Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е     

гр. Сливен, 15.02.2019 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ     

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 93 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 23.01.19г. е постъпила жалба от длъжник против разпределение от 21.01.2019г. на ЧСИ на сума от продаден недвижим имот и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че е недоволен от извършеното разпределение поради следните причини: „Що сс отнася до самите суми записани в така наречения ПРОТОКОЛ за разпределение от 21.01.2019 година - на кого какви суми се разпределят .няма никаква яснота от къде произтича правото за получаването им -написани са някакви абревиатури и съкращения .

И конкретно :

1/ Взискател Уникредит Булбанк АД .Там в "Разноски по изпълнението е записана сумата 1241,63 лв. / липсва изписване на сумата словом / - ЮК ПО ИД - всичко с главни букви .така записано е нищо незначеща абревиатура.Съшото е и за сумата 1 276 ,40 лв.- авансови такси / т. 1,2,5,4.9,10.31 / - освен че поредноста е разбъркана . тези "авансови такси" внесени от кого и за какво изпълнително действие или за нещо друго - не е ясно ,както и от кой документ или от какво са тези точки -нищо не е ясно.Записано е "За ЧСИ : 1 658 .91 лв. - такси по ТТРЗЧСИ по т.З / 9 броя / , но девет броя от какво или от кой документ или кои документи е взета тази сума .какви са тия девет броя ,какво се брои -никаква яснота , същото т.4 / 56 броя / ,съшото т.5 / 20 броя/ , същото т. 12 / 1 брой / . т. 13 / 1 брой/ л\31 - 200.91 ЛВ. - тук броя няма , но пък има сума неясно защо , по силата на какво .въз основа на какво - изпълнителни действия или нещо друго следва ЧСИ да я вземе тази сума.

 

 

21 Взискател Уникредит Булбанк АД - разноски по изпълнението - :за взискател : 992.20 лв. от които 922 , 20 лв. - ЮК ПО ИД - изписана с главни букви нищо незначеща абревиатура ,70 лв. ав.такси - какво значи това "ав." и от кой документ е , какви са тези разноски на взискателя , за какво са направени и кои документи ги доказват - нищо не е ясно.

 

 

3/ По ИД № 20138370400149 по описа на ЧСИ П.Г. / липсва per . № на ЧСИ район на действие / с взискател "Евролийз ауто" ЕАД .Разноски по изпълнението : За взискател 60 ЛВ.- T.l 1 ОТ ТТРЗЧСИ - така записано с главни букви - нищо не значеща абревиатура . по силата на кой документ и за какво взискателя следва да получи тази сума ,за какво е платена от този взискател - за какви разноски става дума - за изпълнително действие или някаква такса ?

5141,51 лв. С включен ДДС - т.26 от IТРЗЧСИ върху материалния интерес / 76614 ,83 лв./ .Тази сума от 5141 , 51 лв. ако се чете текста на протокола е върху материален интерес от 76614.83 лв. - може би е материалния интерес на "Евролий ауто" ЕАД.Но по горе са записани суми по отношение на това и при събирането им този материален интерес е в размер на 5 495 / пет хиляди четиристотин деветдесет и пет / лева и 51 ст.От къде идва тази огромна разлика - увеличение със 71 119/ седемдесет и една хиляди сто и деветнадесет / лева и 32 ст. - пс с ясно .

 

 

4/ По и.д.№ 20107668400017 на ЧСИ М.М. / липсва рег.№ на ЧСИ и район на действие / .разноски по изпълнението : за взискател 60 ЛВ. -т. 11 ТТРЗЧСИ - така записано с главни букви нищо не значеща абревиатура - по силата на кой документ и за какво взискателя следва да получи тази сума ла какво е тя платена от този взискател - за какви разноски става дума - за такса за изпълнително действие или друга някаква такса ?

 

 

От всичко горецитирано е видно ,че не може да се нито разбере , нито установи как . защо и по силата на какво сумата от 19 680 / деветнадесет хиляди шестотин и осемдесет / лева е разпределена от ЧСИ Г. ,както тя посочва на основание чл.460 от ГПК . по записания в протокола начин и размсри.Освен това тук сс появяват още две суми неизвестно от къде ,конто според ЧСИ Г. следва да бъдат изплатени : За кредитор "Сливен комерс" ЕООД : 50 ЛВ., За кредитор "Евролий ауто" ЕАД : 60 ЛВ.“

По тези съображения жалбоподателят иска от окръжния съд да отмени изцяло като незаконосъобразно разпределение № 136/2016г. на ЧСИ Г. Г., рег. № 915 и район на действие района на СлОС, обективирано в протокол за разпределение от 21.01.2019г.

Взискателят по изпълнителното производство е подал писмено възражение, с което оспорва жалбата като неоснователна и излага подробни съображения относно това, че са спазени всички разпоредби на ГПК относно реда и начина на извършванена разпределението на събраните от СИ суми, липсва неяснотата, твърдяна от длъжника и протоколът е съобразен с указанията на съда, дадени по предходна, почти идентична жалба на последния. Моли жалбата да се остави без уважение.

Други възражения не са постъпили в законовия срок.

ЧСИ е представил писмено становище, с което заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна, излага пълна хронология на действията си. Заявява, че изготвеното разпределение, предявено на 21.01.2019г. е второ по ред, и изцяло е съобразено с влязло в сила решение на ОС-Сливен, постановено по предходна жалба на същия длъжник срещу изготвено разпределение, предявено на 15.10.2019г. Сочи още, че настоящата жалба, подадена от длъжника М.М. срещу разпределението, е съкратен вариант на първата, като от първата са премахнати повечето абзаци и са оставени само тези, касаещи използваните абревиатури, като жалбоподателят не е променил нищо от предходната жалба, включително и сумите (въпреки наличието на разлики с оглед постъпилите нови, актуални: справка за дължими данъци и удостоверение за публични задължения, които са отразени в новия протокол за разпределение на суми). ЧСИ заявява, че при изготвянето на атакувания протокол са спазени разпоредбите на чл. 460 ГПК, чл. 136 ЗЗД, като промените са в резултат на приобщените актуални данни за дължими данъци и дължими публични задължения, но не и в принципа на разпределянето им. Съществената разлика е съобразяването с влязлото   в   сила   съдебно   решение,   досежно   спазване   реда   на привилегия на кредитора /взискател, вписал първа по ред договорна ипотека/. Също така посочва, че по изложените в настоящата жалба пороци в протокола за разпределение на сума, СлОС се е произнесъл с решение № 323/23.11.2018г. по гр.д. № 519/2018г., в законна сила от 10.12.2018г., намирайки ги за неоснователни.

С оглед всичко това ЧСИ счита за неоснователна жалбата  и моли съда да я остави без уважение и потвърди изготвеното и предявено разпределение.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, възражението на взискателя и мотивите на ЧСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ. Разпределението е от кръга на действията, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани.

Разгледана по същество, същата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Тъй като с решение № 323/23.11.2018г. по гр.д. № 519/2018г. на СлОС е отменено разпределение от 15.10.2018г. по ИД № 20169150400136, като незаконосъобразно поради наруша­ване разпоредбата на чл. 136, ал.1, т.З от ЗЗД, касаеща приви­дения на вземането обезпечено с първа по ред договорна ипотека, с протокол - резолюция от 17.12.2018г. ЧСИ е насрочил нова дата за изотвяне и предявяване на разпределение - 21.01.2019г. Изискал е отново актуални справки от Община Твърдица за дължими данъци и такси за имота,  както и удостоверения по чл. 191 ДОПК. СИ е изпратил  призовки     за     предявяване     на     разпределение     на всички длъжници и на всички взискатели и присъединени такива. След осигуряване на необходимата документация – удостоверения по чл. 191 от ДОПК и актуална справка от Община Твърдица за дължими данъци и такси за имота, на 21.01.2019г., ЧСИ е изготвил протокол за разпределение на сума постъпила от публична продажба с изх.№ 3773/21.01.2019г., който е предявен на явилите се лица - длъжника М.И.М., за което действие (предявяване на разпреде­ление) е изготвен нарочен протокол с изх.№ 3774/21.01.2019г. Настоящата жалба, вх. №3179, е подадена от него на  23.01.2019г., връчена надлежно на всички останали участници в изпълнителното производство, от които в тридневния срок за подаване на възражение е постъпило такова само от взискателя Уникредит Булбанк АД.

Така е видно, че ЧСИ е спазил стриктно законовите изисквания и разпоредби, регламентиращи начина и реда за извършванена процедурата по разпределение на събрани в хода на принудителното изпълнение суми. Процесната сума от 19 680 лв., веднъж е била предмет на разпределение и по реда на обжалването е констатирано от ОС, че договорната ипотека, вписана върху продадения при публичната продан недвижим имот като обезпечение на вземанията на “Уникредит Булбанк“ АД по изп.д. №135/2016г., е първа по ред, докато тази за обезпечаване на вземанията по изп.д. №136/2016г. е втора по ред. Съдът е отчел, че при пристъпване към разпределение по трети ред на привилегиите по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, ЧСИ е следвало първо да удовлетвори вземанията на взискателя “Уникредит Булбанк“ АД по надлежно присъединеното изп.д.№135/2016г., поради обезпечението им с първапо ред ипотека и едва ако след това остане сума - да пристъпи към удовлетворяване на вземанията по изп.д.№136/2016г., обезпечени с втората по ред вписана ипотека. Като е разпределил сума само за вземанията по изп.д. №136/2016г., без да зачете реда на ипотеките при определяне съответния ред на привилегиите, съдебният изпълнител е нарушил нормата на чл.136 ал. 1 т. 3 от ЗЗД.

Дадените от СлОС на ЧСИ указания в тази насока са изцяло изпълнени при новото разпределение на същата сума, извършено и предявено на 21.01.2019г. Спазен е изцяло редът както на вида на задълженията, които се погасяват, според основанието на тяхната дължимост, така и на лицата, на които се следват сумите, според качеството им и наличието или липсата на някакви привилегии, те са изрядно и точно посочени по прегледен, ясен и недвусмислен начин. Изчисленията са правно обосновани и точни математически. В жалбата, освен че са посочени не актуалните суми, а такива, каквито са били при предходното разпределение, не се съдържат никакви конкретни доводи за незаконосъобразност. Сублимат на оплакванията е единствено неяснотата на изложението. Само фактът, че длъжникът среща затруднения с интелектуалната обработка на съдържанието на протокола, не прави разпределението незаконосъобразно. Както е посочил съдът в решението си по повод предходната му жалба срещу разпределението от 15.10.2018г., съдържаща напълно аналогични оплаквания, използваните абревиатури не са неразбираеми, касаят единствено разноските и таксите и са част от професионалната лексика и деловата стилистика на този вид производства, което ги прави ноторни. Напълно ясни и конкретни са посочените като разпределени сума за всеки отделен взискател и таксите за ЧСИ по вид и основание. Съдът счита, че извършената от него познавателна проверка е достатъчна и не е необходимо да интегрира в мотивите си разгърната калкулационна диаграма, тъй като визуализирането на изчислителния процес не е част от съдебния акт.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх.№ 3179/23.01.2019г. по изп.д. № 20169150400136/2016г. на ЧСИ рег. № 915 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника М.И.М., против извършено разпределение от 21.01.2019г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: