Р Е Ш Е Н И Е  770

 

Гр. Сливен 27.11.2019 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря…………и с участието на прокурора…………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……..............…..… гр.дело.. № 213 по описа за 2019 година за да се произнесе съобрази:

            Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК.

            Образувано е по молба на ищеца, в която се твърди, че в диспозитива на решението неправилно е записано, че обезщетенията за двамата ищци следва да се присъдят, считано от 20.05.2019г., тъй като в мотивите е посочено, че непозволеното увреждане е настъпило на 20.05.2018г. и е направен извод, че от тази дата следва да бъде присъдена законната лихва за забава.

            В дадения срок по молбата ответната страна не е изразила становище.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка. Безспорно е че е допусната очевидна фактическа грешка, като в мотивите на решението е посочено, че обезщетенията на двамата ищци следва да се присъдят, ведно със законната лихва за забава от датата на увреждането и е то е на 20.05.2018г, а в диспозитива е посочено 2019г. Следва същата да бъде поправена.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 74/04.11.2019г.  по гр.д. № 213/19 г. по описа на СлОС, като на страница 13, ред дванадесети и ред двадесет и шести от диспозитива, вместо „20.05.2019г.“ да се чете „20.05.2018г.“

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № № 74/04.11.2019г.  по гр.д. № 213/19 г. по описа на СлОС.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд –Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: