Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 30.01.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 49 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ЧСИ на 10.10.18г. е постъпила жалба от взискател против постановление на ЧСИ, с което е прекратено частично изпълнително производство на основание чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че ЧСИ неправилно е прекратил изпълнителното производство против длъжника Г.Д.Б., тъй като определението, с което съдът е обезсилил изпълнителния лист против него, не е влязло в сила. Развива доводи в тази насока, представя копия от връченото му на на 04.10.18г. постановление на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното производство против длъжника Г.Б. и връченото му на 08.10.18г. съобщение за постановено определение за частично обезсилване на изпълнителния лист срещу него, моли СлОС да отмени постановлението на ЧСИ и да му присъди разноските за това производство.

Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ЧСИ е представил писмени мотиви, в които заявява, че жалбата е основателна.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ЧСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ. Разгледана по същество е неоснователна:

Действително, към момента на издаване на постановлението на ЧСИ от 28.09.2018г. за частично прекратяване на изпълнителното производство по отношениен адлъжника Г.Д.Б. на основание чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК, съответно – към момента на връчване на съобщението за това на взискателя – 04.10.18г., не е била налице предпоставката на цитираната разпоредба, допускаща прекратяване /изцяло или отчасти/ на изпълнителното производство – обезсилване от съда на изпълнителния лист. Определението, с което е сторено това спрямо посочения длъжник, е било постановено от първостепенния съд на 17.09.18г., за което взискателят е бил уведомен на 08.10.18г., и не е било влязло в сила както към датата на прекратяването, така и към датата на подаване на настоящата жалба.

С влязло в сила на 19.11.2018г. определение по в.ч.гр.д. №  510/18г. на СлОС обаче е било потвърдено определението на НзРС, с което са обезсилени заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и издаденият изпълнителен лист в частите относно длъжника Г.Д.Б., поради което към настоящия момент е изпълнено законовото условие по чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК и това лишава жалбата от основание. Фактът на съществувал в предходен момент порок, който е заздравен впоследствие, не може да оправдае отмяната на постановлението към момента, тъй като основанието за частично прекратяване на изпълнителното производство вече съществува в правния мир и е годно да породи правната последица щом веднъж е било заявено от заинтересуваната страна.

Ето защо жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

С оглед изхода на процеса отговорността за разноските следва да бъде възложена върху жалбоподателя, който следва да понесе своите както ги е направил, ответникът по жалбата няма разноски, които да му бъдат присъждани.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх. № 29044/10.10.2018г. подадена от „ОТП Факторин България“ ЕАД, гр. София против постановление на ЧСИ от 28.09.2018г. по изп.д. 20188370400450, с което е прекратено частично изпълнителното производство на осн. чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК по изп.д. 20188370400450 на ЧСИ рег. № 837 и р-н на действие района на СлОС по отношение на длъжника Г.Д.Б., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   ЧЛЕНОВЕ: