя на читалището, регламентирани по т. 17 ал.2 т.3 ЗНЧ. Твърди се, че разпоредбата е императивна. Същата е от публичен ред и нейното нарушение неизменно водело до неотстраним порок, сочещ на незаконосъобразност на приетите решения. Изтъкнато е също, че и двата протокола не са подписани, като заседанието от 07.02.2018 г. е подписано само от лице, което го е ръководило и  за общото събрание  не е подписано от председателя на читалището. Поддържа се, че законът не допуска дерогация на правомощията за така извършените действия, поради което приетите решения следва да бъдат отменени.

         В срока за отговор е постъпил такъв от името на читалище „Пробуда 1907 – с. Б.”, в който предявените искове са оспорени като неоснователни.

         По оспорването на допустимостта на предявените искове е налице влязло в сила определение на Бургаския апелативен съд по ч.гр.д. № 136/2019 г. Извън това се поддържа, че решенията на заседанието от 07.02.2018 г. са в съответствие с изискването на закона, както и тези от 21.02.2018 г. Поддържа се, че след като в протокола е посочен само протоколчик, извън състава на читалищното настоятелство, следва логично да се приеме, че заседанието е било председателствано от председателя. Твърди се, че под „ръководство”, което е употребено като термин, следва да се има предвид съответния колективен орган, който е компетентен да приеме тези решения, развити са съображения за етимологията на това понятие, като при участието на членовете на читалищното настоятелство следва да се приеме, че заседанието е било редовно, като представителите на проверителната комисия са имали само съвещателен глас, но не са гласували за приемането на съответните решения. Поддържа се, че по т.3 решението недвусмислено говори, че е прието само от надлежния орган, а именно читалищното настоятелство, като именно този орган следва да се приеме, че се има предвид под понятието „ръководство”. Оспорват се изводите на Окръжна прокуратура в исковата молба, че се касае за съвместно заседание на два от колективните органи на читалището, което е практика при обсъждането на финансови въпроси да присъства и компетентния контролен орган.

Освен това е оспорен и изводът, че протокола не е подписан. Изтъква се, че в случая е направен извод въз основа на извлечение от този протокол, а не от оригиналния протокол на заседанието. Оспорва се твърдението и за нарушение на воденето на общото събрание, съгласно протокол № 2/21.02.2018 г. Изтъкнато е, че председателят на Читалищното настоятелство открива общото събрание и той трябва да присъства. В случая то е било открито и той е присъствал по време на провеждането, като общото събрание е приело решение да се председателства от посоченото в протокола лице. Председателят на Читалищното настоятелство е присъствал, като с оглед на неговото здравословно състояние е избрано друго лице. Поддържа се, че не се касае за дерогация на правомощия, тъй като правомощията са били упражнени лично и е избрано друго лице за извършване на фактическите действия по упражняване на това правомощие. Развити са доводи, с оглед на историко-културните традиции в дейността на народните читалища, като се поддържа, че приетите решения и дейността на читалището и неговите органи по приемане на оспорените решения, били в съответствие с духа на установените в исторически план традиции. Поддържа се, че събранието е законно, свикано е по надлежния ред и е било легитимно да приема при необходимия кворум решенията, съгласно правилата на ЗНЧ и ЗЮЛНЦ.

В с.з.ищецът ОП – Сливен се представлява от процесуален представител по закон, който поддържа исковата молба изцяло и моли за уважаването й.

В с.з. ответното читалище НЧ „Пробуда – 1907“ с. Б., се представлява от процесуален представител по пълномощие, който оспорва като неоснователна исковата молба и моли същата да бъде оставена без уважение.

От фактическа страна се установява следното :

На 07.02.2018г. в Читалище „Пробуда 1907“ с.Б. се е провело заседание на Ръководството на читалището, на което заседание са присъствали : С.М. – Председател, М.М. – секретар и член на ЧН, Стоян Стоянов – член на ЧН, Динка И. – член на ЧН, Димитър Иванов – Председател на ПК, Стойчо Димов – член на ПК и Недялко Недялков – член на ПК.

На това заседание, по т.3 от Протокол № 1/07.02.2018г. е взето решение да бъде свикано редовно годишно отчетно събрание на НЧ „Пробуда 1907“ с.Б., общ. Сливен за 2017г., което да се проведе на 21.02.2018г. от 18.30ч. в сградата на Читалището с дневен ред :

1.     Доклад за дейността и състоянието на Читалището 2017г.;

2.     Доклад за дейността на Библиотеката 2017г.;

3.     Доклад на ПК за финансовото състояние на Читалището;

4.     Отчет за приходи и разходи по бюджет 2017г.;

5.     Приемане на доклади и отчети;

6.     Утвърждаване на проекто – бюджет за 2018г.;

7.     Разни.

Действителните членове на Читалище „Пробуда 1907“ с.Б. са общо 50 членове, по списък. Всички са подписали изготвената покана за провеждане на Редовно Годишно Отчетно събрание на 21.02.2018г.от 18.30ч. На събранието са присъствали общо 28 членове.

Видно от представения Протокол № 2/21.02.018г. след проведени изслушвания по т.1; т.2; т.3 и т.4 от дневния ред се е провело амблок гласуване, като по т.5 „Приемане на доклади и отчети“, същите са приети с „ЗА“ – 27 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържал се“ – 1 глас.

По т.6 от дневния ред „Утвърждаване на проекто – бюджет за 2018г.“ е проведено гласуване, като е взето решение за утвърждаване с „ЗА“ – 27 гласа, „Против“ – 0 гласа, „Въздържал се“ – 1 глас.

По т.7 от дневния ред е изслушана информация относно приключени и неприключени съдебни производства водени срещу НЧ „Пробуда 1907“ с.Б., общ. Сливен.

Протокол № 2 от проведеното на 21.02.2018г. Годишно Отчетно събрание на НЧ „Пробуда 1907“ с.Б. е подписан от избрания за Председател - М.М. и секретар С.И., избрани единодушно.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена след съвкупна преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства, ценени както поотделно, така и в своята съвкупност.

Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи, а именно :

Правната квалификация на така предявения иск е по чл. 15 ал.7 от ЗНЧ.

Същият е допустим, предявен в предвидения едномесечен преклузивен срок, считано от сезиране на ВКП със сигнал с дата 12.11.2018г. Разгледан по същество е основателен. При предявен иск за отмяна на решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, съдът е ограничен при произнасянето си само до заявените от ищеца основания за процесуална и материална незаконосъобразност на решението.

Решението за свикване на общото събрание за 21.02.2018г. с посочен дневен ред, е прието с протокол № 1/07.02.2019г. от заседание от членове на различни органи на Читалището, които не са легитимирани да приемат решение за свикване на общо събрание. В съставения протокол от 07.02.2018г. от заседание на „ръководството“ е посочено, че са участвали председател, членове на проверителната комисия и на настоятелството, което противоречи на правомощията на Проверителната комисия по чл.18 от ЗНЧ. Единствено в правомощията на Настоятелството по чл.16, ал.2, т.1 от ЗНЧ е предвидено право да вземе решение за свикване на общо събрание. Включването в заседанието на други членове и участието им в проведеното гласуване опорочава взетите решения, респ. опорочава и провеждането на общото събрание на 21.02.2018г. Следва да се отбележи, че в протокол № 1/07.02.2018г. не е посочено с какво мнозинство е взето решението за свикване на годишното отчетно събрание, съобразно разпоредбата на чл.16, ал.3 от ЗНЧ. Нередовността на процедурата по свикване на общото събрание влече и нередовност на самото провеждане на общото събрание на 21.02.2018г., а от там порочност на взетите решения по всички точки.

Основателен е и довода на ОП – Сливен, че проведеното Годишно отчетно събрание не е било председателствано от Председателя на НЧиталище „Пробуда 1907“ с.Б. - С.М., която е присъствала на провеждането му и в чиито компетенции, съгласно чл. 17, ал.2, т.3 от ЗНЧ, е възложено да председателства провеждането на общото събрание.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че поради нарушаване на процедурата по свикване и провеждане на събранието следва да отмени взетите решения на проведеното на 21.02.2018г. Годишно отчетно събрание на  Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., като незаконосъобразни и противоречащи на ЗНЧ и Устава.

Страните не искали присъждането на разноски в настоящото производство. С оглед изхода на спора в тежест на ответника следва да се възложат разноските за дължима държавна такса в размер на 30 лева, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ по иска с правно основание чл. 15 ала.7 от ЗНЧ предявен от Окръжна прокуратура – Сливен  срещу Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., ЕИК *****, с. Б., общ. Сливен, всички решения взети на Общо събрание на Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., общ. Сливен, което събрание е било проведено на 21.02.2018 г., въз основа на свикването му по решение от 07.02.2018г., като незаконосъобразни и противоречащи на ЗНЧ и Устава.

         ОСЪЖДА Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., ЕИК *****, с. Б., общ. Сливен да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 30 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ