Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    77

      Гр. Сливен, 29.10.2019г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА К.

 

при секретаря Кина Иванова и  с участието  на  прокурора  Милена Радева, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 296 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

……………………………………………………………………………...

Ръководен от изложените съображения, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ К.Г.К. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: