Р Е Ш Е Н И Е № 26

град Сливен, 11.04.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на четвърти април  две хиляди и деветнадесета година, в състав:       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря МАРИЯ Т. и с участието на прокурора МИЛЕНА РАДЕВА, като разгледа докладваното от окръжен съдия Бакалова гр. дело № 37 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е по предявен иск за поставяне под запрещение и намира правно основание в член 5 от ЗЛС във връзка с член 336 и следващите от ГПК. 

…………………………………………………………………………….

Ръководен от изложените съображения, съдът        

 

Р   Е   Ш   И :

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ С.Н.  Н. ЕГН **********,***.       

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на  Органа по настойничеството и попечителството по постоянния адрес на ответника – Община Сливен за определяне и назначаване на настойник.      Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: