Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр.Сливен, дата 13.02.2019г.

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 86 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на В.Т.А., ЕГН ********** *** - длъжник по изп.дело № 2017915400646 по описа на ЧСИ Г. против отказа за прекратяване на изпълнителното дело.

В жалбата се твърди, че ЧСИ неправилно е отказал да прекрати изпълнителното дело при условие, че законовите изисквания за прекратяването му са налице. Жалбоподателят посочва, че с решение на СлРС от 28.05.2018г. по гр.д. № 1033/2018г. е бил задължен да плаща издръжка в размер на 200 лева месечно на сина си Т.В.А. до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други законоустановени причини за прекратяване или изменение на издръжката. Детето Т.А. било навършило пълнолетие, поради което е налице основание за прекратяване на изпълнителното дело. Жалбоподателят посоча, че съгласно изискванията на чл.144 от СК родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения за предвидения срок на обучение до навършване на 20 годишна възраст, в случай че немогат да се издържат от доходите си и при условие, че родителите могат да дават издръжка без затруднение. Това предпоставяло необходимостта сина на жалбоподателя Т. да заведе ново дело за установяване на обстоятелството по чл.144 от СК. Моли се да се отмени отказа за прекратяване на изпълнителното производство по изп.дело № 20179150400646, да бъде вдигнат запора на л.а.“Форд ескорт“ с рег. № СН 0642 НС, да бъде вдигната възбраната върху поземлен имот, находящ се в т.Трапоклово, както и да бъдат присъдени съдебно деловодните разноски.

Взискателят по изпълнителното дело не е изразил становище по жалбата.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК –ЧСИ Г. е посочила, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като към настоящия момент не са изплатени всички дължими разноски по изпълнителното дело и е назначена експертиза, която все още не е изготвена, чиято цел е да установи размера на неплатените разноски. Посочва, че изпълнителното производство може да бъде прекратено едва след като се заплатят всички дължима такси и разноски по изпълнението.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело № 20179150400646 при ЧСИ Г. било образувано във връзка с представен изпълнителен лист от 23.10.2009г. на РС – Сливен, с който жалбоподателят е бил осъден да заплаща издръжка на детето си Т.А. в размер на 70 лева. По-късно с решение от 28.05.2018г. по гр.д. № 1033/2018г. на СлРС първоначалната издръжка е била увеличена и бил определен нов размер от 200 лева месечно. В решението е посочено, че издръжка се дължи до настъпване на пълнолетие на детето или до настъпване на други законоустановени причини за изменението или прекратяването й. Т.В.А. е роден на ***г. и същият е навършил пълнолетие на 12.12.2018г. На 02.01.2019г. жалбоподателят депозирал молба до ЧСИ, с която поискал да бъде прекратено изпълнителното дело поради навършване на пълнолетие на детето му Т. и поради изплащане на всички задължения. Към молбата били приложени копия от вносни бележки за изплатени суми от м.януари 2014г. до м.декември 2018г. ЧСИ се разпоредил молбата да бъде изпратена на взискателя за вземане на становище по нея, както и за представяне на бележка от учебно заведение, в случай че взискателят е учащ. На 07.01.2019г. взискателят Т.А. представил служебна бележка за това, че е ученик в ПГПЗЕ „Захари Стоянов“ – Сливен. С протокол от 11.01.2019г. МСИ отказал да прекрати изпълнителното производство, с оглед представената от взискателя служебна бележка, за това, че е ученик, предвид разпоредбите на чл.144 от СК, както и поради липсата на безспорни доказателства, че всички задължения по изп.дело са изплатени. Съобщението било връчено на адреса на жалбоподателя, на неговата съпруга и пълномощник, на 14.01.2019г. На 17.01.2019г. ЧСИ съставил протокол, в който посочил, че представените от длъжника пощенски записи касаят извънсъдебно плащане, които следва да бъдат потвърдени от взискателя. Освен това по делото имало изготвена експертиза с платен хонорар на вещото лице в размер на 80 лева ,които не са платени от длъжника, а също така не са били заплатени дължимите такси към ЧСИ. С оглед на изложеното ЧСИ се разпоредил да се извърши експертиза от вещо лице М.Р.И., който да установи дали всички задължения по изпълнителното дело са погасени, да се изчислят дължимите такси към ЧСИ и длъжникът да бъде уведомен за заключението на вещото лице. На същата дата 17.01.2019г. била депозирана настоящата частна жалба. На 18.01.2019г. бил съставен протокол за назначаване на вещо лице. Към настоящия момент няма изготвено експертно заключение.

         Обжалваното постановление е било съобщено на жалбоподателя на 14.01.2019 г., а процесната жалба е била депозирана на 17.01.2019 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.2 т.7 от ГПК длъжникът може да обжалва отказа на съдебен изпълнител да спре, прекрати или приключи принудителното изпълнение. В разпоредбата на чл.433 ал.1 от ГПК са посочени основанията за прекратяване на изпълнението, а в разпоредбата на ал.2 е посочено, че изпълнителното производство приключва с изпълнение на задължението и със събиране на разноските по изпълнението. В настоящия случай въпросът дали изцяло е изпълнено задължението на длъжника не е установено по категоричен начин. Вероятно, с оглед представените писмени доказателства, дължимите месечни издръжки са платени от жалбоподателя, но дали действително плащането е ползвано от длъжника е въпрос, който ще бъде установен от назначената по изпълнителното дело съдебно-счетоводна експертиза. С оглед процесуална икономия и ненатоварване на жалбоподателя с допълнителни разноски, съдът намира, че е излишно такава експертиза да бъде назначаван и по настоящото производство. От данните по изпълнителното дело е видно, че част от сторените по него разноски – възнаграждение за вещо лице в размер на 80 лева със сигурност към настоящия момент не са заплатени. По назначената съдебно-счетоводна експертиза след депозираната молба за прекратяване на изпълнителното дело със сигурност ще бъдат направени допълнителни разходи за възнаграждение на вещо лице, които също ще бъдат дължими от жалбоподателя. По този начин съдът формира извода си, че не всички разноски по изпълнението са събрани, поради което ЧСИ не може да прекрати изпълнителното дело и обжалваният отказ се явява правилен и законосъобразен. След като бъдат платени разноските по изпълнителното дело ЧСИ ще прекрати същото и служебно ще вдигне наложените запор на МПС и възбрана на недвижим имот. В случай че пред ЧСИ бъде представен нов изпълнителен лист преди приключване на изпълнителното дело то ще бъде продължено за срока, посочен в изпълнителния лист. Ако бъдат изплатени всички дължими суми по задължението и разноски по изпълнителното дело преди на ЧСИ да бъде представен изпълнителен лист, касаещ нов период от време делото следва да бъде прекратено.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

С оглед изхода на процеса отговорността за разноските следва да бъде възложена върху жалбоподателя, който следва да ги понесе така както ги е направил.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на В.Т.А., ЕГН ********** *** - длъжник по изп.дело № 2017915400646 по описа на ЧСИ Г. против отказа за прекратяване на изпълнителното дело.

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.