Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 20.03.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №142 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба на длъжника „Сиус“ ООД, гр.София против протокол-разпореждане от 11.02.2019г. по изп.д.№1946/2018г. по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС, с който е отстранен като пазач назначения с протокол за опис на имущество, извършен в периода 05.11.2018г. – 09.11.2018г., Д.М.К..

В жалба си жалбоподателят чрез пълномощника адв. П. от САК твърди, че обжалвания акт е неправилен, като постановен в противоречие с процесуалния закон и необоснован. Счита, че е нарушена разпоредбата на чл.468, вр. с чл.470 и чл.486, ал.2 от ГПК, като последната е приложена без основание. Счита, че не са налице твърдените от ЧСИ в обжалвания акт незаконосъобразни действия и бездействия на Д.К., като неговото отстраняване е довело до отстраняване на длъжника от имота. Счита, че извършените от К. действия са абсолютно правомерни, свързани с необходимостта да се извърши профилактика, за което ЧСИ била уведомена. Профилактиката била възложена от собственика, за което ЧСИ отново била уведомена. Изрично била посочена фирмата и лабораторията, както и нейното местонахождение, където ще бъдели извършени действията по профилактика и техническа поддръжка. Относно продължителността, ЧСИ следвало да отправи запитване, а не да преминава към отстраняване на пазача. Тъй като действията са възложени от собственика чрез наемателя и били необходими, то отстранения пазач на длъжника действал правомерно и с дължимата по закон грижа на добър стопанин. Поради това счита, че не са налице условията за отстраняване на пазача по чл.486, ал.2 от ГПК. Счита, че в случай, че пазача действително не изпълнява добросъвестно задълженията си, то е следвало ЧСИ да предостави възможност на длъжника – на „Сиус“ ООД да посочи друго подходящо лице, което да бъде назначено за пазач. Счита, че неправилно ЧСИ е оставил за пазач само лицето, посочено от взискателя, спрямо което бил подаден сигнал за самоуправни действия и било искано многократно отстраняването му от ЧСИ, по които искания, съдебният изпълнител още не се е произнесъл. Допуснатите от отстранения пазач до ФЕЦ лица били служители на фирма „Солар Сървис“ ООД, ангажирани от наемателя, които са се легитимирали с документи за самоличност и сключен писмен договор. В заключение жалбоподателят посочва, че приетото за установено в мотивите на процесния акт от ЧСИ не отговаря на действителната фактическа обстановка, което прави акта необоснова и неправилен. Поради това, жалбоподателят моли съда да отмени обжалваният протокол-разпореждане от 11.02.2019г., като незаконосъобразен и неправилен.

В законоустановения срок е подадено становище по жалбата от другата страна в изпълнителното производство – взискателя „СВ Модулпродукцион ГмбХ“ в несъстоятелност, Австрия чрез пълномощника адв. И.Д., който намира жалбата на първо място за недопустима, поради просрочие и насочена срещу акт, неподлежащ на съдебен контрол. Моли съда да я остави без разглеждане. На второ място, в случай, че съда приеме същата за допустима,  намира същата за неоснователна и излага подробни съображения в тази насока, на база на изложени подробни фактически обстоятелства и анализ на приложимата правна регламентация на правомощията на пазача по ГПК. Моли съда да остави жалбата без уважение.

По делото е постъпило становище и от наемателя на описания обект – ФЕЦ – Оризари – „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД, който намира жалбата на длъжника за основателна и моли съда да я уважи. Посочва, че действията във връзка с извършената профилактика са нормални и необходими и не следва да водят до отстраняване на пазача.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които е посочил подробно хронологично извършените по делото действия и е изложил своето становище по жалбата – недопустимост на същата. Изразено е и подробно становище относно евентуалната неоснователност на жалбата, като е мотивирал правно и фактически своят обжалван акт.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното производство по изп. дело №1946/2018г. по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 и район на действие СлОС е образувано по молба на взискателя „СВ Модулпродукцион ГмбХ“ в несъстоятелност, Австрия въз основа на изпълнителен лист от 14.06.2018г., издаден по т. дело №935/2013г. на Пловдивски окръжен съд за осъждането на „Сиус“ ООД да заплати на взискателя сумата от 60000лв. разноски в заповедно производство по ч.гр.д.№3132/2013г. на РС - Пловдив, сумата от 40039лв. разноски по т.д.№1249/2015г. по описа на ВКС и сумата от 40020лв. разноски за исково първоинстанционно производство по т.д.№935/2013г. на ОС – Пловдив.

По искане на взискателя, изпълнението е насочено срещу ФЕЦ – Оризари, собственост на длъжника, като е вписана възбрана и е насрочен опис.

С резолюция от 11.10.2018г. НАП е присъединена като взискател на осн. чл.458 от ГПК за публични вземания в размер на 2866,56лв.

С резолюция от 18.10.2018г., въз основа на молба и удостоверение по чл.456 от ГПК, е присъединено вземането на „СВ Модулпродукшън“ ГМБХ по изп.д.№20137680400310 по описа на ЧСИ М.М..

С резолюция от 31.10.2018г. е разпоредено присъединяване на „Жун син пауър“ ООД за вземане по представено удостоверение по изп.д.№460/2018г. на ЧСИ Г.. С резолюция от 29.11.2018г. е присъединено вземането на „Жун син пауър“ООД по представен в оригинал изпълнителен лист от 15.11.2018г. на СГС.

„Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД е наемател на обекта, вписал договор за наем на 19.10.2018г., както и вписал особен залог върху движими вещи и съоръжения.

На 05.11.2018г. в 11,30 часа е поставено началото на насрочения опис, продължил до 09.11.2018г. В протокола за опис, с подробно посочени мотиви, ЧСИ Г. е назначила за пазачи, които следва съвместно да осъществяват функциите, на недвижимите имоти и движими вещи и съоръжения, описани в протокола, както следва: Д.М.К., лично, посочен от длъжника и Й.Ц.А., лично и като пълномощник на „Алфа СОС Секюрити“ ООД, посочен от взискателя „СВ Модулпродукшън“ ГМБХ.

На 05.02.2019г. в 14,25 часа, в кантората на ЧСИ Г. е постъпил имейл от „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД с уведомително писмо, че е необходимо извършване на действия за поддръжка и профилактика, включваща демонтаж на елементи от ФЕЦ. С нарочна резолюция от същата дата, ЧСИ Г. незабавно изисква от управителя на дружеството да посочи ден, час, лица, които ще извършат профилактиката, както и това дали посочения демонтаж ще доведе до спиране работата на ФЕЦ и ако да – за какъв срок.

На същото дата – 05.02.2019г. по делото постъпва молба от пазача Й.А., уведомяващ ЧСИ Г., че профилактиката всъщност вече е извършена в 12,00 часа на същия ден, като били демонтирани елементи, изнесени от централата и последната вече не работила. Пазачът А. посочил, че е сигнализирал на тел.112, но не могъл да предотврати изнасянето на елементи от ФЕЦ.

С резолюция от 05.02.2019г. ЧСИ Г. е насрочила оглед на ФЕЦ за 06.02.2019г., за което били уведомени страните, наемателите, пазачите и РУ – Твърдица.

На същата дата – 05.02.2019г. е постъпило писмо от РУ-Твърдица за даване на информация дали ЧСИ е разрешавал достъп до обекта на адв.К. и на „Солар сървис“ ООД; разрешено ли е изнасянето на вещи от обекта, кои вещи и на кого. ЧСИ е отговорила, че няма входирано искане за достъп и изнасяне на вещи от обекта от „Солар Сървис“ ООД; че адв. К. има право на достъп в качеството му на процесуален представител на „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД и че на 05.02.2019г. в 14,51 часа е получила уведомително писмо от „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД за необходимост от профилактика, която предстояло да се извърши.

На 06.02.2019г. в 08,30 часа, ЧСИ  Г. в присъствието на двамата пазачи Й.А. и Д.К., представител на взискателя „СВ Модулпродукшън“ ГМБХ, на охранителните фирми Алфа сот секюрити и Трафик сот и на представители на РУ – Твърдица, подробно посочени в нарочно съставен протокол, извършила оглед на ФЕЦ – Оризари. В протокола е записано кои елементи от съоръженията липсват и че централата в резултат на това не функционира. В протокола са записани обясненията на двамата пазачи по случая.  Д.К. посочил, че адв.К. го уведомил, че ще извършват профилактика и ще демонтират елементи от ФЕЦ и той е предоставил достъпа до обекта чрез назначената от него охрана от Трафик Сот. Пазача К. е представил на ЧСИ Г., при обясненията си, копие от  молба без дата от длъжника „Сиус“ ООД до „Солар сървис“ ООД, с копие до него – Д.К., за извършване на профилактика на соларния парк в с.Оризари, общ.Твърдица с извършване на изброените в три пункта действия, без да е определен ден и час за това.

ЧСИ Г. е уведомила РУ – Твърдица за извършения на 06.02.2019г. оглед  констатациите за установени липси на елементи.

На 06.02.2019г. в кантората на ЧСИ Г. е получен имейл от управителя на „Българско индустриално общество – Био Амрита“ ЕАД с искане за отстраняване на пазача Й.А., тъй като същият препятствал извършването на профилактичните мероприятия в обекта.

На 08.02.2019г. пазачът А. е входирал молба по делото относно  липсващите в обекта елементи, изпратена от съдебния изпълнител на взискателя.

На 08.02.2019г. е постъпила молба от взискателя „СВ Модулпродукшън“ ГМБХ с искане за отстраняване на пазача Д.К.., поради констатираните липсващи елементи.

ЧСИ Г. е изискала и получила обяснения от К. – възникнало недоразумение.

С нарочно и подробно мотивирано разпореждане, обективирано в протокол, изх.№8442 от 11.02.2019г., ЧСИ Г. се е произнесла по молбата на взискателя и е отстранила Д.К. като пазач, като в мотивите е отразила, че не уважава искането на длъжника за отстраняване на другия пазач. В мотивите си, съдебният изпълнител е приел, че К. не е изпълнил задължението си на пазач, като допуснал в обекта лица, за които не се е уверил в самоличността им, вкл. и след като ЧСИ писмено му е указал това задължение с протокол от 31.01.2019г., допуснал е изнасяне на елементи от ФЕЦ с.Оризари, предмет на принудителното изпълнение от лица, за които няма информация за тяхната самоличност, респ. правото им да демонтират и изнасят същите, както и не  предоставя информация за местонахождението им и срока,  в който ще бъдат върнати. ЧСИ е приел, че другият пазач А. е  изпълнявал адекватно и законосъобразно задължението да пази описаното имущество.

Препис от разпореждането от 11.02.2019г. е връчен на пазачите и на страните, като длъжникът „Сиус“ ООД е получил същия чрез адв.П. на 14.02.2019г.

На 21.02.2019г. е постъпила  настоящата жалба, подадена от „Сиус“ ООД против разпореждането за отстраняване на пазача Д.К..

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на препис от обжалвания акт на съдебния изпълнител, от процесуално легитимирано лице – длъжника „Сиус“ ООД и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител /разпореждане за отстраняване на пазача, посочен от длъжника/, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2, т.5, предл. второ от ГПК.

Във връзка с възраженията на взискателя „СВ Модулпродукшън“ ГМБХ и на ЧСИ Г. за недопустимост на жалбата, с оглед насочването й срещу акт, неподлежащ на съдебен контрол, следва да се посочи, че същите са неоснователни.

С разпоредбата на чл.435, ал.2, т.5 от ГПК /в актуалната редакция ДВ бр.86/2017г./ законодателят е предвидил възможност за обжалване от страна на длъжника, съответно за осъществяване на съдебен контрол и върху актовете на съдебния изпълнител, отнасящи се до назначаване на пазач на описано в хода на принудителното изпълнение имущество в две хипотези, посочени в разпоредбата. Първата хипотеза е тази, разгледана и анализирана обстойно от взискателя в депозираното възражение по жалбата, а именно определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл.470 от ГПК. Действително, в случая не сме изправени пред тази хипотеза. Втората хипотеза е определяне на пазач в случаите по чл.486, ал.2 от ГПК. Тази разпоредба предвижда в случай, че длъжникът /на който по принцип, съгласно ал.1 се оставя владението и управлението на описания недвижим имот/ не стопанисва добре имота или пречи на огледа от трети лица, съдебният изпълнител да предаде  управлението на друго лице. 

В настоящия случай, действително ЧСИ Г. с протокола за опис на процесния обект ФЕЦ – с.Оризари от 05-09.11.2018г., поради спецификите на обекта, е определила две лица за пазачи /за съвместно осъществяване на функциите/, като едното лице – Д.К. е посочен от длъжника, а другото лице – Й.А. – от взискателя. С отстраняването на Д.К. – пазач, посочен от длъжника, на практика се осъществява хипотезата на чл.486, ал.2 от ГПК – предаване управлението на обекта на другото лице - пазача, посочен от взискателя. Тук законодателят не изисква това друго лице да е трето за страните по изпълнителното дело, както е при първата хипотеза на чл.435, ал.2, т.5, предл. първо от ГПК. Поради това, настоящия състав на окръжния съд, осъществяващ контрола за законосъобразност на действията, респ. актовете на ЧСИ Г., приема жалбата за допустима и ще я разгледа по същество.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Пазачът, назначен надлежно от съдебния изпълнител, изпълнява една обществена функция, като той се избира с оглед на мястото, където се намира вещта, с оглед нейното естество и с оглед качествата на лицето, което ще поеме функцията на пазач.  Пазачът е длъжен да пази предадената му вещ /движима и недвижима/ с грижата на добър стопанин, да дава сметка за нейните доходи и за разходите по нейното пазене /чл.471, ал.1 от ГПК/, да предаде имота, в състоянието, което го е получил по описа /чл.286, ал.1 от ГПК/. Пазачът е длъжен да предаде вещта при поискване от съдебния изпълнител или на посочено от него лице. Ако не изпълнява надлежно своите задължения, пазачът може да бъде сменен от съдебния изпълнител, като той назначи друг пазач.

В случая, както бе отбелязано, с оглед спецификата на описания обект, предмет на принудително изпълнение – ФЕЦ, ЧСИ Г. с нарочно мотивиран акт, съдържащ се в протокола за опис на обекта от 05-09.11.2018г. е определила две лица за пазачи, за съвместно осъществяване на функциите, по едно, посочено от длъжника и от взискателя. За да постанови обжалвания от длъжника акт за отстраняване на едното лице, назначено за пазач, ЧСИ Г. е изложила обстойни фактически и правни съображения в разпореждането си от 11.02.2019г., подкрепени от събраните по делото доказателства. Изводът на съдебния изпълнител за неизпълнение на основните задължения на пазача от страна на Д.К., според настоящия състав са обосновани. Съдебният изпълнител е извършил надлежна проверка на състоянието на описания обект, непосредствено след получаване на сигнала за евентуални нарушения, като е извършила оглед, констатациите от който е закрепила в нарочен протокол от 06.02.2019г., в който са отразени и поисканите и дадените от двамата пазачи обяснения. Действително, видно от кореспонденцията с РУ – Твърдица и протокола за оглед от 06.02.2019г., както и от обясненията на двамата пазачи, се установят допуснатите от пазача К. нарушения. Последният е допуснал в описания и управляван от него обект лица, без да се убеди в тяхната самоличност, само въз основа на твърдение от страна на пълномощника на дружеството наемател на обекта – адв.К., че идват да извършат профилактика на съоръжението, без санкцията на ЧСИ Г.. Д.К. е допуснал тези лица не само да влязат в обекта, но и да извършат демонтаж на елементи, осигуряващи функционирането на ФЕЦ, след което да ги изнесат от обекта, без за това да е уведомил лично и надлежно ЧСИ и да е получил нейното разрешение за това действие. Представеното от него впоследствие на ЧСИ Г. писмо от длъжника съдържа само уведомление за предстояща профилактика на съоръжението, без посочване от кого ще се извърши, кога и евентуално къде ще бъдат занесени демонтираните съоръжения. По този начин, пазачът К. без да се убеди по никакъв начин в качеството и правомощията на лицата, доведени в обекта от адв.К. /нямащ правомощия в тази насока/ е разрешил оглед, демонтаж и изнасяне извън обекта на съществени за работата му елементи. По този начин категорично К. не е изпълнил основните си задължения като назначен пазач на обекта да пази обекта с грижата на добър стопанин и за ЧСИ Г. е възникнала уредената в закона възможност да го отстрани от изпълнението на тези функции.

Във връзка с възраженията на длъжника „Сиус“ ООД, изложени в жалбата, следва да се посочи, че той по никакъв начин не е доказал необходимостта от извършените действия по твърдяна само от него профилактика на съоръженията, още по-малко не е уведомил надлежно и своевременно – преди извършване на действията, ЧСИ Г.. Уведомителното писмо, не съдържащо никаква конкретна информация за фирмата и лицата, които следва да бъдат допуснати до съоръженията, дата и час на извършване на действията по профилактика, както и ней-важното – мястото, лабораторията, в която ще бъдат занесени демонтираните елементи за профилактика, е изпратено до ЧСИ почти три часа след като вече действията са били извършени. Както бе посочено, нито с писмото, нито след това, ЧСИ Г. е уведомена за местонахождението на изнесените елементи, нито за действията, които се предприемат спрямо тях. Едва с жалбата до съда е посочено име и адрес на лабораторията, но неподкрепени с абсолютно никакви доказателства за установяването на тези заявени обстоятелства. Това само по себе си не може да санира пропуска за надлежно уведомяване и искане на надлежното разрешение на ЧСИ за извършване на посочените действия. Без такова разрешаване, действията на пазача К. са самоволни, в нарушение на основните му вменени от закона задължения, което прави постановеното му от ЧСИ Г. отстраняване за правилно и законосъобразно.

Изложените в жалбата оплаквания относно личността и действията на другия пазач, в случая са ирелевантни. По тях компетентна да вземе отношение е ЧСИ Г. /която се е произнесла с мотивите на обжалваното разпореждане/, но те не са предмет на настоящия съдебен контрол.

С оглед изложеното, съдът не установи да са допуснати твърдените нарушения на процесуалните правила и норми при извършване на обжалваното действие – отстраняване на пазача Д.К., като намира преценката на ЧСИ Г. за правилна, законосъобразна и обоснована. Подадената жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „СИУС“ ООД, ЕИК 201344344, със седалище и адрес на управление: *****, чрез адв.С.П. от САК против Протокол – разпореждане, изх.№8442 от 11.02.2019г. по изп.д.№1946/2018г. по описа на ЧСИ Г.Г., рег.№915 с район на действие СлОС, с който е отстранено като пазач, назначен с протокол за опис на имущество, извършен в периода 05.11.2018г. – 09.11.2018г., лицето Д.М.К., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

       

                                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.