Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 222

 

гр.Сливен, 12.12.2019 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на единадесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                                                Мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от мл.с. Алексиева въззивно гр. дело № 224 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се развива по реда на  чл. 294 от ГПК.

Образувано е след решение № 42/23.04.2019 г., постановено по гр. д. № 1550/2018 г. по описа на ВКС, с което е отменено изцяло решение № 14/24.01.2018 г., постановено по въззивно гр. д. № 5/2018 г.  по описа на Окръжен съд - Сливен и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав с указания. С отмененото решение въззивният съд е потвърдил изцяло решението на първоинстанционния.

Против второинстанционното решение е постъпила касационна жалба от страна на С.Д.С., респ. отговор на касационната жалба от другите съделители и с определение № 551/05.12.2018 г. на І ГО на ВКС постановено по г.д. № 1550/2018 г. по описа на ВКС е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите: „При извършване на делбата по реда на чл. 353 ГПК, следва ли съдът да се съобрази с искането на съделителите за групирането им и получаване на общ дял от допуснатите до делба имоти?“ и „Следва ли при извършване на делбата по колена, за всяка група съделители да се предвидят еднородни реални дялове?“

Въззивното производство е инициирано по въззивна жалба против първоинстанционно решение № 946/27.10.2017 г. по гр.д. № 4793/14 г. на СлРС, с което е извършена съдебна делба по реда на чл. 353 от ГПК, чрез поставяне в дял на Б.Й.П. на:

-           Дворно място, образуващо УПИ ІІ-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 820 кв.м.;

-           Нива от 1,231 дка, ІІІ-та категория, представляваща имот № 031024, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. Ю.;

-           Нива от 0,170 дка, ІV-та категория, представляваща имот № 060014, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. А.,

Със справедлива пазарна стойност на имотите в дела 4240 лв.

В дял на Й.Б.П. са поставени:

-           Нива от 3,480 дка, ІV-та категория, представляваща имот № 066022, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. А.;

-           Нива от 0,616 дка, ІІІ-та категория, представляваща имот № 031022, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. Ю.;

-           Нива от 1,191 дка, ІV-та категория, представляваща имот № 060015, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. А.;

Със справедлива пазарна стойност на имотите в дела 4198 лв.

В дял на Р.А.П. е поставен:

-           Нива от 13,920 дка, ІV-та категория, представляваща имот № 034012, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. К.О.

Със справедлива пазарна стойност на имота в дела 10980 лв.

В дял на С.Д.С. е поставен :

-           Дворно място, образуващо УПИ ІІІ-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1270 кв.м.,

Със справедлива пазарна стойност на имота в дела 4826 лв.

В дял на М.Д.И. са поставени:

-           Дворно място, образуващо УПИ І-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1150 кв.м.;

-           Дворно място, образуващо УПИ ІV-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1000 кв.м.,

Със справедлива пазарна стойност на имотите в дела 10385 лв.

В дял на В.Х.Х. е поставен:

-           Дворно място, образуващо УПИ VІ-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 980 кв.м.,

Със справедлива пазарна стойност на имота в дела 5324 лв.

В дял на С.Х. Всилев са поставени:

-           Дворно място, образуващо УПИ VІІІ-156 в кв. 28, по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1175 кв.м.;

-           Нива от 2,294 дка, ІV-та категория, представляваща имот № 060016, в землището на с. П. общ.С., намираща се в м. А.,

Със справедлива пазарна стойност на имотите в дела 7546 лв.

С Решението си съдът е осъдил:

-           Р.А.П. да заплати на С.Д.С., сумата от 3059 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане;

-           Б.Й.П. да заплати на С.Д.С., сумата от 37 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане;

-           М.Д. Й.да заплати на В.Х.Х., сумата от 2464 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане;

-           Б.Й.П. да заплати на В.Х.Х., сумата от 134 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане;

-           Б.Й.П. да заплати на С.Х.В., сумата от 108 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане

-           Й.Б.П. да заплати на С.Х.В., сумата от 237 лв., представляваща уравнение в дела му, ведно със законната лихва от влизане на решението в сила до окончателното изплащане,

както и осъжда съделителите да заплатят разноски по делото съобразно дяловете им в съсобствеността.

Въззивният съд е приел жалбата за допустима, изготвил е доклад на същата и на отговора с определение, държано в закрито заседание на 04.01.2018 г., което е връчено на страните.

С жалбата не са направени доказателствени или други искания.

В срока по чл.263, ал.1 от ГПК е постъпил отговор на въззивната жалба, отговарящ на изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК от В.Х.Х. и С.Х.В. чрез пълномощника им адв. Д., която оспорва подадената въззивна жалба като неоснователна. Въззиваемата моли съда да потвърди първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно и счита, че обстойният анализ на доказателствата е правилен и законосъобразно съдът е приел делбата да се извърши по чл. 353 от ГПК, чрез възлагане на имотите, а не чрез теглене на жребий. Въззиваемите изразяват становище, че имотите били справедливо разпределени.

Отговор на въззивната жалба от страна на съделителите Р.П. и Й.  П. не е постъпил.

В с.з. въззивникът С.С., редовно призован се явява лично и  се представлява от адв. Ш.. Последният направи доказателствени искания, които бяха уважени и заяви позицията, че желае делбата да се извърши по колена. По същество на спора се аргументира възможност делбата да се извърши по колена по първи вариант на експертизата от първоинстнационното производство и да се извърши по реда на чл. 353 от ГПК тъй като тегленето на жребий би се оказало твърде неудобно поради значителните подобрения, които всяко от колената е извършило в имотите и които ползва.

   Въззиваемите Р.А.П. и Й.Б.П., редовно призовани, не се явяват и не се представляват. Процесуалният им представител по пълномощие адв. А. изпраща писмено становище, в което заявява, че въззиваемите, които той представлява са съгласни нивата от 13 920 дка да се раздели на три равни части, да се обособят 3 равностойни дяла и делбата да се извърши по колена и при възлагане на имотите така, както съделителите фактически са си ги разпределили.

Въззиваемите В.Х. и С.В., редовно призовани се явяват лично и се представляват от процесуален представител по пълномощие адв. Д.. Те също не възразяват делбата да се извърши по колена, като нивата в местността „Кара орман“ се раздели на три равни дяла, и считат че следва делбата да се извърши по колена и чрез теглене на жребий.

  Въззивният съд, след като извърши самостоятелна проверка на жалбата я намира за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в законовия срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред районния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно.

            Въз основа на събраните по делото пред първата и пред настоящата инстанция доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С влязло в сила съдебно решение № 589/20.07.2016г. по настоящото дело е допусната съдебна делба, която да се извърши между Р.А.П. с ЕГН ********** ***, Б.Й.П. с ЕГН ********** ***, Й.Б.П. с ЕГН ********** ***, С.Д.С. с ЕГН ********** ***, М.Д.И. с ЕГН ********** ***, В.Х.Х. с ЕГН ********** *** и С.Х.В. с ЕГН ********** *** относно следните недвижими имоти:

1.         Дворно място образуващо УПИ № І-156/ първи за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1150 /хиляда сто и петдесет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № ІІ-156, запад - улица, север - улица, юг-УПИ № VIII-156.

2.         Дворно място образуващо УПИ № ІІ-156/ втори за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 820 /осемстотин и двадесет/ кв. м., при граници: изток - улица и УПИ № ІІІ-156, запад - УПИ № І-156, север - улица, юг -УПИ № ІІІ-156.

3.         Дворно място образуващо УПИ № ІІІ - 156/ трети за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв. м., при граници: изток - улица, запад - УПИ № VIII-156, север - УПИ № II-156, юг -УПИ №IV-156 и УПИ № V-156.

4.         Дворно място образуващо УПИ № IV-156/ четвърти за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1000 /хиляда/ кв. м., при граници: изток - улица, запад - УПИ № V-156, север - УПИ № ІІІ- 156, юг-улица.

5.         Дворно място образуващо УПИ № VI-156/ шести за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № V-156, запад — улица, север - УПИ № VII-156, юг - улица.

6.         Дворно място образуващо УПИ № VIII-156/ осми за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № ІІІ-156, запад - улица, север - УПИ № І-156, юг -УПИ №VII-156.

7.         НИВА от 3,480 дка /три декара четиристотин и осемдесет квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 066022 /шестдесет и шест хиляди двадесет и втори/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 000119 - полски път на Община Сливен, имот № 066024 - нива на И.В.И., имот № 066023 - нива на С.Д.С., имот № 000190 - полски път на Община Сливен.

8.         НИВА от 0,616 дка /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/, III категория, представляваща имот № 031022 /тридесет и една хиляди двадесет и втори/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „ЮРТА”, при граници и съседи: имот № 031021 — нива на Д.С.С., имот № 000148 - полски път на Община Сливен, имот № 031023 - овощна градина на наследниците на И. П.П..

9.         НИВА от 1,231 дка /един декар двеста тридесет и един квадратни метра/, III категория, представляваща имот№ 031024 /тридесет и една хиляди двадесет и четвърти/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „ЮРТА”, при граници и съседи: имот № 000148 - полски път на Община Сливен, имот № 031018 - нива на В.С.А.и др., имот № 031023 - овощна градина на наследниците на И. П.П..

10.       НИВА от 0,170 дка /сто и седемдесет квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060014 /шестдесет хиляди и четиринадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 060010 - овощна градина на П.Г.Г., имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060015 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г., имот № 060011 - нива на Г.Г.Й..

11.       НИВА от 1,191 дка /един декар сто деветдесет и един квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060015 /шестдесет хиляди и петнадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060016 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г., имот № 060014 - нива на наследниците на С.Д.Й..

12.       НИВА от 2,294 дка /два декара двеста деветдесет и четири квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060016 /шестдесет хиляди и шестнадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 060015 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060031 - стопански двор на Г.Д.Г.и др., имот № 060020 - овощна градина на С.Й.С..имот № 060017 —стопански двор на Г.Д.Г.и др., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г..

13.       НИВА от 13,920 дка /тринадесет декара и деветстотин и двадесет квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 034012 /тридесет и четири хиляди и дванадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „КАРА ОРМАН”, при граници и съседи: имот № 034011 - овощна градина на Й.С.В., имот № 000064 - полски път на Община Сливен, имот № 034013 - нива на Д.П.С., имот № 034014 - нива на И.Б.Г., имот № 000159 - полски път на Община Сливен.

С решението са определени и квотите от правото на собственост на съделителите, както следва:

-           за Б.Й.П. с ЕГН ********** и Й.Б.П. с ЕГН ********** по 1/12 ид.части за всеки от тях;

-           за Р.А.П. с ЕГН **********, С.Д.С. с ЕГН **********, М.Д.И. с ЕГН **********, В.Х.Х. с ЕГН ********** и С.Х.В. с ЕГН ********** - по 1/6 ид. части за всеки от тях.

По делото като съделител бе заличен Б.Й.П., който е починал в хода на производството. Негова единствена наследница е Й.Б.П. и тъй като същата е изразила воля, в писменото становище на процесуалния ѝ представител, да го замести в процеса, то нейната наследствена квота е увеличена с 1/12 идеална част и окончателно квотите на всички съделители са по 1/6 идеална част от наследствената маса.

От удостоверенията за наследници се образуват следните три колена:

Общ наследодател – С.Д.Й., който е имал един син Д.С.Д., починал на 22.10.1985 г., който оставя следните наследници С.Д.С. и М.Д.И. и това е първо коляно; една дъщеря – Й.С.В., която е починала 22.05.2010 г. и оставя наследници: В.Х.Х. и С.Х.В., които са второто коляно и друга дъщеря – И.С.М.– починала на 28.10.1986 г.  и оставила наследници Р.А.П. и Й.Б.П. и това е трето коляно.

С оглед дадените задължителни указания от ВКС с Решение № 42/23.04.2019 г. по касационно гр.д. № 14/2018 г., въззивният съд е изследвал волята на страните и установи, че всички страни в делото са съгласни делбата да се извърши по колена. При спазване на указанията бе проведена процедура по разделяне на недвижимия имот Нива от 13,920 дка в местността Кара Орман, в землището на с. П. общ. С., на три равни части, като страните проведоха успешно процедурата пред ОСЗ Сливен.

От представения в настоящата инстанция и приет от съда препис на Проект за делба на имот с № 034012, издаден от ОСЗ  Сливен на 11.09.2019 г., нотариално заверен от нотариус К.Т.с номер на заверката 3057/2019 г. по описа на кантората ѝ, се образуват следните три имота :

-          Поземлен имот с № 034037 с площ от 4,640 дка при граници и съседи Овощна градина на Й.С., Полски път, нива (ПИ 034038) и полски път

-          Поземлен имот № 034038, с площ от 4,640 дка с граници и съседи – Селски път, нива (ПИ 034037), селски път и нива (ПИ 034039)

-          Поземлен имот  с № 034039 с площ от 4,640 дка при граници и съседи нива (ПИ 034038), , Полски път, Овощна градина на С.С., трайни насаждения на И.Г.и полски път

От показанията на свидетелката П., депозирани пред настоящата инстанция се установяват обстоятелствата, че въззивникът С. ползва имоти в регулацията на с. П. общ. С. както следва:

- Дворно място образуващо УПИ № VIII-156 в кв. 28 по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1175 кв. м., при граници: изток - УПИ № ІІІ-156, запад - улица, север - УПИ № 1-156, юг -УПИ №VII-156;

-          Дворно място образуващо УПИ № VIІ-156 в кв. 28  по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1340 кв. м., в която е построена къщата му и който имот не е предмет на делбата и

-          Дворно място образуващо УПИ № VI-156в кв. 28 по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 980 кв. м.,

Същата посочва, че в имотите, които той ползва и които са обект на делбата,  С. е изградил оранжерии. Свидетелката е съседка на семейството на въззивника и пряко е възприела обстоятелствата, за които дава показания. Същите се подкрепят и от показанията дадени от сина на въззивника а именно свид. Д.С.. Съдът кредитира показанията му, въпреки неговата близка родствена връзка с въззивника от една страна, защото са пряко възприети, от друга защото не остават изолирани от другия доказателствен материал и не са лишени от житейска логика и от трета - страните не спорят за изложените обстоятелства. От неговите показания се установява, че С.С. ползва гореописаните два парцела - № VІ -156 и № VІІІ -156, които са около парцела, в който се намира обитаваната от него и неговото семейство къща. Въззивникът е изградил в парцелите лозе, разсадник на овощни дръвчета и оранжерии. В единия от парцелите въззивникът е обновил и съществуващата ограда. Свидетелят посочва, че Дворно място образуващо УПИ № V-156 в кв. 28 по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1060  кв. м., който се намира между парцел VІІ и ІV е собствен на С.В. и В.Х.. Двамата въззиваеми също така ползвали парцели ІІІ-156 и ІV-156 в кв. 28  по плана на с. П. общ. С., състоящи се съответно от 1270 кв.м  и 1000 кв. м., като в тях изградили оранжерии. Според свидетеля парцел І -156 и ІІ -156 се ползвали също от С.С. който имал уговорка за заплащане на аренда на другите въззиваеми Р. и Й.. По отношение на разделената на три части нива, свидетелят обяснява, че тя също се ползва частично от въззивникът и от двамата въззиваеми – Х. и В., като частта която ползват граничела с друг техен имот. При предявяване на скицата същият посочва, че парцел 11 бил собственост на Х. и В. и те ползват парцел № 37, който бил тяхна собственост. Последното твърдение се потвърждава от скицата представена пред настоящата инстанция , в която е отбелязано , че нивата в местността Кара Орман граничи с овощна градина собственост на Й.В., която е общия наследодател на Х.  и В..

С определение от 18.09.2019 г., съдът е назначил оценителна експертиза на база на първи вариант на съдебно-техническа експертиза от първата инстанция, около който гравитираха желанията на страните, и където вещото лице е предложило вариант за обособяване на допуснатите до делба имоти в три реални дяла, съответстващи на трите колена наследници на общия наследодател, а именно:

Първо коляно: съделителите С.Д.С. и М.Д.И..

Второ коляно: съделителите С.Х.В. и  В.Х.Х..

Трето коляно: съделителите Й.Б.П. и Р.А.П.

Всяко коляно има квота от по 1/3 идеална част от наследството.

 

            Със заключението си, вещото лице е предложило разпределение на имотите съгласно квотите на трите колена, и съгласно проект за делба на нивата в местността Кара Орман на 3 сравнително равностойни дяла като е оценило имотите към настоящия момент, ведно с направените в тях подобрения, а именно:

Първи дял –1/3 идеална част на стойност 17 625 лв. , включва:

-    УПИ І-156, кв. 28 с. П.– на стойност 5784 лв.

-   УПИ ІІ-156, кв. 28, с П.– на стойност 3305 лв.

-   ПИ № 031022, м. „Юрта“ – на стойност – 605 лв.

-   ПИ № 031024, м. Ю.- на стойност – 1209 лв.

-   ПИ № 060016, м. А. – на стойност 2227 лв.

-   ПИ № 034038, м. К.О. – на стойност 4495

Втори дял – 1/3 идеална част на стойност 18 029 лв., включва:

-   УПИ ІІІ - 156, кв. 28 с. П.– на стойност 5118 лв.

-   УПИ ІV- 156, кв. 28, с П.– на стойност 5030 лв.

-   ПИ № 060022, м. А. – на стойност 3386 лв.

-   ПИ № 034037, м. К.О. – на стойност 4495

Трети дял – 1/3 идеална част на стойност 19690 лв., включва

 - УПИ VІ-156, кв. 28 с. П.– на стойност 7818 лв.

-  УПИ VІІІ-156, кв. 28, с. П.– на стойност 6056 лв.

-  ПИ № 060014, м. „Алчака“ – на стойност – 165 лв.

-  ПИ № 060015, м. А. – на стойност 1156 лв.

-  ПИ № 034039, м. К.О. – на стойност 4495 лв.

 

            При назначената допълнителна съдебно-техническа и икономическа експертиза на вещото лице И.Х.И. се установи, че в УПИ № VІ -156, действително са изградени подобрения като масивна ограда от четири реда тухли, бетонова пътека, лозови насаждения и тяхната стоманобетонна конструкция, овощни дръвчета, сондаж, а в имот VІІІ – 156 са изградени ограда с врата и оранжерии.

   Въззиваемите Х.В. и С.Х. дадоха обяснения по искане на съда, където посочиха че имот № V-156 е дарен от тяхната майка и е тяхна лична собственост, а оранжериите изградени от тях се намират в имот № V,ІV и  частично в ІІІ – 156 по плана на с. П..

             Горната фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на влязлото в сила решение по допускане на делбата, показанията на свидетелите и обясненията на страните, депозирани пред настоящата инстанция, заключението по съдебно-техническата експертиза и заключението по съдебно-оценителната експертиза, изслушано от въззивния състав, което изцяло кредитира като неоспорено от страните и изготвено от вещо лице, в чиято безпристрастност и компетентност съдът няма основания да се съмнява.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Делбеното производство, макар и протичащо в две фази е единно съдебно исково производство за реализиране на потестативното право на съсобственика да иска по съдебен ред една спорна съсобственост да прекрати съществуването си като, въз онова на някой от установените в закона способи за ликвидиране на съсобствеността, се трансформира в индивидуална собственост на нови обособени обекти или по колена, но без да се нарушава предметната рамка на допуснатите до делба недвижими имоти. Втората фаза на делбата, съгласно уредбата на процесуалния закон следва да се извърши в предметната рамка на решението по допускане на делбата т.е. за имотите, допуснати до делба и между лицата, титуляри на  правото на собственост или техни законни правоприемници.

В изпълнение на указанията дадени от върховната инстанция в Решение № 42/23.04.2019 г., постановено по гр. д. № 1550/2018 г. по описа на ВКС По описа на ВКС, съдът се съобразява с искането на съделителите делбата да се извърши по колена. Отново в изпълнение на указанията са обособени три дяла (колкото са и колената от общия наследодател), които дялове, освен че имат приблизително равна стойност са и съставени, както от урегулирани поземлени имоти, така и от земеделски земи (Решение № 78 от 10.07.2019 г. по гр. д. № 1580/2018 г. на Върховен касационен съд, 1-во гр. отделение). 

Следователно приложимите способи за ликвидиране на собствеността са теглене на жребий или разпределението им по чл. 353 от ГПК. Способите  по чл. 348 и 349 от ГПК са неприложими поради липсата на изискуемите предпоставки. Тъй като принципът гласи, че всеки съделител или както в случая коляно, следва да получи дял в натура, съдът положи необходимите усилия, това да стане като имотът със значителна площ беше поделен на три равни части и се достигна до обособяването на 3 сравнително равностойни дяла съответстващи на квотите на колената.

Законът дава превес на тегленето на жребий тогава, когато това е възможно, а именно броя и вида и стойността на имотите позволяват това. В настоящото производство тегленето на жребий не е  невъзможно.

Законът допуска изключение от правилото за теглене на жребий ако това би се оказало твърде неудобно. В ППВС 7/1973 г. т. 5 върховният съд е имал случай да даде разяснения по въпроса за неудобствата. Същите се смятат налице, когато съделителите са били във владение на отделни имоти и всеки е направил във владения от него имот значителни подобрения, като построяване на сгради, големи пристройки, надстройки и преустройства, и въобще когато възлагането чрез жребие може да породи значителни имуществени спорове между съделителите. В практиката това становище се доразвива като се посочва, че не само имуществени, но и неудобства от личен характер могат да са причина за разпределението на делбената маса по реда на чл. 353 от ГПК. (Решение № 78 от 10.07.2019 г. по гр. д. № 1580 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 1-во гр. отделение Решение № 166 от 03.12.2018 г. по гр. д. № 28 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 1-во гр. отделение).

Настоящият състав на съда, счита че именно такъв е случаят. Установи се по делото и не е оспорено от съделителите, че урегулираните поземлени имоти са разпределени фактически между страните и всеки от УПИ-тата се ползва от конкретно коляно на съделители според местоположението им. Установи се, че С.С. е изградил значителни подобрения в УПИ -VІ и VІІІ -156 в с. П., а именно мероприятия като лозе, ограда, сонда, овощни дръвчета, бетонова пътека, които биха довели до наличие на възможност за изискване на компенсации, отделно от това е поставил и оранжерии и разсадник за дръвчета. С.В. и В.Х., се установи че също ползват фактически дял от наследствената маса, а именно частично УПИ ІІІ и целия УПИ ІV – 156 в с. П., които се намират непосредствено до дарения от тяхната майка и останал извън предмета на делбата имот № V-156 в кв. 28 по плана на с. П..

Това следва да се прецени от насотящия състав на съда като хипотеза на изключение на правилото за теглене на жребий. Т.е. в случай, че се тегли жребие това може да доведе до значителни неудобства, като например отдалеченост на имотите принадлежащи на едно коляно и необходимост от заобикаляне на имотите паднали се в дял на друго коляно;  до преместване на вече поставените оранжерии, както и би довело и до значителни финансови претенции по отношение на извършените подобрения. Още един мотив в полза на изключението от правилото за теглене на жребие е и вече извършеното фактическо разпределение на урегулираните поземлени имоти в дяловете между съделителите по колена.

   Поради това съдът счита, че делбата следва да се извърши по чл. 353 от ГПК, като трите дяла се разпределят между колената съделители, така че ползването им да е удобно и в унисон с фактическото разпределение.

Тъй като С.С. е извършил значителни подобрения в УПИ- VІ-156, и същото се намира в близост до УПИ - VІІ, в което е построена обитаваната от него и семейството му постройка, то е редно в дял на коляното С.Д.С. и М.Д.И. да бъде поставен дял № ІІІ, включващ следните имоти: УПИ VІ-156, кв. 28 с. П.– на стойност 7818 лв.

-           УПИ VІІІ-156, кв. 28, с. П.– на стойност 6056 лв.

-           ПИ № 060014, м. „Алчака“ – на стойност – 165 лв.

-           ПИ № 060015, м. А. – на стойност 1156 лв.

-           ПИ № 034039, м. К.О. – на стойност 4495 лв.

Тъй като имотите УПИ № ІV-156 и УПИ № ІІІ-156 се ползват от съделителите С.Х.В. и  В.Х.Х. и поставения в дял № 2 част от нива в местността Кара Орман граничи с овощна градина на тяхната обща наследодателка  - Й.С., то се явява удобно да се поставят в техен дял следните имоти : Втори дял:

-           УПИ ІІІ - 156, кв. 28 с. П.– на стойност 5118 лв.

-           УПИ ІV- 156, кв. 28, с П.– на стойност 5030 лв.

-           ПИ № 060022, м. А. – на стойност 3386 лв.

-           ПИ № 034037, м. К.О. – на стойност 4495

Съдът следва да уважи желанието на съделителките Й.Б.П. и Р.А.П., което съвпада и с останалите мотиви на съда и да им предостави в дял № ІІ, тъй като те са предоставили на ищеца С. да обработва имотите УПИ І и ІІ – 156 намиращи се в близост до урегулираните поземлени имоти, обособяващи дял ІІІ, както и частите от нивата в местността Кара Орман, включени в Дял ІІ и Дял ІІІ се намират един до друг и също се обработват от С..

Съобразявайки изложеното съдът намира, че делбените имоти могат, така както са обособени в три дяла следва да се възложат на съделителите както следва:

Първо коляно: С.Д.С. и М.Д.И., следва да се възложи

Трети дял – 1/3 идеална част на стойност 19690 лв., включва

 -          УПИ VІ-156, кв. 28 с. П.– на стойност 7818 лв.

-           УПИ VІІІ -156, кв. 28, с. П.– на стойност 6056 лв.

-           ПИ № 060014, м. „Алчака“ – на стойност – 165 лв.

-           ПИ № 060015, м. А. – на стойност 1156 лв.

-           ПИ № 034039, м. К.О. – на стойност 4495 лв.

 

На второ коляно: съделителите С.Х.В. и  В.Х.Х., следва да се възложи:

Втори дял – 1/3 идеална част на стойност 18 029 лв., включва:

-           УПИ ІІІ - 156, кв. 28 с. П.– на стойност 5118 лв.

-           УПИ ІV- 156, кв. 28, с П.– на стойност 5030 лв.

-           ПИ № 060022, м. А. – на стойност 3386 лв.

-           ПИ № 034037, м. К.О. – на стойност 4495

 

На трето коляно: Й.Б.П. и Р.А.П. да получат в дял Първи дял –1/3 идеална част на стойност 17 625 лв. , включва:

-           УПИ І-156, кв. 28 с. П.– на стойност 5784 лв.

-           УПИ ІІ-156, кв. 28, с П.– на стойност 3305 лв.

-           ПИ № 031022, м. „Юрта“ – на стойност – 605 лв.

-           ПИ № 031024, м. Ю.- на стойност – 1209 лв.

-           ПИ № 060016, м. А. – на стойност 2227 лв.

-           ПИ № 034038, м. К.О. – на стойност 4495 лв.

 

Тъй като правните изводи относно способа за извършване на делбата на настоящата инстанция не съвпадат с тези на районния съд, който е извършил делбата чрез разпределение по реда на чл. 353 от ГПК, но индивидуално на всеки наследник, то решението на първоинстанционния съд следва да се отмени като неправилно и незаконосъобразно. Въззивният съд следва да извърши делбата по реда на чл. 353 от ГПК, но по колена и с гореописаните дялове.

Следва да се отбележи, че съдът определи стойността на дяловете въз основа на заключението на вещото лице И., като събра стойността на всеки дял образувана от сумата на стойността на всеки имот включен в него – общо 55 344 лв. и умножи същата по квотите на съделителите (1/3). Като определи стойността на дела на всяко коляно а именно 18 448 лв.

Доколкото в случая реалните дялове на страните не съответстват напълно на стойността на квотите им в съсобствеността, то неравенството следва да бъде изравнено в пари, съобразно разпоредбата на чл.69, ал.2, изр. 2 от ЗН, като коляното на тези съделители, които получават дял на стойност по-голяма от квотата си заплатят съответна сума за уравняване на дела си на тези съделители, които получават дял на стойност по-ниска от квотата си. Поради това С.С. и М.И. следва да заплатят на В.  Х. и С.В. сумата от 419 лв., а на Р.П. и Й.П. сумата от 823 лв.  

На основание чл. 8 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, всяка от страните следва да заплати в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса в размер на 4 % върху стойността на дела си. При квота от 1/3 ид.ч. държавната такса възлиза на сумата от 737,92 лв. /18 448лв. х 4%/, т.е. всяко коляно съделители следва да заплати сумата от по 737,92 лв. държавна такса. 

Тъй като от въззивниците и въззиваемите не са постъпили претенции за разноски, съдът не следва да присъжда такива и те остават за страните така както са били направени.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

           

            ОТМЕНЯ изцяло първоинстанционно Решение № 14/24.01.2018 г., постановено по въззивно гр. д. № 5/2018 г.  по описа на Окръжен съд - Сливен по извършване на делбата по реда на чл. 353 от ГПК, чрез възлагане на имоти на всеки съделител, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като вместо това постановява:

           

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на коляното: С.Д.С. с ЕГН ********** *** и М.Д.И. с ЕГН ********** ***, на основание чл.353 от ГПК следните недвижими имоти: 1. Дворно място образуващо УПИ № VI-156/ шести за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 980 /деветстотин и осемдесет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № V-156, запад — улица, север - УПИ № VII-156, юг – улица- на стойност 7818 лв.

2. Дворно място образуващо УПИ № VIII-156/ осми за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1175 /хиляда сто седемдесет и пет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № Ш-156, запад - улица, север - УПИ № 1-156, юг -УПИ №VII-156 на стойност 6056 лв.

3. НИВА от 0,170 дка /сто и седемдесет квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060014 /шестдесет хиляди и четиринадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 060010 - овощна градина на П.Г.Г., имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060015 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г., имот № 060011 - нива на Г.Г.Й. на стойност 165 лв.

4. НИВА от 1,191 дка /един декар сто деветдесет и един квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060015 /шестдесет хиляди и петнадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060016 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г., имот № 060014 - нива на наследниците на С.Д.Й.- на стойност 1156 лв.

5. Поземлен имот – нива, с площ от 4,640 дка с проектен № 034039, находящ се в землището на с. П. общ. С., в местността Кара Орман, при граници и съседи: Нива (ПИ 034038), Полски път, Овощна градина на С.С., трайни насаждения на И.Г.и полски път

Справедливата пазарната стойност на този дял е 19690 (деветнадесет хиляди шестотин и деветдесет) лв.

 

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на коляното на В.Х.Х. с ЕГН ********** *** и С.Х.В. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 353 от ГПК следните недвижими имоти:

1.                  Дворно място образуващо УПИ № ІІІ - 156/ трети за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1270 /хиляда двеста и седемдесет/ кв. м., при граници: изток - улица, запад - УПИ № VIII-156, север - УПИ № II-156, юг -УПИ №IV-156 и УПИ № V-156 на стойност 5118 лв.

2.                  Дворно място образуващо УПИ № IV-156/ четвърти за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1000 /хиляда/ кв. м., при граници: изток - улица, запад - УПИ № V-156, север - УПИ № ІІІ- 156, юг-улица на стойност 5030 лв.

3.                  НИВА от 3,480 дка /три декара четиристотин и осемдесет квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 066022 /шестдесет и шест хиляди двадесет и втори/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 000119 - полски път на Община Сливен, имот № 066024 - нива на И.В.И., имот № 066023 - нива на С.Д.С., имот № 000190 - полски път на Община Сливен, на стойност 3386 лв.

4.                  Поземлен имот- нива с проектен № 034037 с площ от 4,640 дка находящ се в землището на с. П. общ. С., в местността Кара Орман, при граници и съседи: Овощна градина на Й.С., Полски път, нива (ПИ 034038) и полски път, на стойност 4495 лв.

 

Справедливата пазарната стойност на този дял е 18029 (осемнадесет хиляди и двадесет и девет) лв.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на коляното на Р.А.П. с ЕГН ********** ***, и Й.Б.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл.353 от ГПК следните недвижими имоти:

1.         Дворно място образуващо УПИ № І-156/ първи за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 1150 /хиляда сто и петдесет/ кв. м., при граници: изток - УПИ № ІІ-156, запад - улица, север - улица, юг-УПИ № VIII-156- на стойност 5784 лв.

2.         Дворно място образуващо УПИ № ІІ-156/ втори за сто петдесет и шест/ в кв. 28 /двадесет и осми/ по плана на с. П. общ. С., състоящо се от 820 /осемстотин и двадесет/ кв. м., при граници: изток - улица и УПИ № ІІІ-156, запад - УПИ № 1-156, север - улица, юг -УПИ № ІІІ-156-  на стойност 3305 лв.

3.         НИВА от 0,616 дка /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/, III категория, представляваща имот № 031022 /тридесет и една хиляди двадесет и втори/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „ЮРТА”, при граници и съседи: имот № 031021 — нива на Д.С.С., имот № 000148 - полски път на Община Сливен, имот № 031023 - овощна градина на наследниците на И. П.П. – на стойност 605 лв.

4.  НИВА от 1,231 дка /един декар двеста тридесет и един квадратни метра/, III категория, представляваща имот№ 031024 /тридесет и една хиляди двадесет и четвърти/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „ЮРТА”, при граници и съседи: имот № 000148 - полски път на Община Сливен, имот № 031018 - нива на В.С.А.и др., имот № 031023 - овощна градина на наследниците на И. П.П. на стойност 1209 лв.

5.         НИВА от 2,294 дка /два декара двеста деветдесет и четири квадратни метра/, IV категория, представляваща имот № 060016 /шестдесет хиляди и шестнадесети/, в землището на с. П. общ. С., намираща се в м. „АЛЧАКА”, при граници и съседи: имот № 060015 - нива на наследниците на С.Д.Й., имот № 000181 - жил. територия на с. П. общ. С., имот № 060031 - стопански двор на Г.Д.Г.и др., имот № 060020 - овощна градина на С.Й.С..имот № 060017 —стопански двор на Г.Д.Г.и др., имот № 060013 - овощна градина на наследниците на И.С.Г. – на стойност 2227 лв.

6.         Поземлен имот – нива, с проектен № 034038 с площ от 4,640 дка находящ се в землището на с. П. общ. С., в местността Кара Орман, при граници и съседи: с граници и съседи – Селски път, нива (ПИ 034037), селски път и нива (ПИ 034039) на стойност 4495 лв.

 

Справедливата пазарната стойност на този дял е 17625 (седемнадесет хиляди шестотин двадесет и пет) лв.

 

            ОСЪЖДА С.Д.С. с ЕГН ********** *** и М.Д.И. с ЕГН ********** *** да заплатят на В.Х.Х. с ЕГН ********** *** и С.Х.В. с ЕГН ********** *** сумата от 419 лв. /четиристотин и деветнадесет лева./, представляваща уравнение на дела им.

 

ОСЪЖДА С.Д.С. с ЕГН ********** *** и М.Д.И. с ЕГН ********** *** да заплатят на Р.А.П. с ЕГН ********** *** и Й.Б.П. с ЕГН ********** ***, сумата от 823 лв. /осемстотин двадесет и три лева./, представляваща уравнение на дела им

 

ОСЪЖДА С.Д.С. с ЕГН ********** *** и М.Д.И. с ЕГН ********** ***, да заплатят по сметка на РС Сливен сумата от 737,92 лв. /седемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и две ст./, представляваща държавна такса, съразмерна с дела им.

 

ОСЪЖДА В.Х.Х. с ЕГН ********** *** и С.Х.В. с ЕГН ********** ***  да заплатят по сметка на РС Сливен сумата от 737,92 лв. /седемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и две ст./, представляваща държавна такса, съразмерна с дела им.

 

ОСЪЖДА Р.А.П. с ЕГН ********** *** и Й.Б.П. с ЕГН ********** *** по сметка на РС Сливен сумата от 737,92 лв. /седемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и две ст./, представляваща държавна такса, съразмерна с дела им.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                               2.