Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 14.06.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на дванадесети юни, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ:         СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                               Мл.с.:         СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

                                                       

При секретаря Ивайла Куманова, като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 243 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба, подадена от Депозирана е въззивна жалба от адв.Р., пълномощник на ЕТ „ХЕЛИ СТАР – Н.Г.“ със седалище и адрес на управление ********, против решение № 286/12.03.2019г. по гр.д. №6610/2017г. на Сливенския районен съд. Въззивната жалба е бланкетна. Решението е обжалвано изцяло без да се посочват конкретни основания за незаконосъобразността му. Страната не е направила доказателствени искания. Претендират се деловодни разноски.

         В срока по чл.263, ал.1 от ГПК не е подаден отговор на въззивната жалба .

В с.з. въззивната страна,  редовно призована  не се представляв. В писмено становище процесуалният и представител от адв.Р., заявява, че поддържа въззивната жалба и моли тя да бъде уважена. Претендира разноски.

В с.з. въззивваемият Г., редовно призован не се явява. Представлява се от адв. К., който оспорва въззивната жалба и моли тя да бъде отхвърлена. Претендира разноски.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Обжалваното решение е било съобщено на въззивника на 13.03.2019г. и в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок – на 23.03.2019 г. е била депозирана въззивната жалба.

Установената и възприета от РС – Сливен фактическа обстановка изцяло кореспондира с представените по делото доказателства . Тя е изчерпателно и подробно описана в първоинстанционното решение, поради което на основание чл.272 от ГПК настоящият съд  изцяло я възприема и с оглед процесуална икономия препраща към него.

Съгласно разпоредбата на чл. 269 от ГПК въззивният съд следва да се произнесе служебно по валидността на решението, а по допустимостта в обжалваната част. По останалите въпроси, т.е. по правилността на решението, съдът е ограничен от посоченото в жалбата. Ако не са посочени конкретни пороци на обжалваното решение, съдът не може да формира собствени изводи по съществото на спора и за правилността на първоинстанционното решение, а следва да го потвърди.

В конкретния случай при извършената проверка за валидност и допустимост на обжалваното решение, съдът констатира, че същото е валидно и допустимо постановено. Тъй като жалбоподателят не е посочил конкретен порок, от който страда първоинстанционното решение, въззивният съд следва да приеме, че правните изводи на районния съд са били правилни и да потвърди обжалваното решение.Следва само да се отбележи, че конкретното посочване на пороците е следвало да се направи с въззивната жалба, а не с коментари по същество. Това е недопустимо.

С оглед изхода на процеса въззивникът дължи на въззиваемата страна деловодни разноски за въззивна в размер на 1000.00 лева заплатено адвокатско възнаграждение.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 286/12.03.2019г. по гр.д. №6610/2017г. на Сливенския районен съд, като правилно и законосъобразно.

 

 

         ОСЪЖДА ЕТ „ХЕЛИ СТАР – Н.Г.“ със седалище и адрес на управление ******** да заплати на Г.Д.Г. ЕГН ********** деловодни разноски за въззивна инстанция в размер на 1000.00 ( хиляда) лева.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                    2.