Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен,  23.04.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                               Мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 211   по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 463 от ГПК вр. чл. 274 и сл. от ГПК.

Подадено е възражение от Н.Г.С. ***, срещу направеното разпределение по изпълнително дело № 20189150402639 на ЧСИ Г.Г. от 18.03.2019 г.  Във възражението е посочено само, че разпределението е незаконосъобразно и неправилно.

Против това възражение е постъпило други от Община Сливен, в което се застъпва становището, че извършеното разпределение на 18.03.2019 г. е законосъобразно и правилно, излагат се съображения относно законосъобразното включване в разпределението на сумите дължими за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци. Иска се да бъде постановен съдебен акт, с който да бъде потвърдено разпределението.

Против подаденото възражение против разпределението е постъпило възражение от Дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол, като се сочи, че направеното възражение е неоснователно. Излагат се съображения в тази насока, като се сочи, че не е конкретизирано в какво се състои порочността на разпределението, нито е посочено какви са исканията.

Постъпили са писмени мотиви от ЧСИ Г.Г., в които се излага фактологията в хода на производството по изпълнителното дело и в обобщение се сочи, че жалбата е процесуално допустима, но е неоснователна. Поради липса на посочване във възражението на фактите и обстоятелствата въз основа на които длъжникът извлича своите твърдения за незаконосъобразност и неправилност на изготвеното разпределение ЧСИ завява, че е в невъзможност да изготви мотиви. Сочи, че са купувач на имота е обявен взискателят, чието наддавателно предложение е валидно, подадено е в едномесечния срок в затворен плик, посочена е цена над обявената, която е изписана с цифри и думи.След проведения търг е насрочена дата за изготвяне и предявяване на разпределението, за която дата са надлежно уведомени страните. При изготвяне на разпределението са включени всички установени кредитори и взискатели и са взети предвид актуалните справки от МДТ Сливен и ТД на НАП – Бургас. Така при разпределението са спазени привилегиите на чл. 136 от ЗЗД.

Настоящият състав след като се запозна с възражението и подадените против него писмени възражения с мотивите на ЧСИ и изпълнителното дело, намира подаденото възражение за неоснователно поради следните съображения:

От фактическа страна е безспорно, че при надлежно проведена публична продан за купувач на недвижим имот е обявен взискателят по изпълнителното дело, а именно „С.Г. Груп“ ООД за сумата от 52 521 лв. ЧСИ е насрочил дата за изготвяне и предявяване на разпределението на 18.03.2019 г. в 14.00 часа. Страните по изпълнителното дело са уведомени за насроченото разпределение. На 18.03.2019 г. е предявен изготвения протокол на явилите се лица и представители, а на 21.03.2019 г. е входирано възражение от длъжника Н.С.. При изготвяне на разпределението ЧСИ е посочил взискателите по изпълнителното дело, както и дължимите суми и при разпределението се есъборазил с разпоредбата на чл. 136 ал.1 от ЗЗД, като на първо място е разпределил дължимите на взискателя суми и тези за ЧСИ, а съгласно чл. 136 ал. 1 т. 2 от ЗЗД на Община Сливен е разпределил сумата от 1257,05 лв. дължими за мести данъци и такси, като данък недвижми имот и ТБО. На основание чл. 136 ал.1 т. 3 от ЗЗД останалата сума от 46 302,95 лв.е разпределена на взискателя „С.Г.“ Груп“ ООД, който е вписал първа по ред договорна ипотека върху продадения имот за сумата от 45 817,45 лв., с която сума е намалена задължението на длъжниците към взискателя след влизане в сила на постановлението за възлагане и за ЧСИ пропорционална такса. Така е безспорно, че извършеното от ЧСИ разпределение е правилно и законосъобразно поради което подаденото срещу разпределението възражение, с което същото е обжалвано следва да бъде оставено без уважение.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Г.С. с ЕГН **********, с адрес ***, срещу направеното разпределение по изпълнително дело № 20189150402639 на ЧСИ Г.Г. от 18.03.2019 г. 

        

ОСЪЖДА Н.Г.С. с ЕГН **********, с адрес ***        да заплати на Община гр. Сливен сумата от 50 лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.

        

Решението подлежи на обжалване пред БАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: