Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 08.02.2019г.

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на осми февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 51 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на „ОТП Факторинг България“, със седалище и адрес на управление ***********+против постановление д изх.№ 34537/10.10.2018 г. за прекратяване на изпълнително дело № 20178370400555.

В жалбата се твърди, че ЧСИ неправилно е прекратил изпълнителното производство против длъжниците П.С.К. и М.А.А., тъй като определение № 545/02.10.2018 г. по ч.гр.д. 487/2017г. на РС – Нова Загора, с което съдът е обезсилил изпълнителния лист против тях, не е влязло в сила. Развива доводи в тази насока, представя копия от връченото му на 16.10.2018г. постановление на ЧСИ за прекратяване на изпълнителното производство против длъжниците П.С.К. и М.А.А. . Моли се СлОС да отмени постановлението на ЧСИ и да му присъди разноските за това производство.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК –ЧСИ Георгиев е посочил, че жалбата е допустима и основателна.

Длъжниците по изпълнителното дело не са депозирали становище по жалбата.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 20178370400555 при ЧСИ Георгиев било образувано във връзка с представен изпълнителен лист и заповед за изпълнение против длъжниците П.С.К. и М.А.А.. С определение № 545/02.10.2018 г. по ч.гр.д. 487/2017 г. по описа на НЗРС е била обезсилена изцяло Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК  № 307/18.05.2017 г., както и издадения въз основа на нея изпълнителен лист от 19.05.2017 г. против длъжниците П.С.К. и М.А.А.. ЧСИ е бил уведомен за това на 08.10.2018 г. и на 10.10.2018 г. постановил постановление за прекратяване на изпълнителното производство по делото изх.№ 34537/10.10.2018 г. Жалбоподателят бил уведомен за постановеното постановление на 16.10.2018 г. Докато е продължавал процесът по обмяна на книжа по жалбата, на 28.12.2018 г. Сливенският окръжен съд постановил определение № 649 по ч.гр.д. № 567/2018 г. по описа на съда, с което определение №545/02.10.2018 г. по ч.гр.д. 487/2017 г. по описа на НЗРС е било потвърдено.

         Обжалваното постановление е било съобщено на жалбоподателя на 15.10.2018 г., а процесната жалба е била депозирана на 22.10.2018 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Действително, към момента на издаване на постановлението на ЧСИ от 10.10.2018г. за прекратяване на изпълнителното производство по отношение на длъжниците П.С.К. и М.А.А. на основание чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК, съответно – към момента на връчване на съобщението за това на взискателя – 15.10.2018г., не е била налице предпоставката на цитираната разпоредба, допускаща прекратяване на изпълнителното производство – обезсилване от съда на изпълнителния лист. Определението, с което е сторено това е било постановено от първостепенния съд на 06.07.2018г., за което взискателят е бил уведомен на 15.10.2018г., и не е било влязло в сила както към датата на прекратяването, така и към датата на подаване на настоящата жалба.

С влязло в сила на 28.12.2018г. определение по в.ч.гр.д. №  567/2018г. на СлОС обаче е било потвърдено определението на НзРС, с което са обезсилени заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК и издаденият изпълнителен лист в частите относно длъжниците ка П.С.К. и М.А.А., поради което към настоящия момент е изпълнено законовото условие по чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК и това лишава жалбата от основание. Фактът на съществувал в предходен момент порок, който е заздравен впоследствие, не може да оправдае отмяната на постановлението към момента, тъй като основанието за частично прекратяване на изпълнителното производство вече съществува в правния мир и е годно да породи правната последица щом веднъж е било заявено от заинтересуваната страна.

Ето защо жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

С оглед изхода на процеса отговорността за разноските следва да бъде възложена върху жалбоподателя, който следва да понесе своите както ги е направил, ответникът по жалбата няма разноски, които да му бъдат присъждани.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на ОТП Факторинг България“, със седалище и адрес на управление *************** против постановление д изх.№ 34537/10.10.2018 г. за прекратяване на изпълнително дело № 20178370400555 на ЧСИ П. Г..

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.