Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 65

 

гр. Сливен, 14.05.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

при секретаря Радост Гърдева, като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 96 по описа за 2019 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. чл.546 ал. 2 вр. с чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от пълномощника на молителя в първоинстанционното производство, против Решение № 9/08.01.2019 г. по гр.д. № 1209/2018 г. на  Районен съд Нова Загора, с което е отхвърлена молбата на В.З.Г., ЕГН **********, с адрес *** и адрес за призоваване *** ** **, да се приеме за установено, че лицето П.М.Й. е починал на 09.11.1912 г., като неоснователна.

Решението се обжалва изцяло като неправилно, незаконосъобразно и немотивирано.  

Въззивникът – молител в първоинстанционното производство, основава твърденията си за порочност на постановения от СлРС акт, на следното: сочи се, че съдът е развил производство по чл. 549 от ГПК и решението е постановено при съществено нарушение на производствените правила, като не е изпълнил заложените в чл. 550, ал. 3 от ГПК изисквания. Навежда довод за непълнота на доказателствата. Сочи противоречие между събраните доказателства и извода на съда, тъй като официалният документ – удостоверение за родствени връзки не е оспорен по реда на чл. 193 от ГПК. Развиват се доводи, че мотивите на съда са противоречиви.

Направени са доказателствени искания, които съдът е оставил без уважение и е направено искане за конституиране на заинтересовани странни, което е било уважено. 

            Производството е едностранно и охранително, като се е развило с участието на заинтересованите страни по чл. 544, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ГПК Н.З.Г., ЕГН **********,***, С.И.Н., ЕГН **********,***, И.Д.Н., ЕГН **********,***, Б.Д.Н., ЕГН **********,***, както и кметството на с. Кортен и Прокуратурата на РБ

В с.з., въззивницата, редовно призована, не се явява, не се представлява.

Заинтересованите страни в последното съдебно заседание, където е даден ход на делото са били редовно призовани и не са се явили, като не са били представлявани. 

Заинтересованата страна – кметството на с. Кортен, представлявана от законния си представител кмета на с. Кортен -  М.А., е изпратила писмено становище, в което заявява, че лицето П.М.Й. от с. Кортен по данни от негови роднини е починал на 31 г. при боевете при Чаталджа. Първите регистри на населението в повереното му кметство били от 1945 г. и в тях нямало данни за такова лице.    

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в законовия срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

Съдът извърши служебна проверка на обжалваното решение по реда на чл.269 от ГПК и констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно а с оглед обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред районния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е  незаконосъобразно и неправилно.

 Настоящият състав на въззивния съд след като анализира събраните доказателства счита, че фактическа обстановка, следва да бъде следната:

Видно от Удостоверение от Дирекция „Държавен военно исторически архив Велико Търново“, лицето П.М.Й., е бил на 31 години, когато е участвал в боевете при гр. Чаталджа в Балканската война, където е загинал на 09.11.1912 г. и където е и погребан. За същия се установява още, че е роден в с. Кортен, Новозагорска околия. Удостоверението е официален свидетелстващ документ и притежава материална доказателствена сила, като обвързва съда за обективираните в него обстоятелства, а именно записванията във военните архиви.

От удостоверение за наследници с изх. № ГР-02-99 от 09.08.2017 г.  и Удостоверение за раждане на В.З.Г. е видно, че молителката е наследник на Никола Златев Г..

От удостоверение за родствени връзки се установява, че В.З.Г. е в родствена връзка с П.М.Й., който е починал и е нейн прапрадядо. Документът също е официален свидетелстващ документ, който има материална доказателствена сила за възприетите от длъжностното лице обстоятелства, които то е  обективирало в него. Същият се издава по процедура разписана в чл. 15 от НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и не е оспорен по надлежния ред.  

От писмо от Община Нова Загора се установява, че лицето Петър Йоргов е починало преди съставянето на регистри на населението и поради това не съществува в тях информация за него.

От Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние издаден на 26.06.2018 г. от Община Нова Загора се установява, че за лицето П.М.Й. не е издаден акт за смърт.

 Горната фактическа обстановка е несъмнена и доказана. Приета е за установена след преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като еднозначни, безпротиворечиви и взаимно допълващи се, съдът изцяло кредитира.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следените правни изводи:

Охранителното производството по чл. 542 ГПК намира приложение само по отношение на юридически факти с правно значение, за които е задължително съставянето на официални свидетелстващи документи, ако те не са съставени и не могат да бъдат съставени, какъвто е настоящият случай. Актът за смърт е официален писмен документ, удостоверяващ настъпване на юридическо събитие.

Налице са условията на закона обуславящи уважаване на направеното с молбата искане.

Безспорно по делото се прие за установен факта на смъртта на прапрадядото на молителката - П.М.Й., датата, на която е настъпила смъртта – 09.11.1912 г.. и мястото – край гр. Чаталджа, както и обстоятелствата при които е настъпила – военни действия. С оглед значителния времеви период от този момент до сега не може да се установи причина за смъртта му.

По категоричен начин от представеното удостоверение за липса на съставен акт за смърт се установява, че такъв не е съставен от съответното длъжностно лице по гражданско състояние. За молителката е налице правен интерес, с оглед правата на наследяване, да иска установяване на коментираните обстоятелства и съставяне на акт за смърт на пра-прадядо й П.М.Й.. Съдът не споделя доводите на първата инстанция относно липсата на правен интерес. Същият се извлича от родството на молителката и заинтересованите страни с лицето и евентуалните наследствени и/или други права, които биха възникнали за тях и които биха могли да се установят и обективират единствено след издаването на акт за смърт. В противен случай нито едно лице не би могло да установи дали е в наследствени правоотношения с лице, за което няма записвания в регистрите на населението, тъй като за това се изисква акт за смърт на последното, а такъв не би могъл да се издаде , тъй като лицето не може да се снабди с документ за родствени връзки. Това би могло да затрудни до степен лишаване от възможност на молителката да реализира права дадени й по закон.

 

Воден от гореизложените съображения, съдът 

 

                                               Р     Е     Ш     И  :

           

 

ОТМЕНЯ Решение № 9/08.01.2019 г. по гр.д. № 1209/2018 г. на  Районен съд Нова Загора, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че П.М.Й., роден в с. Кортен, Новозагорска околия, бивш жител *** е починал на 09.11.1912 г. в боевете при гр. Чаталджа, Силивренска околия.

 

ЗАДЪЛЖАВА длъжностното лице по гражданско състояние при Кметство с. Кортен, общ. Нова Загора да състави акт за смърт на починалото лице.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Кметство с. Кортен, общ. Нова Загора и на Община Нова Загора за сведение и изпълнение.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                     2.