Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 13.02.2019г.

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 70 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на „ИНМАТ“ ООД със седалище и адрес на управление ********, длъжник по изп.дело № 20138370400420 по описа на ЧСИ П.Г.против постановление за възлагане от 09.11.2018г.

В жалбата се твърди, че ЧСИ неправилно е извършил публичната продан на описаните в обжалваното постановление за възлагане недвижими имоти, тъй като цената на продаваните имоти е определена от ЧСИ в нарушение на разпоредбата на чл.485 от ГПК и тъй като определеното за купува дружество „Нова Груп 2018“ ООД не е имало право да участва в проданта, тъй като не е представило валидни наддавателни предложения, съобразно изискванията на чл.489 ал.2 от ГПК.Изложени са мотиви защо жалбоподателят счита, че определената цена на недвижимите имоти е неправилно определена от ЧСИ и по-конкретно се твърди, че ЧСИ не се е съобразил с изменението на чл.485 от ГПК, влязло в сила на 31.10.2017г. По отношение на второто оплакване за неправилно депозирано наддавателно предложение, страната е посочил, че неправилно купувачът е депозирал в един запечатан плик всичките си наддавателни предложения, касаещи няколко недвижими имота и е внесъл всички задатъци като една обща сума. Нямало начин по който да се установи, че в този плик е имало действително 8 наддавателни предложения. Моли се да се отмени изцяло обжалваното постановление за възлагане от 09.11.2018г.

Взискателят по изпълнителното дело не е изразил становище по жалбата.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК –ЧСИ Георгиев е посочил, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като несъществувало законово ограничение колко наддавателни предложения могат да бъдат подадени от наддавача в един плик, когато има продажба на повече от един имот и когато проданта на имотите се провежда последователно в едно и също време. Посочва, че в конкретния случай пликът с наддавателните предложения се отворил публично. Те са били записани в протокол и са били обявени. Не е имало никакви възражения при провеждане на продажбите. За всяка отделна продажба е бил съставен отделен протокол, тъй като имотите са се продавали отделно с отдени цени и отделно наддаване, съответно за всяко отделно наддаване е определен един купувач, който в случая е един и същи, защото е бил единствено участник в наддаването и е предложил най-високата цена. В този случай, тъй като имотите са били закупени от едно лице и са били собственост само на едно лице длъжник, за удобство е било съставено едно постановление за възлагане. ЧСИ е посочил, че предвид ТР № 2/13 от 26.06.2015г. на ВКС т.8 оценката на имуществото и разгласяването на проданта не са част от наддаването, поради което излизат от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело № 20138370400420 при ЧСИ Георгиев било образувано във връзка с представен изпълнителен лист от 15.11.2012г. на РС – Сливен, с който жалбоподателят е бил осъден да заплати сумата от 198 256.52 евро главница, 97 524.61 евро неустойка забавено плащане, 17 804.93 лева разноски на кредитора „Интерлийз“ ЕАД гр.София. За събиране на задължението били предприети действия по налагане на възбрана и публична продан на няколко недвижими имота, като проданите многократно били обявявани за нестанали. С обявление от 21.09.2018г. на ЧСИ била обявена публична продажба на 10 броя поземлени имоти, собственост на длъжника „ИНМАТ“ ООД – София. Публичната продан била обявена за периода от 22.09.2018г до 22.10.2018г. С разпореждане-становище за оценка на недвижими имоти 21.09.2018г. ЧСИ е определил оценка и начална продажна цена на имотите. С констативен протокол от 21.09.2018г. ЧСИ е приел, че публичната продан е надлежно разгласена. „Нова груп 2018“ ООД депозирала 8 наддавателни предложения, касаещи процесните недвижими имоти, като предложенията били сложени в един плик и задатъка за тях бил платен с едно платежно нареждане. Заявлението на купувача било входирано на 22.10.2018г. На 23.10.2018г. ЧСИ съставил 8 протокола за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочената публична продан, в които посочва, че единственият наддавач е „Нова груп 2018“ ООД и тъй като наддавателните предложения са били единствени за съответните недвижими имоти „Нова груп 2018“ ООД бил обявен за купувач на 8 от процесните 10 недвижими имота, които са били предмет на публичната продан. След като купувачът внесъл дължимата сума за закупуване на имотите на 09.11.2018г. ЧСИ съставил постановление за възлагане на недвижими имоти, с което постановил, че възлага на купувача 8 броя поземлени имоти.

         Обжалваното постановление е било съобщено на жалбоподателя на 29.11.2018г., а процесната жалба е била депозирана на 06.12.2018 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високо предложената цена. От изложеното в жалбата съдът приема, че жалбоподателят основава възраженията си на първата хипотеза, а именно че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, тъй като наддавателните предложения за отделните имоти са били запечатани в един общ плик. В разпоредбата на чл.489 ал.2 от ГПК е посочено, че всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифра и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. При тълкуването на текста се налага извода, че законодателят е наложил ограничения по отношение на това, че наддавачът може да направи за един имот само едно наддавателно предложение, но никъде не съществува законова забрана или законово изискване наддавателните предложения за различни недвижими имоти да бъдат запечатани в различни наддавателни писма. С оглед на това, съдът намира, че възражението на жалбоподателя е неоснователно. Наддавателните предложения са били надлежно направени и тъй като са били единствени правилно ЧСИ е възложил на единствения купувач недвижимите имоти, тъй като посочената в наддавателните предложения суми са се явявали и най-високи за имота.

Следва да се отбележи, че по отношение първата част жалбата за неправилно определяне на цена на недвижимите имоти , предмет на публичната продажба същата се явява неоснователна. Предвид ТР № 2/13 от 26.06.2015г. на ВКС т.8 оценката на имуществото и разгласяването на проданта не са част от наддаването, поради което излизат от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. В настоящия случай съдът не може да извърши преценка относно законосъобразността на дадената оценка на недвижимите имоти от ЧСИ.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „ИНМАТ“ ООД със седалище и адрес на управление ********, длъжник по изп.дело № 20138370400420 по описа на ЧСИ П.Г.против постановление за възлагане от 09.11.2018г.

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.