Р Е Ш Е Н И Е  № 39

 

Гр. Сливен  25.06.2019 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение  в публично заседание на……шести юни  през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Радост Гърдева…… …………..……и с участието на прокурора…………Красимир Маринов…………….……..като разгледа  докладваното от  съдията Снежана Бакалова…гр. дело № 124 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 15 ал 7 от ЗНЧ.

Ищецът ОП Сливен твърди в исковата си молба, че на 18.02.2019г. е постъпил по електронна поща сигнал до Прокуратурата на Република България с приложения към него от лицето М.С.М.във връзка с допуснати нарушения при свикване и провеждане на Годишно отчетно изборно събрание на ответното  Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б.. Твърди се, че предявява в законовия срок иск за отмяна на взети решения на проведеното Общо събрание на народното читалище поради допуснати нарушения при свикването, провеждането и вземане на решения на Общото събрание, а именно: Нарушение на процедурата по чл. 15 ал.2 от Закона за народните читалища при свикване на събранието, като изготвената покана с дневен ред не е била адресирана и получена от всички действителни индивидуални членове на читалището към 28.01.2019г., тъй като за такива следва да бъдат считани и новоизбраните членове. В противоречие с Устава на читалището, чл. 13, ал.8 и ал.9 по приемането на нови членове, като по отношение на приемането на нови членове следва да се счита възникнало членственото правоотношение към датата на решението на Читалищното настоятелство за приемане на такива и поради липса на процедура по утвърждаване на новоприети членове на читалището, в какъвто смисъл е взето решение по т.1 на проведеното Общо събрание. Твърди, че е нарушена процедурата по чл. 15 ал.2 от Закона за народните читалища, която води до отмяна на всички взети решения на събранието, тъй като не е отправена покана до новоприетите членове. Твърди, че взетите решения противоречат на закона по т.4, тъй като определения годишен членски внос е за период от 3 години, което не съответства на Закона за народните читалища и същия следва да бъде определен за една година. Взетото решение по т.6 – избор на органи, председател на Читалищно настоятелство и проверителна комисия също противоречи на закона, тъй като видно от протокола от проведеното Общо събрание при гласуването по тази точка за избор на членове на проверителна комисия предложените лица са избрани не за такива, а за членове на читалищното настоятелство и действителната воля на събранието е неясна, а взетото решение незаконосъобразно. Моли съда да постанови решение, с което отмени взетите решения на Общо събрание на ответното народно читалище, проведено на 08.02.2019 г. поради изложените съображения, тъй като е нарушена процедурата по свикването на събранието и част от взетите решения противоречат на Закона и Устава и евентуално, ако съда прецени, че не са налице твърдените нарушения и противоречия, да се постанови отмяна на решенията, взети по т. 1,4 и 6 от дневния ред на проведеното Общо събрание.

          Ответникът е депозирал в срок писмен отговор, в който оспорва изцяло основателността на предявения иск, като твърди, че събранието е проведено законосъобразно, свикването му е редовно и взетите решения не противоречат на Закона и Устава. Излага конкретни съображения по всяко от наведените основания за незаконосъобразност. Моли съда да отхвърли изцяло предявения иск.

В с.з., ищецът Окръжна прокуратура – Сливен, поддържа предявения иск, като моли за отмяна на всички взети решения на ОС на 18.02.2019г. поради нарушение на процедурата по свикването и провеждането на събранието и евентуално за отмяна на взетите решения по т. 1,4 и 6 от дневния ред.

В с.з., ответникът, чрез процесуалния си представител ад. С., моли предявения иск да бъде отхвърлен изцяло, като неоснователен и недоказан, тъй като липсва противоречие на взетите решения със закона и устава.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ответникът Народно читалище „Пробуда – 1907“ с. Б. е народно читалище по см. на чл. 2 от ЗНЧ, регистрирано първоначално по ф.д.№ 997/1997г. по описа на СлОС и в последствие пререгистрано в ТР.

На 28.01.2019г.  от 11 часа е проведено заседание на Читалищното настоятелство с дневен ред, в който в т. 4 е предвидено вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно-изборно събрание и в т.5 – разглеждане на подадени заявения за действително членство.

На проведеното заседание на Читалищното настоятелство е взето решение да бъде свикано редовно годишно отчетно-изборно събрание на 08.02.2019г. от 18.30 часа в сградата на Читалището, което да се проведе при следния дневен ред:

1.     Утвърждаване на новоприети членове на Читалището.

2.     Доклад за дейността на Читалището за 2018г.

3.     Доклад на Проверителната комисия за 2018г.

4.     Определяне на годишен членски внос за периода 2019-2021г.

5.     Приемане на бюджета за 2018г.

6.     Избор на органи – Председател, Читалищно настоятелство и Проверителна комисия.

Взето е също така и решение за приемане на нови членове на Читалището – лицата Я. К. Г., Ж. Т. П., С. С. И., В.С. Г. и Ж. А.И.. Точката в дневния ред е формулирана като „ разглеждане подадени заявления за действително членство“.

На проведено заседание на Читалищното настоятелство на 06.02.2019г. е взето решение да не бъде приеман за член на Читалището М.С.М..

Новоприетите членове на Читалището не са били поканени писмено да присъстват на Общото събрание на 08.02.2019г., видно от представената покана, подписана от членовете на читалището.

Общото събрание е проведено на 08.02.2019г. от 18.30 часа, като на него са присъствали 30 членове на Читалището. Съставен е протокол.

По т.1 от дневния ред е взето с мнозинство решение за „утвърждаване“ на новоприетите членове Я. К.Г., Ж.Т. П., С.С.И., В.С. Г. и Ж.А. И. и не е взето решение „да бъде утвърден“ за действителен член на Читалището М. М..

По четвърта точка от дневния ред е прието с мнозинство решение, че се определя членски внос за следващите три години в размер на 4 лв.годишно.

По шеста точка от дневния ред са приети с мнозинство решения за избор на Читалищно настоятелство и Проверителна комисия. При изписването на протокола, в частта касаеща гласувалите  „за“ и „против“ е записано, че за лицата Д.И.И., Р. Т. Н., С. И. Д. и С. Й. П.се гласува за избирането им като членове на „ЧН“.  Тези лица са посочени, като предложени и част от тях избрани за членове на проверителната комисия на други две места в протокола.

Промените н персоналния състав на органите на Читалището са заявени за вписване и вписани по партидата му в ТР.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства. Същите не са спорни между страните, като факти.

На базата на прието за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 15 ал.7 от ЗНЧ.

Искът е допустим, тъй като Прокуратурата е легитимирана да предяви иск за отмяна на решения на ОС на Читалището, ако противоречи на закона или устава и искът е предявен в едномесечния срок от узнаването.  Без значение е обстоятелство по чий сигнал Прокуратурата е извършала проверка и преценка на законосъобразността на взетите решения, след като е легитимирана от ЗНЧ да предявява такъв иск по своя преценка. При предявен иск за отмяна на решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, съдът е ограничен при произнасянето си само до заявените от ищеца основания за процесуална и материална незаконосъобразност на решението.

Разгледан по съществото си искът е неоснователен.

Проведеното Общо събрание на Читалището не е свикано редовно. За него следва да бъдат поканени срещу подпис всички членове на Читалището.

В ЗНЧ не са предвидени специални императивни разпоредби за приемането на членове на читалището. Чл.8 ал.2 т.6 от ЗНЧ предвижда, че реда и начина на приемане на членове се определя в Устава.

Членството в Читалището възниква съобразно предвиденото в чл.13 ал.8 от Устава. Читалището може да има действителни (дееспособни) членове и спомагателни (такива, които не са навършили пълнолетие, нямат право да бъдат избирани и да избират).

Приемането на действителни членове става въз основа на подадено от тях заявление. То следва да се разгледа на първото заседание на Читалищното настоятелство след датата на подаване. Читалищното настоятелство се произнася по заявлението с мотивирано решение за приемане (одобрение) или отказ – чл. 13 ал.8 т. 3 от Устава.Предвидено е, че решението за приемане или отказ се взема с явно гласуване и мнозинство две трети от присъстващите членове на ЧН. Одобрението или отказът за приемане се съобщава с писмено на заявителя в срок до 14 дни от вземане на решение. Отказът може да бъде обжалван пред Общото събрание на Читалището. Обжалването на отказа се разглежда на първото ОС след постановяването му, за което на заявителя се изпраща покана да присъства.

В т. 7 на ал.8 чл.13 от Устава е предвидено, че ако Читалищното настоятелство не може да вземе решение за приемане или не на член на читалището, то тогава заявлението се внася за разглеждане на Общото събрание. Решението се взема от ОС с обикновено мнозинство и е окончателно.

В конкретния случай не са били налице условията на Устава заявленията за приемане на нови членове (без Михаил Михалев) да бъдат внасяни за разглеждане на ОС, тъй като Читалищното настоятелство, нито е отказало  на лицата Я. К. Г., Ж.Т. П., С. С.И., В.С. Г. и Ж.А. И. да ги приеме, като членове на Читалището, нито не е могло да вземе решение по техните заявления. Напротив, ЧН е приело за членове посочените лица. Тяхното членствено правоотношение е възникнало от момента на вземането на решението от ЧН и от този момент те са били читалищни членове.  След като са били членове на Читалището и не са били поканени на ОС, то свикването му е нередовно и съответно взетите на него решения подлежат на отмяна, като противоречащи на чл. 15 ал.2 от ЗНЧ и чл. 20 ал.3 от Устава.

В този случай законосъобразността на всяко отделно взето решение е без значение, тъй като е опорочена процедурата при провеждането на събранието.

За пълнота следва да се отбележи по твърденията в исковата молба:

Относно незаконосъобразността на решението по т.1 от дневния ред – по изложените по-горе мотиви процедура по „утвърждаване“ на  нови членове  на Читалището не следва да се провежда. Тяхното членство е вече възникнало, след като ЧН е взело решение за приемането им.

Относно незаконосъобразността на решението по т.4 от дневния ред – решението не е незаконосъобразно. То не противоречи на императивна разпоредба  на ЗНЧ или устава.  Неговата целесъобразност е от компетентността на върховния колективен орган на Читалището. Липсват пречки размера на членския внос, макар и определен за бъдещ период да бъде променен на последващото годишно Общо събрание.

По незаконосъобразността на решения по т.6 от дневния ред – липсва незаконосъобразност на взетите решения. Налице е техническа грешка, който факт се установява от записаното на други места в протокола, а именно, че лицата са избрани за членове на ПК.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че следва да отмени взетите решения на проведеното ОС на  Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., като противоречащи на ЗНЧ и Устава.

Страните не искали присъждането на разноски в настоящото производство. С оглед изхода на спора в тежест на ответника следва да се възложат разноските за дължима държавна такса в размер на 30 лева, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

          ОТМЕНЯ по иска с правно основание чл. 15 ала.7 от ЗНЧ предявен от Окръжна прокуратура – Сливен  срещу Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., ЕИК 000583581, с. Б., *****, всички решения взети на Общо събрание на Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., проведено на 08.02.2019г. в с. Б., поради нарушаване на процедурата по свикване и провеждане на събранието  и противоречащи на чл. 15 ал.1 т.2 от ЗНЧ и чл. 20 ал.3 от устава на Читалището.

          ОСЪЖДА Народно читалище „Пробуда 1907”, с. Б., ЕИК 000583581, с. Б., ******** да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 30 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: