Р Е Ш Е Н И Е  65

Гр. Сливен, 16.09.2019г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

       

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на……………дванадесети септември ..........през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………Соня Василева………………….…………и с участието на прокурора………Х. Куков……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 272  по описа за 2019  година, за да се произнесе съобрази:

         

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Ищцата П.С.А. твърди в исковата си молба, че ответника Х.Д.И. е неин син. Твърди, че с експертно решение на ТЕЛК № 2006/082/28.04.2016 г. на ответника била определена 100% трайно намалена работоспособност пожизнено, с водеща диагноза „детска церебрална парализа, квадрипареза – тежка степен, симптоматична епилепсия” Твърди, че ответника не може да се грижи сам за себе си. Твърди, че не може да се ориентира сам, не може да се придвижва, не може да запомня инструкции, не разбира кои действия и бездействия са в негов интерес. Не говори и не разбира когато му говорят. Счита, че в резултат на заболяването ответникът не може да се грижи за себе си и за интересите си и моли да бъде поставен под пълно запрещение.

Ответникът не е депозирала в срок писмен отговор.

В с.з., лично и чрез пълномощника си, ищцата поддържа иска си, както е предявен.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответника. Същият не отговоря на поставените му въпроси и от поведението му става ясно, че не ги разбира. Не е възможно да се влезе в контакт с него.

          Представителят на ОП-Сливен счита, че предявения иск е основателен и доказан и като такъв предлага да бъде уважен.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищцата е майка на ответника.

          Няколко месеца след раждането си ответникът заболял, след прекаран менингит започнал да получава епилептични пристъпи. Изцяло бил отглеждан на легло и така се отглежда и в момента. Не може да се задържа в седнало положение. Не проговорил, не проходил.  Словесен контакт е абсолютно невъзможен. Изцяло е зависим от грижите на близките си.  Не може да се самообслужва. Налице е тежка и необратима промяна на личността.

          С експертно решение на ТЕЛК № 2006/082/28.04.2016г. му е определена 100% трайно намалена работоспособност пожизнено, с водеща диагноза „детска церебрална парализа, квадрипареза – тежка степен, симптоматична епилепсия”.

          От показанията на разпитания свидетел се установява, че ответникът не разбира и не познава никого и е изцяло зависими от грижите на близките си.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени и гласни доказателства и изслушаната експертиза.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под пълно запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищцата е  активно легитимирана да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от  „детска церебрална парализа, квадрипареза – тежка степен, симптоматична епилепсия”- психично заболяване по смисъла на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си в никаква степен. Налице са медицинският  и юридическият критерии за поставяне на ответника под пълно запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответника  под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответника – Община Сливен за назначаване на настойник на същата.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Х.Д.И. ЕГН **********, с постоянен  адрес ***, с адрес за връчване на книжа гр. Сливен, *** **, ет.1, чрез адв. С.К..

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: