Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

         42 от 11.06.2019г., гр. Сливен

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

граждански състав

На десети юни през  Две хиляди и деветнадесета година

В открито заседание, в състав:

 

                                         ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ :  СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

Секретар: Радост Гърдева

Прокурор:…………………

Като разгледа докладваното от съдията КОСТОВА

Гр. дело191 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявена е искова молба от Е.К.Д., И.Д.П., Л.Д.П., С.Д.П., Г.Д.П., Д.Д.П. и Г.Д.П. срещу К.З.Х., в която се претендира осъждане на ответника за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, а именно претърпени болки и страдания от настъпилата смърт на  20.09.2016 г. смърт на техния съпруг и баща Д.П.Д. с правна квалификация на иска чл. 45 от ЗЗД и цена на предявените искове 50 000 лв. за всеки от ищците. Твърди се, че ищците са съпруга и деца, съответно законни наследници на Д.П.Д., починал на 20.09.2016 г. С присъда № 33/14.12.2016 г. по НОХД № 568/16 г. на Сливенски ОС ответникът К.З.Х. е признат за виновен за това, че на 20.09.2016 г. в с. Селиминово, общ. Сливен, умишлено умъртвил Д.П.Д., като му е наложил наказание лишаване от свобода за срок от 8 г. при първоначален строг режим. Твърди се, че всички ищци са единствени  наследници на починалия, като до смъртта му всички са живеели заедно. Макар и безработен, хващайки се на почасова работа в земеделие, починалият е издържал цялото семейство. Твърди се, че между починалия, неговата съпруга и децата имало силна емоционална връзка. Смъртта му е преживяна тежко от всички. Сочи се, че починалият е бил съпруг и баща, всеотдаен, като всичките му действия са били насочени в полза на семейството. Бил е кротък, разбран човек, с чувство за хумор. След инцидента се твърди, че ищците са били съкрушени, като спрели да празнуват всички празници в семейството и понасяли много тежко загубата. След смъртта се затворили в себе си, не излизали от дома, не контактували с никого, като се затворили в мъката си. Трагичната и внезапна загуба на починалия в разцвета на живота си, едва на 43 години, се твърди, че е засегнал с голяма интензитет емоционалната сфера на ищците като загубата на техния съпруга и баща е непрежалима и неизмерима с голяма болка и страдание. Твърди се, че до настоящия момент ответникът не е обезщетил ищците. От съда се иска да постанови решение, с което осъди ответника да заплати обезщетение за причинените болки и страдания на ищците в размер на по 50 000 лв. за всеки от тях, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждане до окончателното изплащане, както и направените деловодни разноски.

Исковата молба е връчена редовно на ответника, като в законно установения срок същият не е депозирал отговор.

В с.з. ищците се представляват от процесуален представител по пълномощие, който поддържа изцяло исковата претенция и моли за уважаването й.

В с.з. ответникът се явява лично, като признава изложените обстоятелства и факти в исковата молба, както и основателността на претенцията по размер.

Правно основание на претендираните права – чл. 45 от ЗЗД.

Предявените искове са допустими и изцяло основателни.

На осн. чл.300 от ГПК постановената присъда по НОХД  № 568/2016г. на Окръжен съд – Сливен е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправностт и виновността на дееца.

По искане на ищеца и при условията на  чл.237, ал.1 от ГПК съдът е приключил съдебното дирене поради признанието на ответника за верността на всички факти и обстоятелства изложени в исковата молба. Ответникът е признал и предявените искове, както в тяхното основание, така и по размер.  На осн. чл.237, ал.4 от ГПК даденото признание на иска не може да бъде оттеглено и съдът следва да се произнесе с решение съобразно признанието.

Предвид горното и на осн. чл.237, ал. 2 ГПК съдът следва да постанови решение, с което уважи предявените искове в заявените размери, а именно сумата от общо 350 000лева,  от които по 50 000 лева за всеки от ищците, представляващи справедливо обезщетение за претърпените от тях болки и страдания вследствие причинената на 20.09.2016г. смърт на техния съпруг и баща Д.П.Д., както и законната лихва върху главницата, считано от датата на деликта – 20.09.2016г. до окончателното изплащане на задължението.

Съгласно разпоредбата на чл.78, ал.6 ГПК ответникът Милан Иванов Йорданов следва да бъде осъден да заплати по сметка на СлОС държавна такса в размер на 14 000лева.

Ръководен от изложените съображения, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

Р     Е     Ш     И   :

 

 

            ОСЪЖДА  К.З.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, понастоящем в Затвора – гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ на Е.К.Д. с ЕГН **********, И.Д.П. с ЕГН **********, Л.Д.П. с ЕГН **********, С.Д.П. с ЕГН **********, Г.Д.П. с ЕГН **********, Д.Д.П. с ЕГН **********, Г.Д.П. с ЕГН ********** – действаща със знанието и съгласието на своята майка Е.К.Д., сумата в общ размер на 350 000лева, от които по 50 000лева за всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпените болки и страдания, вследствие причинената на 20.09.2016г. смърт на техния съпруг и баща Д.П.Д., както и законната лихва върху главницата, считано от 20.09.2016г. до окончателното изплащане на задължението

 

ОСЪЖД ОСЪЖДА  К.З.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, понастоящем в Затвора – гр.Бургас ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на Сливенски Окръжен съд сумата в размер на 14 000лева – държавна такса.

 

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :