Р Е Ш Е Н И Е  № 38

 

Гр. Сливен, 14.06.2019 год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение в

публичното заседание на шести юни ……………………..

през две хиляди и деветнадесета година

                                                            Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Радост Гърдева……………….…………и с участието на прокурора…………..…………………..като разгледа докладваното от ………съдията Бакалова………..гр.дело № 15 по описа за 2019 год. , за да се произнесе, съобрази:

Ищецът РЗОК –Сливен твърди в исковата си молба, че ответника „Галена 2017“ ЕООД е търговско дружество с предишно наименование „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД. На 13.02.2015г. сключил с „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД договор № 200322 за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Била извършена проверка, която установила надвишаване на договорения брой спешни медицински дейности и на стойността им. Била издадена писмена покана с № 29-05-123/04.07.2016г. за връщане на сумата 37 088 лв. Същото била обжалвана от „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД по адм. д.№ 184/16 и изменена с решение № 31/17.03.2017г. по същото дело, като сумата била намалена на 37 069лв. Присъдени са разноски в размер на 248лв. С решение №6835/23.05.2018г. по адм. д.№ 2112/17 по описа на ВАС, решението на СлАС е оставено в сила. След влизане в сила на решението, ответникът не е изпълнил задължението си да заплати сумата 37 069лв.

Твърди, че по влязла в сила заповед за санкция на Директора на РЗОК Сливен № РД-09-739/10.08.2017г. на ответника е наложена такава в размер на 250лв.

Моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да му заплати сумата 37 069лв., представляваща дължима сума по писмената покана от 20.11.2015г.; присъдените разноски по адм.д. № 184/16 по описа на СлАдмС и сумата 250лв. по заповедта за санкция. Претендира направените в настоящото производство разноски.

          Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор.

          Ответникът редовно призован при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК, не се явява в съдебно заседание и не изразява становище по основателността на иска. Същият е бил предупреден за последиците от неявяването и непредставянето на отговор със съобщението, което му е редовно връчено също при условията на чл. 50 ал.2 от ГПК..

          В с.з. ищецът, чрез процесуалния си представител прави искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 239 ГПК.

          Съдът след като се запозна с исковата молба и представените към нея доказателства намира, че са налице условията за постановяване частично на неприсъствено решение, тъй като на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание и с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и от представените доказателства искът е вероятно основателен. Налице са доказателства, след справка в ТР, че ответникът е променил наименованието си от „Групова практика за първична медицинска помощ – Сливен“ ООД на „Галена 2017“ ЕООД с вписване от 30.06.2017г.

          Производството по настоящото дело е недопустимо и следва да се прекрати по отношение на искането за присъждането на сумата 248 лв. разноски в административното производство. За ищеца липсва правен интерес от предявяване на иска за тези суми, тъй като той може да се снабди с изпълнителен титул за тях. За присъдените разноски в административното производство може да бъде издаден изпълнителен лист.

          С оглед изложеното съдът следва да постанови решение без  да разглежда спора по същество, с което осъди ответника да заплати на ищеца исковата сума и направените разноски за държавна такса – 1532,76лв. и юрисконсултско възнаграждение – 200лв.

                    Ръководен от изложените съображения

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА „Галена 2017“ ЕООД, ЕИК 119508736, със седалище и адрес на управление ***********, представлявано от управителя Й.Л.М. да заплати на Районна здравно осигурителна каса – Сливен, *************, сумата 37 069 лв. (тридесет и седем хиляди и шестдесет и девет лева), представляваща дължима сума по писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание с изх. № 29-05-123/04.07.2016г. на Директора на РЗОК гр. Сливен, сумата 248лв. (двеста четиридесет и осем лева), представляваща санкция по Заповед № РД-09-739/10.08.2017г. на Директора на РЗОК-Сливен и  сумата 1 732,76 лв.,  представляваща направените разноски.

ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от Районна здравно осигурителна каса – ********** срещу Галена 2017“ ЕООД, ЕИК 119508736, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от управителя Й.Л.М. иск за заплащане на сумата 250 лв., представляваща присъдени разноски по адм.дело № 184/16 по описа на Административен съд – Сливен, като НЕДОПУСТИМО.

Решението не подлежи на обжалване.

В частта имаща характер на определение за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: