РЕШЕНИЕ №                                         

гр. Сливен, 24.09.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на девети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря РАДОСТ ГЪРДЕВА, с участието на Окръжния прокурор ХРИСТО КУКОВ, като разгледа докладваното от съдия Хр. Марева гр.д. № 248 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

В исковата на Окръжна прокуратура – Сливен, се твърди, че по отношение на ответника М.К.Г. *** е постъпило заявление от неговата майка Мими Славова Гешева с приложени документи за това, че същия страда от параноидна шизофрения, за което има решение на ТЕЛК. М.Г. имал агресивно поведение заради психическото заболяване, поради което ответникът няма възможност да се гири за себе си и своите работи.

В хода на извършената проверка се установило, че ответникът М. Г. е освидетелстван с ЕР № 4468/09.10.2017г., с което е определена 95% загуба на работоспособността поради посоченото психично заболяване. Именно поради заболяването към настоящия момент ответникът М. Г. не може да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи, което налага да бъде под постоянни грижи.

Предвид изложеното се иска съдът да постанови решение, с което ответникът М.К.Г. да бъде поставен по пълно запрещение.

В с.з. ОП – Сливен поддържа предявени иск.

Ответникът се явява в с.з. и не оспорва искането за поставяне под запрещение. Заявява, че изпитва агресивни емоции и има вътрешен подтик към деструктивно поведение посегателства към околните под влияние на илюзиите и фантазиите си, като за самия него е добре, решенията в ежедневието му да се взимат от неговата майка.

В съответствие с изискването на чл. 337, ал. 1 от ГПК съдът придоби преки впечатления от ответника, предвид явяването му в съдебно заседание.

Споделя фантазиите си и за трудно удържимия вътрешен подтик към реализирането им, който овладява благодарение на родителите си.

В показанията си като свидетел, майката на ответника – Мими Гешева установява случаите не непредизвикано и неадекватно на ситуацията афективно, проявите на автоагресия и агресия към нея и бащата на ответника – чупене, посегателства с остри предмети, удари. Споделял апокалиптичните си фантазии, както и, че възпирането му от пристъпване към осъществяването им е възможно само от тяхната намеса и параноидните мисли по отношение на околните. Това му състояние не позволява ежедневното обслужване, обучение и социално вграждане.

От заключението на в.л. д-р Ап. А. се установява, че ответникът страда от тежка форма на параноидна шизофрения, с непрекъснато потичане и тежка личностова промяна, което му пречи да се грижи за себе си и за работите си. Личностовата промяна и заболяването е невъзможно да бъдат повлияни съществено чрез медикаментозно лечение, като осигурената към момента терапия, овладява само агресивното му поведение, но не е възможно да подобри боравенето с реалността.

Горните фактически обстоятелства обосновават правния извод, че предявения иск е основателен и следва да се уважи. По делото се установи наличието на всички кумулативно изискуеми от разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗЛС предпоставки: наличие на психична болест параноидна шизофрения, постоянно протичане, с настъпила тежка промяна на личността. Това състояние на ответника препятства възможността му да приема за себе си адекватни и критични спрямо обективното му състояние решения. Към настоящия момент, включително след и успоредно с провеждането терапевтично лечение, в следствие именно на заболяването си, не е в състояние да разбира смисъла и значението на поведението си и да ръководи постъпките си. Именно поради заболяването – задълбочено във времето предвид неговата необратимост, ответникът не е в състояние да поддържа непрекъсната адекватност на преценките относно поведението си и за него липсва възможност да го ръководи в съответствие с интересите си, като същевременно няма ясна представа за последиците от постъпките си. Посоченото състояние не позволява включително формирането на информирано съгласие за лечение, което налага поставянето му под пълно запрещение.

 Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ ответника М.К.Г., ЕГН **********,***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община Сливен за определяне на настойник на оветника, който при необходимост да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: