Р Е Ш Е Н И Е № 86

Гр.Сливен, 20.11.2019г

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито  съдебно заседание на дванадесети ноември, през двехиляди и  деветнадесета година, в състав:

                                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                               

       При секретаря  Кина Иванова, с участието на прокурора Красимир Маринов, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 334 по описа за 2019г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Предявеният иск е за  поставяне под пълно запрещение и намира правното си основание в разпоредбата на чл. 5 ЗЛС, вр. с чл. 336 и сл.ГПК.

        Образувано е по молба на Директора на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, селище Качулка –с.Бяла, общ.Сливен.   

         В исковата молба се твърди, че ответникът Б.М. е пълнолетен и е настанен в дома със заповед № 28/29.08.2016 г. ,издадена от Дирекция „Социално подпомагане“- гр.Сливен. Същият бил с влошено психическо състояние и страдал от „Умерена умствена изостаналост“, със значително нарушение на поведението, изискващо грижи или лечение.

       Твърди, че ответникът е инвалидизиран от 2012 г. Към настоящия момент имал лека слабост на долните крайници, но можел да се движи самостоятелно. Същият не можел да се самообслужва и се налагало да бъде наглеждан и подпомаган от обслужващия персонал. Бил напрегнат, агресивен, некритичен, с интелект на ниво умерена умствена изостаналост, със затруднен словестен контакт. Твърди, че поредното му лечение в ДПП гр.Раднево било от м.май до м.септември 2019 г.

       Твърди, че влошеното му здравословно състояние не му позволява да се грижи сам за себе си и своите интереси.

        Иска се поставянето на ответника  под пълно запрещение. 

        Ответникът Б.Ж.М. не е подал отговор на исковата молба  в срока по чл.131 ГПК.

        В  проведеното в  ДПЛУИ-селище „Качулка“изнесеното с.з. ищецът поддържат предявения иск.

        Ответникът бе посетен от съдебния състав в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост - селище Качулка,  в който е настанен и съдът придоби лични впечатления от състоянието му. С него трудно бе осъществен словестен  контакт, неориентиран е за време и място.

        В изнесеното с.з. представителят на ОП-Сливен поддържа, че са налице двата критерия по чл.5 ал.1 ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение.    

         Въз основа на събраните по доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         Ответникът  Б.Ж.М. е на 22 години и  от 29.08.2016г е настанен в „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ - селище Качулка, където пребивава и към настоящия момент.

          От малък изоставал в психомоторното си развитие, бил неспокоен, агресивен спрямо другите деца, не спял нощем, което наложило да бъде отглеждан в социални заведения: ДДЛРГ-с.Асеновец и „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“-гр.Сливен.

          През м. септември 2012г  бил настанен за лечение в Детска Психиатрична клиника- гр.Варна, където състоянието му е преценено като умерена умствена изостаналост.

         От 22.06.2016г до 18.07.2016г е бил на лечение в ПО на  МБАЛ„Д-р Иван Селимински-Сливен“АД, като продължил лечението  си в  ДПБ-Раднево в периода от 21.10.2016г до 18.11.2016г; от  22.11.2016г до 20.02.2017г ;  от 08.03.2017г до 29.06.2017г;  от 22.07.2017г до 20.09.2017т; от 17.09.2017г до 19.01.2018; от 31.01.2018г до 11.07.2018г; от 03.10.2018г до 07.01.2019г.

          Последното му лечение е тази болница е било  м.септември 2019г.

          Въпреки проведеното лечение, ответникът продължавал да бъде груб и агресивен към персонала на дома, дразнел се от шум, от хора, поради което бил извеждан от дома само когато другите потребители се приберели по стаите. Когато изпаднел в криза, започвал да буйства, да чупи прозорци и врати, самонаранявал се, прескачал тераси, поради което е под постоянен контрол  на персонала на дома.        

         С ЕР на ТЕЛК № 0651/02.04.2013г, му е поставена диагноза: умерена умствена изостаналост, със значителни нарушения в поведението,  80% трайно намалена работоспособност /ТНР/, с начална дата на инвалидността  от раждането и срок от две години.

          С ЕР на ТЕЛК № 1511/17.03.2015г е поставена същата диагноза и определен 80 % ТНР , за  срок   от три години.

         С ЕР на ТЕЛК № 1346/06.06.2018г, при същата диагноза му е определен 90% ТНР, за срок от три години.      

         Ответникът е неграмотен, неориентиран в средата около него, не може да преценя опасности и за взема адекватни решения,  поради което е винаги под надзора на обслужващия персонал в дома, в който  е настанен.            

         Неспособен е за самостоятелно функциониране. Не е в състояние да се грижи сам за своите работи и интереси, нито да разбира и ръководи постъпките си.  Когато изпадне в криза, е опасен за себе си  и околните.

       Тази фактическа обстановка е безспорно установена от събраните писмени и гласни доказателства.

       Така приетото за установено,  води следните правни изводи:

       Предявеният иск е допустим, а разгледан по същество – основателен.      

       За да бъде поставено едно лице под пълно запрещение е необходимо кумулативното наличие на два критерия -медицински и юридически / чл.5 ал.1 от Закона за лицата и семейството / ЗЛС/.

       Медицинският критерий е свързан с наличие на слабоумие или душевна болест, а юридическият-  с невъзможност  на лицето да се грижи само за себе си и за своите интереси.

        По делото се установи, че ответникът страда  болест, която е засегнала с много голям интензитет възможността му да възприема обективно заобикалящата я среда и да взема адекватни решения. Той страда от умерена степен на умствена изостаналост, която е слабоумие по смисъла на чл. 5 ал.1 от ЗЛС и в резултат на това заболяване не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи, както и да защитава интересите си.

        Ответникът няма съзнание за своите потребности, не може да формира съзнателна воля и да извършва действия, насочени към задоволяване на своите нужди. Не е ориентиран в социална среда. Не може да ръководи постъпките си, нито да преценява последиците от тях. Не е в състояние  да  води  самостоятелен  живот.

         Тъй като са налице и давата критерия - медицинския и юридическия за поставяне под пълно запрещение, съдът следва да постави под пълно запрещение и изпрати препис от решението на органа по настойническто и попечителство по настоящия му адрес, за назначаване на настойник.

         Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

          ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО запрещение Б.Ж.М. ***,“Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“-местност селище“Качулка“, бл.5, вх.Б., ет.3, ап.18.,  с ЕГН- **********.

 

         ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на органа по настойничество и попечителство при ОБЩИНА-СЛИВЕН за учредяване на настойничество.

 

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Апелативен съд- гр. Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: