Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр. Сливен, 31.10.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети и първи октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 561 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по постъпила на 17.12.2018 г., чрез ЧСИ П.Г., жалба от пълномощника на Джорданс 2 ООД, П.Д.Б., Й.Г.Б. - адв. М. от САК като дружеството е длъжник по изпълнително дело № 172/2016 г. при ЧСИ П.Г., с която е атакуван като незоконосъобразен отказ на ЧСИ Г. да прекрати поради перемпция горецитираното изпълнително дело № 172/2016 г. по описа на кантората му, обективирано в Постановление от 13.11.2018 г. по същото дело.

Излагат се доводи за настъпила по право перемпция преди извършеното изпълнително действие на 21.10.2018 г. и незаконосъобразност на отказа, постановен от ЧСИ по молба с вх. № 42598/05.11.2018 г. Иска се освен отмяна на отказа и обявяване за нищожни изпълнителните действия извършени след тази дата. Твърди се, че взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на 2 години от образуването на изпълнителното дело и перемпция е настъпила на 13.04.2018 г. Като били извършени тези действия не можели да прекъснат давността, тъй като били правно ирелевантни. Като невалидни изпълнителни действия според процесуалния представител на жалбоподателя се откроявали – оценката на недвижимия имот, насрочена публична продан, извършената публична продан и постъпването на суми. Насрочване на нова публична продан. Акцентира се на основание по чл. 436, ал. 1 от ГПК състоящо си в отказ да бъде прекратено делото.

Цитира се тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. т. 10 и се навежда практика на СлОС в подкрепа на твърдението, че когато са изминали две години без да е поискано извършването на изпълнително действие от ЧСИ делото се перемира. Сочи се още като задължителна съдебна практика Определение на БАС относно допустимост на частна жалба.

Неколкократно се преповтаря искането за обезсилване на действията и приемането на перемпция, като се акцентира, че противното би противоречало на ТР 2/2013 г.

Дават се указания на съда да се вдигнат всички възбрани и запори наложени по изпълнителното дело.

Прави се бланкетно „доказателствено“ искане, което всъщност е процесуално, делото да се разгледа в открито съдебно заседание и в условията на евентуалност да се приобщи копие от делото към настоящото производство. 

Взискателят по изпълнителното дело, а именно ОББ АД гр. София, не взима становище.

В становище по жалба ЧСИ Г. на първо място посочва, че жалбата е недопустима поради това, че жалбоподателят е различен от длъжника. На второ място излага мотиви по неоснователността, които се заключват в липсата на изтекъл две годишен период между извършваните по делото изпълнителни действия.

По допустимостта: На основание чл. 435, ал.2, т.6 ГПК, длъжникът има право да обжалва отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело. Тъй като се твърди наличието на прекратително основание по чл. 433, ал.2, т. 8 , а именно изтичането на две годишен срок, в който взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия то жалбата се явява допустима.

След като се запозна с изпълнителното дело и доводите на жалбоподателя и ЧСИ, СлОС намира следното:

По отношение на „доказателственото“ искане, което е всъщност процесуално, съдът намира, че същото е немотивирано и необосновано. Не се посочва причината, поради която се прави, неговият смисъл и цел. Изключението от устността и непосредствеността на гражданския процес, което е допуснато от закона при разглеждане на жалбите срещу действията на съдебните изпълнители, а именно делата да се гледат в закрито заседание,  е изведено с оглед процесуална икономия, бързина и адекватност на производството. Спазвайки тези водещи начала, съдът не намира причина да се връща към възприетото от закона като извънреден способ за производството по обжалване на действията на ЧСИ, а именно разглеждане на делото в открито съдебно заседание.

По фактите:

От приложеното копие на изпълнително дело № 172/2016 г.  на ЧСИ П.Г. е видно, че на 24.02.2016 год. в кантората му  е образувано процесното изпълнително дело по молба на Обединена българска банка АД  гр. София и представен ИЛ срещу Джорданс 2 ООД, П.Д.Б. и Й.Г.Б. за солидарно заплащане на сумата от 87055,89 евро, представляваща главница по Договор за бизнес ипотечен кредит от 25.10.2007 г. и допълнително споразумение № 1 от 08 юни 2012 г., просрочена такса за управление в размер на 689,94 лв., договорна лихва в размер на 11 539,84 евро, наказателна лихва за просрочена главница в размер на 12 901,77 евро за периода 10.06.2013 г.-17.02.2016 г. и законна лихва върху главницата от 18.02.2016 г., разноски в размер на 4388,39 лв. за ДТ и 3821,29 за адвокатски хонорар.

Към изпълнителния лист са приложени заповед за изпълнение и нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот от 30.10.2007 г. в полза на ОББ АД, чрез който дружеството Джорданс 2 ООД - собственик на Поземлен имот с идентификатор 67338.603.93 и площ от 4639 кв.м., находящ се в кв. Промишлена зона, гр. Сливен, ведно с намиращите се в него сгради, чрез своя управляващ и представляващ е учредило договорна ипотека за дълга по договор за ипотечен кредит от 25.10.2007 г.

В молбата си за образуване на делото, взискателят иска да се извърши пълно проучване на имущественото състояние на длъжника и налагане на възбрана върху посочения ипотекиран имот. Възлага се на ЧСИ по чл. 18 от ЗЧСИ да се избере способ за изпълнение.

След връчването на призовка за доброволно изпълнение до длъжниците е вписвана възбрана върху ипотекирания имот. Същият е бил разделен и са се образували следните два имота: ПИ с идентификатор 67338.603.317 от 2411 кв. м. и 2228/4289 ид. части от ПИ с идентификатор № 67338.603.318, целият от 4289 кв. м. Горепосочените имоти, ведно с построените в тях сгради, са били отчуждени след вписването на ипотеката и към тях е било насочено принудителното изпълнение независимо от промяната в собствеността.

Насрочена е била публична продан, която се е провела от 08.10.2016 г. до 08.11.2016 г. С протокол от 09.11.2016 г. същата е обявена за нестанала поради неявилите се купувачи.

На 15.11.2016 г. взискателят по делото – Обединена Българска Банка АД е сезирала ЧСИ с искане за насрочване на нова публична продан (л. 168) от изпълнителното дело. ЧСИ Г. е разпоредил да се изпълни исканото от взискателя. Такава е била насрочена за времето от 23.12.2016 г. до 23.01.2017 г. На 24.01.2017 г. публичната продан е обявена за нестанала.

На 24.01.2017 г., безспорно в законоустановения срок, е постъпила молба от взискателя за определяне на нова оценка/начална цена и провеждане на поредна публична продан. ЧСИ е разпоредил изпълнение на исканото от взискателя.

С разпореждане на 24.03.2017 г. е определена начална продажна цена на имотите и е насрочена публична продан, която се е провела от 25.03.2017 г. до 25.04.2017 г. На 26.04.2017 г. публичната продан е обявена за нестанала, поради липса на наддавателни предложения.

На 28.04.2017 г. в кантората на ЧСИ Г. е постъпила молба за насрочване на нова публична продан по реда на чл. 494, ал. 2 от ГПК. ЧСИ е разпоредил изпълнение на исканото от взискателя.

Такава е проведена от 25.06.2017 г. до 25.07.2017 г. На 26.07.2017 г. проданта е обявена за нестанала. На взискателите е изпратено съобщение на 01.08.2017 г. и на 02.08.2017 г. е постъпила молба от ОББ АД за определянето на нова начална цена/оценка на имота и за насрочването на нова публична продан. ЧСИ е разпоредил изпълнение на исканото от взискателя.

На 20.09.2017 г. ЧСИ П. Г. определя нова оценка на процесните имоти и насрочва нова публична продан, която е проведена от 23.09.2017 г. до 23.10.2017 г. 

На 24.10.2017 г. публичната продан е обявена за нестанала по отношение на недвижимия имот с кадастрален номер 67338.603.317, поради липса на наддавателни предложения. По отношение на недвижимия имот от 2228/4289 идеални части от ПИ с идентификатор 67338.603.318 за купувач е обявен Шейретов Къмпани ЕООД, което дружество е подало единственото наддавателно предложение за сумата от 180 008 лева. 

На 26.10.2017 г. е постъпила молба от взискателя за определяне на нова начална цена и насрочване на нова публична продан за недвижим имот с идентификатор 67338.603.317.

На 30.10.2017 г. с постановление на ЧСИ Г. 2228/4289 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67338.603.318 са възложени на Шейретов Къмпани ЕООД. Възбраната върху имота е вдигната от ЧСИ Г..

На 07.02.2018 г. е извършено разпределение на постъпилите суми. Страните са призовани за предявяването му, но не са се явили, за което е съставен протокол от 02.03.2018 г.

На 28.03.2018 г. е постъпила молба от адв. М., пълномощник на длъжниците за прекратяване на делото поради перемпция. На 10.04.2018 г. ЧСИ П.Г. е отказал да прекрати делото.

В изпълнение на молбата на взискателя ЧСИ Г. е насрочил нова публична продан на недвижим имот с идентификатор 67338.603.317, която е проведена от 28.04.2018 г. до 28.05.2018 г. На 29.05.2018 г. с протокол от същата дата публичната продан е обявена за нестанала.

На 01.06.2018 г. е постъпила молба от взискателя, за насрочването на нова публична продан и определяне на нова начална цена.

На 19.10.2018 г. ЧСИ е определил нова пазарна цена и е насрочил нова публична продан за поземления имот, която се е провела от 21.10.2018 г. до 22.11.2018 г.

На 05.11.2018 г.  в кантората на ЧСИ е постъпила молба от длъжниците по изпълнителното дело, с която се иска прекратяването му, тъй като взискателят не е поискал в продължение на 2 г. извършване на изпълнителни действия.

На 22.11.2018 г. публичната продан е обявена за нестанала.

На 13.11.2018 г. ЧСИ П.Г., с постановление, отказва да прекрати изпълнителното производство и то е връчено на адв. М. на 20.11.2018 г., като на 21.11.2018 г. същата е депозирала жалба срещу това постановление. 

 

По правната страна. Оплакванията визирани в жалбата са: че взискателят не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на две години от образуването на изпълнителното дело. В жалбата се набляга на разясняването на правните последици от непоискването от страна на взискателя на изпълнителни действия и настъпването на перемпцията, т.е. какво следва да  направи съда при констатирана перемпия. Цитира се ТР 2/2013 г. отново за да се разяснят последиците от настъпила перемпция, както и кои действия на ЧСИ не се считат такива, които да прекъсват 2 годишния срок, а именно: образуване на изпълнително дело, изпращане и връчване на ПДИ, проучване, набавяне на книжа, експертиза за дълга или оценъчна, както и извършването на разпределение, плащането на разпределените суми и други.   

Цитира се и решение на СлОС, в което се изследват последиците на перемпцията.

По настоящото дело, обаче не следва да се стига до така подробно описаните в жалбата последици на перемпцията, тъй като те не са настъпили поради липсата на предпоставките за настъпването на самата перемпцията, за която обаче в жалбата липсват доводи.

За да се счита изпълнителното дело перимирано следва да са изпълнени няколко предпоставки, а именно: на първо място следва да е изтекъл две годишен срок, чийто начален момент се бележи от молбата на взискателя за насочване на принудително събиране на притезанието му  или възлагането на това на ЧСИ по чл. 18 от ЗЧСИ, или от последното валидно поискано или извършено изпълнително действие; и втората предпоставка: в този срок да не е поискано от взискателя или извършено изпълнително действие. Видно от описаната фактическа обстановка и приложеното копие на изпълнително дело взискателят е отправял молби до ЧСИ Г. на всеки няколко месеца и то с искания за насрочване на публична продан на недвижим имот. Именно в ТР 2/2013 г. на ВКС, цитирано в жалбата е посочено че „прекъсва давността предприемането на кое да е изпълнително действие в рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали прилагането му е поискано от взискателя и или е предприето по инициатива на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ): насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т.н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица“

Както беше изяснено във фактическата част на настоящите мотиви, срок от две години, без да са поискани и извършени посочените в ТР2/2013 г. на ВКС и цитирани по-горе изпълнителни действия не е изтичал. Да се приеме обратното би било в противоречие с тълкуванията дадени в „задължителната съдебна практика“, както посочва процесуалния представител в жалбата си,  обективирана в ТР 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Тъй като в жалбата не е изложен нито един довод защо се счита че действията поискани от взискателя на всеки няколко месеца и предприемани от съдебния изпълнител не са такива, които прекъсват давността, то жалбата се явява абсолютно необоснована и неоснователна.  Въпреки това съдът служебно провери тяхната валидност и законосъобразност и не откри пороци при упражняване на правомощията, както от страна на взискателя, така и от страна на съдебния изпълнител.

Тъй като не се установиха предпоставките за настъпването на перемпцията, искането за вдигане на всички запори и възбрани по делото е неоснователно.

   Ето защо жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Поради изхода от производството право на присъждане на разноски за жалбоподателя не възниква, а такова възниква за ответната страна, която обаче няма такова въведено искане.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Джорданс 2 ООД, П.Д.Б., Й.Г.Б., чрез адв. М. от САК, жалба  против отказа на ЧСИ П.Г. да прекрати изп.д. № 172/2016 г. по описа на кантората му, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: