Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен,  25.02.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                  МАРИЯ БЛЕЦОВА                                            

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  98 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

           Производството е по реда на чл.435 ал.3 от ГПК.

Подадена е жалба от адв. В.Х., като пълномощник на „НИКРАС ОЙЛ“ ООД, ЕИК 119532032, със седалище и адрес на управление *******против постановление изх.№ 1164/08.01.2019 г. по изп.д. № 20179150400146 на ЧСИ Г.Г. за възлагане на недвижим имот – сграда с идентификатор 67338.303.148.1.

В жалбата се твърди, че са допуснати драстични нарушения на инперативните разпоредби, уреждащи процедурата по извършване на публичната продан, които нарушения са довели до ненадлежно извършено наддаване и до възлагане на процесния недвижим имот не по най-високата предложена цена. Поради това е налице опорочаване на крайния акт, а именно на обжалваното постановление за възлагане и същото е незаконосъобразно. Конкретно са развити съображения в подкрепа на тази теза, като на първо място се сочи, че са били проведени три последователни първи публични продани. Твърди се, че няма предвидена по закон процесуална възможност един имот да бъде предмет на три последователни първи публични продани, поради това всички продани след първата са недействителни.  Така наддаването в процесната продан се явява ненадлежно извършено, поради опорочаване на процедурата. На следващо място се развиват съображения, че наддаването е започнало от необосновано ниска начална цена, поради което е ненадлежно проведено. Определената от съдебния изпълнител начална цена, от която е започнало наддаването, е елемент от процедурата по наддаване и ако началната цена не е била правилно определена това се отразява на законосъобразното провеждане на наддаването.  Развиват се съображения в подкрепа на тази теза, като се сочи, че ЧСИ безкритично е приел оценката без да изпълни задълженията си да оцени всички фактори върху оценката на процесния имот и без да подложи оценката на критичен преглед и анализ.  Развиват се подробни съображения относно непълнотата на оценката, необосноваността и произволността на оценката, необосноваността на оценката по вещния метод, както и по метода на пазарните аналози.  Излагат се аргументи в подкрепа на тезата за откровената невярност на оценката и за нейната необективност.  Сочи се, че така е нарушение на имепативното изискване имотът да бъде възложен по най-високата предложена цена.  В случай като настоящия, където наддаването е започнало от необосновано ниска начална цена и наддавачът е бил само един,  допуснатите нарушения дават основание да се приеме, че е налице нарушение на изискването имотът да бъде възложен по най-високата предложена цена, което е основание за отмяна на постановлението за възлагане. На следващо място се сочи, че е налице ненадлежно разгласяване на процесната продан, съобразно изискванията на ГПК, довело до ненадлежно надаване и до невъзможност имотът да бъде продаден по най-високата пазарна цена.  Развиват се съображения в подкрепа на тази теза. На последно място се сочи, че са нарушени правата на длъжника, тъй като в изпратеното до длъжника уведомление за изготвяне на постановлението не е указано, че то може да бъде обжалвано, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно. Развиват се съображения, че длъжникът е бил възпрепятстван да получи необходимите му документи, което е ограничило достъпа му до изпълнителното производство. При ограничения достъп до изпълнителното дело за длъжника, толкова по ограничена е била и информацията за имота, обект на публичната продан за потенциалните наддавачи при наличието на дефекти на обявленията за обявените и нестанали публични продани и за процесната публична продан. С оглед на изложеното  се иска делото да бъде насрочено в открито съдебно заседание, в което да бъде призовано вещото лице, да бъде назначена тройна оценъчна експертиза и се иска да бъдат приети като доказателства по делото експертна оценка за процеснния имот, извършена на 14.11.2008 г. от лицензиран оценител към агенция за приватизация.

 Постъпило е възражение от взискателя по делото „Райфайзенбанк България“ ЕАД, чрез процесуален представител юрисконсулт, в което се поддържа, че жалбата е неоснователна. Сочи се, че в случая приложение намира т.8 от тълк.решение № 2/2013 г. по търг. дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В конкретния случай процедурата по наддаването е спазена точно, началната цена е определена правилно от съдебния изпълнител, проданта е разгласена чрез поставяне на обявленията на определените за това места и за купувач е обявен единствения участник в проданта, като наддавателното предложение е депозирано надлежно. Оценката на имуществото не е част от наддаването, поради което излиза вън от предмета на проверката при обжалване на постановлението за възлагане. Противопоставят се на направените доказателствени искания, като ги намират за неотносими към предмета на настоящото производство.

Постъпили са писмени мотиви от ЧСИ Г.Г., в които подробно  е описана фактологията по делото и въз основа на нея се сочи, че жалбата е допустима, но е неоснователна.  Развити са подборни съображения относно неоснователността на жалбата, като се основава на  посоченото по-горе тълкувателно решение и в обобщение се иска жалбата да бъде отхвърлена изцяло.

Настоящият състав намира следното:

Жалбата е подадена от пълномощник на „Никрас Оил“, упълномощен от  управителя Й.П.Й.. Жалбата е подадена по пощата на 22.01.2019 г., а след служебна справка съдът установява, че с решение № 36/22.01.2019 г. по т.д. № 47/2017 г. Ямболският ОС е обявил в несъстоятелност длъжника „Никрас Оил“ ООД, постановил е прекратяване дейността на предприятието, както и прекратил правомощията на органите на „Никрас Ойл“ ООД. С предходното съдебно решение № 27/02.08.2017г. не е било прекратено правомощието на органите, поради това следва да се приеме, че към момента на подаване на жалбата управителят на „Никрас Оил“ е имал правото да извършва процесуални действия, включително и да упълномощава процесуален представител и на това основание жалбата е принципно допустима.

Няма спор по отношение на фактите по делото, като страните обаче не сочат , че длъжникът-жалбоподател  „Никрас Ойл“ е обявен в несъстоятелност, видно от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За започването  на производството по несъстоятелност съдебният изпълнител е бил уведомен за постановеното решене № 27/02.08.2017 г. по т.д. № 47/2017 г. на Окръжен съд – Ямбол, с което е обявена неплатежоспособността на длъжника „Никрас Оил“, открито е производство по несъстоятелност и е назначен временен синдик. С постановление от 09.08.2017 г. частният съдебен изпълнител е спрял частично изпълнителното производство по отношение на длъжника „Никрас Ойл“. С определение № 302/01.09.2017 г.  по т.д. № 47/2017 г. Ямболският ОС е разрешил продължаването на изпълнителните действия, предприети в полза на „Райфайзенбанк България“. Поради това с постановление от 06.10.2017 г. ЧСИ е възобновил производството по отношение на този длъжник. В хода на това производство са били предприети изпълнителните действия във връзка с обявяването на публични продани и при последната са били подадени наддавателни предложения от един кандидат, като наддавателните предложения са били в запечатани бели пликове и в присъствието на явилия се наддавач и длъжникът Й.Й. ЧСИ е отворил постъпилите наддавателни предложения и след това се уверил, че се касае за два отделни недвижими имота, за които е била обявена проданта и е изготвил протокол  за всеки имот отделно. Направеното наддавателно предложение е действително, отговарящо на законовите изисквания. По отношение на твърденията за нарушение при разгласяването на публичните продани от доказателствата по делото е видно, че всички публични продажби са разгласени съгласно изискванията на закона и за тях са били уведомявани страните.

При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. / Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК/.

В случая обявеният за купувач е  предложил най-високата цена и не може да се приеме, че е налице нарушение на императивните изисквания на закона, поради което жалбата се явява изцяло неоснователна.  Само за яснота следва да бъде акцентирано, че с протокол от 01.11.2017 г. ЧСИ, съобразявайки се с измененията на ГПК в чл. 435 ал.2, е разпоредил, с оглед възможността страните да възразят срещу изготвената оценка, да им бъдат връчени копия от изготвените експертни заключения, като на „Никрас Оил“ копието е било връчено на 24.11.2017 г. Изготвените допълнителни заключения за пазарна стойност от 28.05.2018 г. и 30.05.2018 г. са били връчени на „Никрас Оил“ на 12.06.2018 г. От този момент за длъжника е възникнало правото да обжалва оценката, съгласно дадената възможност с изменението на чл.435 ал.2 т.4 от ГПК.

 

Направените с жалбата доказателствени искания не следва да бъдат уважавани с оглед на развитите по-горе съображения за нейната неоснователност.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

       ОСТАВЯ без уважение жалбата на адв. В.Х., като пълномощник на „Никрас Оил“ ООД, ЕИК 119532032, със седалище и адрес на управление *******против постановление изх.№ 1164/08.01.2019 г. по изп.д. № 20179150400146 на ЧСИ Г.Г. за възлагане на недвижим имот – сграда с идентификатор 67338.303.148.1

 

       Решението не подлежи на обжалване.

                                   

                                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: