Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 22.01.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                                     МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.гр. д.  N 39 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба против отказ за извършване на изпълнително действие и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбата е подадена от взискателя по изп.д. № 4853 от 2017г. на ЧСИ рег. № 915 и район на действие района на СлОС и с нея се атакува разпореждане на ЧСИ от 08.11.2018г., с което е отказал налагане на глоба на ОД на МВР, сектор „ПП“-Сливен.

Жалбоподателкят заявява, че е поискал ЧСИ да поиска от сектор Пътна полиция – Сливен да обяви за издирване автомобили, собственост на длъжника, а при неизпълнение на постановлението му – налагане на глоби, с писмо от 13.11.18г. ЧСИ е отказал да стори това и отказът му е незаконосъобразен, необоснован и постановен при съществени процесуални нарушения. Поради това моли съда да го отмени и да даде задължителни указания на ЧСИ по тълкуването и прилагането на закона.

В законовия срок не е постъпило писмено възражение от длъжника.

ЧСИ е представил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че жалбата е недопустима, евентуално - неоснователна, излага подробна аргументация в подкрепа на виждането си.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, взискателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за неоснователна.

Взискателят може да обжалва отказа на СИ да извърши определено изпълнително действие, като в случая поисканото такова е било налагане на запор, опис,  оценка и продажба на ППС-та, собственост на длъжника. СИ е предприел действия в тази насока, като е наложил запор върху установените МПС, насрочил е опис, какъвто не е извършен, поради неоткриването им па адреса на седалището и управлението на дейността на търговеца-длъжник. Поисканото от ЧСИ спиране от движение на превозните средства на осн. чл. 431 ал. 5 /сега ал. 6/ от ГПК не е уважено с мотивиран отказ на органите на сектор ПП-Сливен, повторно направеното такова е получило същия отговор.

По начало налагането на глоба за неизпълнение на разпореждания на СИ, съгласно чл. 93 от ГПК, е предвидено относно страните в изпълнителното производство или по отношение на конкретно определените субекти, визирани в разпоредбите на чл. 85 – 88 от ГПК и органите на полицията /най-общо/ не попадат в кръга на санкцируемите от СИ лица. Освен това, съгласно нормата на чл. 431 от ГПК, органите на МВР са поставени в положение не на субординация, а на равностепенност спрямо съдебния изпълнител – предвидено е те да оказват съдействие, а не да изпълняват неговите разпореждания. Задължението за оказване на съдействие касае единствено когато друго лице възпрепятства функциите на СИ, съгласно чл. 431 ал. 2 от ГПК. Поискването от СИ на спиране от движение на МПС по алл. 6 /предишна ал.5/ на чл. 431 от ГПК, е правомощие на съдебния изпълнител, но преценката дали то да бъде уважено е предоставена на съответния орган, като отказът му не е скрепен със санкция по ГПК. Редът за атакуване от заинтересуваното лице е административен и не може да бъде осъществен в рамките на изпълнителното производство.

Поради това ЧСИ правилно е отказал налагане на глоба на служител на сектор „ПП“ при ОД на МВР-Сливен, който е отказал мотивирано на основание ЗДП и Наредба №І-45/2000г. спиране от движение на ППС-та на длъжника.

Ето защо жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх. № 44412 от 21.11.2018г. против действия на ЧСИ по изп.д. № 4853 от 2017г. на ЧСИ рег. № 915 и район на действие района на СлОС, подадена от взискателя В.С.К., с която се атакува разпореждане на ЧСИ от 08.11.2018г., с което е отказал налагане на глоба на ОД на МВР, сектор „ПП“-Сливен, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

         ЧЛЕНОВЕ: