Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр.Сливен, дата 23.04.2019г.

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 194 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

         Образувано е по жалба на Й.М.Й., ЕГН ********** и П. Р. Й., ЕГН **********, двамата от **********, длъжници по изп.дело № 20179150401020 по описа на ЧСИ Г.Г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 17.11.2018 г.

В жалбата се твърди, че ЧСИ неправилно е извършил публичната продан на недвижим поземлен имот с идентификатор 30990.501.71 , ведно с построените в него сгради, тъй като имотът на е възложен на купувача предложил най – висока цена.

Жалбоподателите твърдят, че обжалваното постановление за възлагане е неправилно и незаконосъобразно, тъй като проданта не е извършена надлежно и имотът не е възложен по най – високата предложена цена.

На първо място жалбоподетелите не били уведомени за насочената публична продан на имота надлежно. Те не били получили уведомления за това.

На второ място публичната продан била извършена неправилно, тъй като взискателят не бил поискал това.

На трето място се посочва, че взискателят бил конституиран на основание извършена цесия, но това не било сторено.

На четвърто място се твърди, че ЧСИ не бил спазил законовата разпоредба на чл. 485 от ГПК и не била изготвена данъчна оценка на имота. Жалбоподателите не били уведомени за изготвената от ВЛ оценка на имота. ЧСИ бил „изфабрикувал“ разписки, които удостоверявали връчването на такава оценка.

На следващо, пето място се посочва, че ЧСИ не е повел наддаването по надлежен ред и че всъщност наддавателното предложение от 5249 лв. е било направено от наддавача М.И., а обявеният за купувач Д.Д. бил направил предложение за 4844.80лв., но въпреки това за купувач бил обявен Д. вместо И.. Посочва се също така, че наддавачът И. не е подписвала направеното от нея наддавателно предложение, което било процесуално нарушение. Бил объркан редът на наддавателните предложения. Имотът бил възложен на наддавача предложил по – ниска цена.

На последно, шесто място жалбоподателите са е изложено твърдение за това, че ЧСИ не е трябвало въобще да продава имота, а да го освободи на основание чл. 494 ал. 2 от ГПК. Освен това купувачът не бил внесъл своевременно определената цена за имота. Моли се обжалваното постановление да бъде отменено.

Взискателят и наддавачите по изпълнителното дело не са изразили становище по жалбата.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК –ЧСИ Г. е посочила, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като били спазени всички законови изисквания по публичната продан. Имотът бил възложен на лицето, което направило по-голямото наддавателно предложение.

Обжалваното постановление е било съобщено на жалбоподателите на 12.11.2018 г., а процесната жалба е била депозирана на 19.11.2018 г. в рамките на законоопределения едноседмичен срок.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високо предложената цена. От изложеното в жалбата съдът приема, че жалбоподателят основава възраженията си на втората хипотеза, а именно че имотът не е възложен на най-високата предложена цена. Доказателствата по делото обаче сочат обратното.

От данните по делото е видно, че на 30.10.2018 г. в съдебно – изпълнителната служба са били входирани две наддавателни предложения. За проведената процедура по обявяване на наддвателните предложения и извършените допълнителни такива е бил съставен надлежен протокол, който е подписан от двамата наддавачи и от купувача на имота, както и от помощник – частния съдебен изпълнител Д., който е и съставителят на документа. При анализа на протокола е видно, че наддавачът М.И.е била предложила първоначална цена от 4440.00лв., а наддавачът Д. 4050.00 лв. Наддавачите са били приканени да предложат цена по – висока от първоначално направената. При това положение Д. предложил сумата от 4844.80лв. След като от ПЧСИ предложил цена от 5249.60лв. и тя не била приета от нито един от двамата наддавачи, Д.Д. бил обявен за купувач като предложил по – висока цена. В протокола не са направени никакви писмени възражения относно протеклата процедура. Няма направени твърдения от страна на купувача И., че е предложила по – висока цена и тя не е била приета от ПЧСИ. Изготвеният протокол е официален документ и съдът няма основание да се съмнява в неговата истинност и в отразените в него факти. По този начин се установява, че разпоредбата на закона е била спазена и имотът е бил възложен на лицето, което е направило най – високото наддавателно предложение.

Следва да се отбележи, че по отношение на останалите оплаквания в жалбата трябва да се има предвид ТР № 2/13 от 26.06.2015г. на ВКС т.8, според което оценката на имуществото и разгласяването на проданта не са част от наддаването, поради което излизат от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. В настоящия случай съдът не може да извърши преценка относно законосъобразността на дадената оценка на недвижимия имот от ЧСИ.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Й.М.Й., ЕГН ********** и П. Р. Й., ЕГН **********, двамата от **********, длъжници по изп.дело № 20179150401020 по описа на ЧСИ Г.Г. против постановление за възлагане на недвижим имот от 17.11.2018 г.

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                   2.