Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 86

гр. Сливен, 30.05.2019 година

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и девети май през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                               Мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА       

при участието на прокурора ………и при секретаря Радост Гърдева , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 242  по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

          Образувано е по постъпила на 01.04.2019 г., в кантората на ЧСИ Г.Г., жалба от З.К.Д. ЕГН ********** *** против отказ за вдигане на възбрана на ЧСИ Г.Г., по изп. д. № 20179150408232 по описа на кантората й. 

В жалбата се твърди, че ЧСИ неправилно прилага ТР от 10.07.2018г по тд № 1/2015г. На първо място се развиват съображения относно допустимостта на жалбата. На следващо място се сочи, че неправилно ЧСИ е отказал да вдигне наложената от него възбрана. Сочи се, че наложената възбрана от ЧСИ П.Г. е първа по ред и именно по неговото изпълнително дело е извършена продажбата, като ЧСИ П.Г. е продал имота на длъжника по делото, по което е бил взискател ипотекарният кредитор. Развиват се съображения, че е невъзможно взискателят по образуваното пред ЧСИ Г.Г. производство да се удовлетвори чрез повторна продажба на вече продадения имот. Поради това се иска да бъде отменен отказът на ЧСИ Г.Г. за вдигане на наложената от нея възбрана върху продадения имот.

Постъпило е писмено възражение от „Кредит Инкасо  Инвестмънтс БГ“  ЕАД, чрез пълномощника  - юриск. Т., като се сочи , че жалбата е неоснователна. Изцяло се преповтарят развитите съображения в тълкувателно решение от 10.07.2018 г. по тълк.дело № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС Иска се да бъде отхвърлена  подадената жалба.

ЧСИ е представил писмени мотиви, с които описва фактите по изпълнителното производство и заявява, че отказът напълно съответства на тълкуването на закона в ТР 1/2015 г. на ВКС.

По допустимостта на жалбата: Съгласно да даденото разрешение в Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 г., ОСГТК купувачът от публичната продан "встъпва" едновременно в правното положение, както на длъжника, като придобива неговите права върху имота, така и в правното положение на кредиторите - в смисъл, че на него е непротивопоставимо всичко, което не може да бъде противопоставено на кредиторите. Въпреки че вдигането на възбрана не може да бъде квалифицирано точно като изпълнително действие, то следва да се отчете тясната му връзка с изпълнителния процес, неговото развитие и прекратяване, поради което жалбата следва да се приеме за допустима.

Няма спор по фактите и че жалбоподателката е придобила имота след проведена публична продан от ЧСИ П.Г..

В правната доктрина и в съдебната практика се приема, че възбраната осигурява както възможност кредитора да се удовлетвори от възбранения имот, запазвайки го в патримониума на длъжника, така и ограничаване на последващи разпореждания, за да се обезпечи изпълнение и на други притезания освен парични.

Възбраната цели да запази недвижимите имоти на длъжника, или друго лице в неговия патримониум, като чл. 453 от ГПК предвижда непротивопоставимост на прехвърлянето и учредяването на вещни права, извършени след вписване на възбраната по отношение на взискателя. Възбраната обезпечава възможността за изпълнение върху възбранения недвижим имот.

Запазването на възбраните след публичната продан защитава правото на собственост на купувача, придобито по силата на влязлото в сила постановление за възлагане. Съобразно чл. 496, ал. 2, изр. второ от ГПК на купувача не могат да бъдат противопоставени права на трети лица, ако те не могат да бъдат противопоставени на взискателя. В този смисъл, възбраната осигурява по-ранна противопоставимост на правото на собственост на купувача, който момент е датата на вписване на възбраната на взискателя. Така купувачът от публичната продан получава защита спрямо лица, вписали свои актове относно недвижимия имот след вписването на възбраната и преди вписване на постановлението за възлагане.

Запазването на възбраната след публичната продан на недвижим имот (в рамките на проведено принудително изпълнение) цели да обезпечи удовлетворяването на признато изпълняемо субективно материално право на всяко лице, имащо качеството кредитор на длъжника, чийто недвижим имот е под възбрана, не и на други лица.

Имат се предвид обаче хипотезите при непаричните притезания - правото по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, чл. 33, ал. 2 ЗС, чл. 87, ал. 3 ЗЗД или по иска по чл. 108 ЗС и др - когато вписаната обезпечителна възбрана има за цел да гарантира изпълнението на неудовлетворените кредитори, чиито потестативни права биха се реализирали в един по-късен момент - с влизане в сила на съдебно решение и настъпване на неговия конститутивен (вещно-правен) ефект.

В конкретния случай следва да се отчете, че на жалбоподателят по настоящото производство,  приобретател на имота, не могат да бъдат противопоставени права на взискателя по това изпълнително дело, тъй като те не могат да бъдат противопоставени на взискателя, по изпълнителното дело на ЧСИ П.Г. понеже взискателят по  делото е с по-ранно вписана възбрана. Така отказа на ЧСИ Г.Г., да се заличи вписаната възбрана в Службата по Вписвания – Имотен регистър към Районен съд – Сливен, Вх.рег. № 5952/04.09.2018 г., дв.вх.№ 5939/04.09.2018г., т. №, акт. № 278, книга „Възбрани“ се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

За да бъде заличена възбраната съгласно постановките на чл. 31 от ПВ то  следва да има нареждане от длъжностното лице, което е наложило възбраната, в случая ЧСИ, който е водил изпълнителното производство.  

С оглед изложеното, съдът намира, че са налице предпоставките за заличаване  на вписаната възбрана и отказът на ЧСИ Грозева следва да се отмени.

Ръководен от гореизложеното съдът

                             

                                                         Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ отказа от 21.03.2019 г. на ЧСИ Г.Г., да се заличи вписаната възбрана в Службата по Вписвания – Имотен регистър към Районен съд – Сливен, Вх.рег. № 5952/04.09.2018 г., дв.вх.№ 5939/04.09.2018г., т. №, акт. № 278, книга „Възбрани“, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: