Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 

гр. Сливен, 25.09.2019 г.

             В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на двадесет и пети септември през двехиляди и деветнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                            

                                                                      мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря Ивайла Куманова, като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.гр.  д.  N 358 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

Подадена е жалба от адв. Й., като пълномощник на Е.Я.Ж., ЕГН ********** *** против постановление за възлагане на недвижим имот от 19.06.2019 г. по изп.д. № 20169150400356 на ЧСИ Г.Г..

В жалбата се твърди, че проведената тръжна процедура по публична продан на недвижим имот, представляващ дворно място, поземлен имот № 669 по плана на гр. Твърдица, с площ 565 кв.м е била опорочена на няколко основания. На първо място се посочва, че наддаването при публичната продан не е било извършено надлежно, тъй като в тръжната процедура е било допуснато участниците в търга да общуват помежду си, вкл. извън залата, където се провежда търга, което позволявало осъществяването на заплашване и шантаж. Неправомерно било допуснато по време на тръжната процедура, както провеждащия търга, така и участниците в него да напускат помещението. На търга били допуснати лица, които нямат право да присъстват, а именно лицето И.Н.М.– системен администратор към Окръжен съд гр. Сливен. Тези нарушения били довели до невъзможност да се достигне до по-висока продажна цена. На следващо място е посочено, че лицето, което участва в търга и е обявено за купувач на имота е подставено лице на длъжника, за който било на лице забраната по чл. 490 от ГПК за вземане на участие към наддаването. В обстоятелствената част на жалбата е посочено, че по време на провеждането на търга съдебния изпълнител е напуснал залата, наддавачът „Германик 77“ ЕООД представляван от Й. К. и неучастващото в търга лице И.М., са провели разговор с жалбоподателя, в който са го убедили да не наддава в проданта, за която услуга по-късно са му дали пари изтеглени от Общинска банка Сливен. В последствие жлабоподателят бил задържан от органите на МВР за получаване на облага, която не му се следвало.

Моли се съдът да допусне до разпит като свидетели лицата И.Н.М., относно обстоятелството, което довело до присъствието му на провеждането на търга, Й.П.К. – за обстоятелствата за провеждане на тръжната процедура и Й. Т.К. – длъжник по изпълнителното дело, а също така едноличен собствени ки управител на „Германик 77“ ЕООД – относно обстоятелствата по упълномощаване на Й.К. за участие в тръжната процедура. Моли се да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса чия собственост са паричните средства, с които е заплатил тръжната цена, моли се да се даде възможност да се направят нови доказателствени искания, моли се настоящата жалба да бъде разгледана в открито заседание. Моли се да се отмени обжалваното постановление като неправилно и незаконосъобразно, претендират се деловодни разноски.

В обясненията, дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК, ЧСИ Г.Г. подробно  е описала фактологията по делото и въз основа на нея се сочи, че жалбата е допустима, но е неоснователна.  Развити са подборни съображения относно неоснователността на жалбата. Посочено е , че съобразно трайно установената съдебна практика ТР № 2/2013 г. от 26.06.2015 г. на ОС на ТГК на ВКС, основанията за обжалване на постановлението за възлагане съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК са свързани с тези изисквания на закона, които са необходими за самото възлагане. Конкретно основанията за обжалване с мотив, че наддаването не е извършено надлежно или имотът не е възложен по най-високата предложена цена могат да се свеждат до нарушения на разпоредбите на чл. 489 и чл. 490 от ГПК. Като предпоставка за обжалване законодателят посочвал само ненадлежно извършване на проданта, а не „ненадлежно извършване на публична продан“, т.е. следва да се проверява само за нарушения, пряко свързани с процеса на наддаването, а не нарушения, свързани с целия процес на публичната продан. Посочено е, че по време на тръжната процедура са били спазени всички изисквания на разпоредбите на чл. 487 до чл. 490 от ГПК. Никъде в ГПК не била посочена забрана за присъствие на определена категория лица по време на публичната продан. Има изискване единствено за това, кои лица нямат право да наддават. По време на отваряне на наддавателните предложения законодателят не е поставил ограничения на което и да е лице да присъства в залата, в която се провежда търга. В тази връзка съдебният изпълнител има задължения за установяване самоличността на присъстващите лица досежно подадените наддаватели предложения, което в случая е било осъществено. В ГПК не било предвидено задължение на съдебния изпълнител да не допуска прекъсване на търга. Такова прекъсване е било възможно както по инициатива на участник, така и по инициатива на съдебния изпълнител, като прекъсването не опорочава процедурата. Разговорите между участниците в търга също не водели до недействителна тръжна процедура. В настоящия случай никой от участниците не бил заявил пред водещия търга, че е обект на заплашване, шантаж или друг натиск. Напротив, процедурата била проведена и завършена в присъствието на двамата наддавачи и те се били подписали за това в изготвения протокол. При отваряне на тайните наддавателни предложения ПЧСИ обявил най-високата валидно предложена цена и е предложил на оснтаналия участник цена по-висока с един задатък, след трикратно обявяване на същата и неприемането й ПЧСИ законосъобразно обявил за купувач „Германик – 77“ ЕООД.

 На следващо място се посочва, че според жалбата в търга е участвало подставено лице на длъжника, за когото е на лице забраната по чл. 490 от ГПК. Това твърдение не било вярно. Изпълнителното производство било образувано против „Дакси“ ЕООД с ипотекарни длъжници Б.К. и П.К.. Купувачът по наддаването „Германик – 77“ ЕООД бил преобретател на процесния недвижим имот с идентификатор № 721.65.187.4 ведно със сградите в него, прехвърлител на имота бил длъжникът „Дакси“ ЕООД. ЧСКИ посочва, че съобразно константната съдебна практика ипотекарния длъжник може да участва като наддавач в публичната продан и да бъде обявен за купувач на имота, като забраната по чл. 490 от ГПК не засяга ипотекарните длъжници. Тъй като купувачът „Германик – 77“ ЕООД е закупил имота от ипотекарния длъжник по изпълнителното дело той също придобивал качеството на ипотекарен длъжник, а освен това бил ипотекарен длъжник по същото изпълнително дело досежно друг имот, който не е предмет на настоящата жалба. В настоящия случай ипотекарния длъжник „Германик – 77“ ЕООД бил подал наддавателни предложения чрез надлежно легитимно упълномощено лице – Й.К., и той като пълномощник не можел да се отъждествява с подставено лице по смисъла на ЗЗД. Пълномощникът винаги действал от името и за сметка на упълномощителя, а подставеното лице за всички трети лица привидно придобива за себе си, но реално придобива за друго лице. В Случая не може да се говори за фигурата на „сламен човек“.

Длъжникът „Дакси“ ЕООД, ипотекарните длъжници Б. К. и П.К., взискателят „Обединена българска банка“ АД и купувачът „Германик – 77„ ЕООД не са изложили становища по жалбата.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20169150400356 на ЧСИ Г.Г. било образувано по молба на „ОББ“ АД против „Дакси“ ЕООД, във връзка с изпълнителен лист от 21.03.2016 г. за сумата от 73 329,65 лв. главница и сумата от 3422,53 лв. разноски по делото. Вземането на кредитора било обезпечено с договорна ипотека, по която ипотекарни длъжници били П.Я.К. и Б.Т.К.. Договорната ипотека била по отношение поземлен имот с площ 4864 дка в м. Блягорница в землището на гр. Твърдица, ведно с построените в имота свинеферма и сгради, а така също и по отношение на поземлен имот 669 в кв. 59 по плана на гр. Твърдица, ведно с построените в имота жилищна сграда и масивен гараж. При извършеното имуществено проучване на длъжника било установено, че той е собственик на имот с идентификатор № 72165.187.4 находящ се в гр.Твръдица, м. Блягорница, ведно с находящите се четири сгради в него, върху който имот е учредена договорната ипотека, а обхванатия от нея ПИ с идентификатор № 82165.507.669 находящ се в гр. Твърдица, ведно с две сгради в него, е собственост на ипотекарните длъжници П.Я.К. и Б.Т.К.. Недвижим имот с идентификатор № 72165.187.4 ведно със сградите след образуване на изпълнителното производство е бил придобит от „Германик – 77“ ЕООД. По този начин  „Германик – 77“ ЕООД придобива качеството на ипотекарен длъжник по настоящото изпълнително дело. По отношение на недвижим имот 72165.507.669 са били насрочени няколко по ред публични продани, които са били обявени за нестанали. Последната, нова /шеста по ред/ публична продан, по молба на взискателя е насрочена за времето от 03.05.2019 г. до 03.06.2019 г. при начална цена 90% от началната цена на първа публична продан, а именно 15 768.00 лв. Проданта е била надлежно разглА.а и до 17.00 ч. на 03.06.2019 г. са били входирани две наддавателни предложения. Едното наддавателно предложение от жалбоподателя Ж. е било подадено на 03.06.2019 г. и е било за сумата 15 768 лв. Второто наддавателно предложение е било направено от „Германик – 77“ ЕООД на 03.06.2019 г. за сумата от 16 888 лв. и е било осъществено чрез пълномощника Й.П.К.. По делото е представено търговско пълномощно, с което управителят на търговското дружество „Германик - 77“ ЕООД – Б.Т.К. е упълномощила Й.К. да представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи, да участва в публични търгове от името и за сметка на дружеството, да участва в публични търгове за покупко-продажба на недвижими имоти от всички държавни и частни съдебни изпълнители, да представлява дружеството пред съдебни и съдебно-изпълнителни органи и т.н. Представен е също така протокол № 1/31.05.2019 г. от извънредно общо събрание на „Германик – 77“ ЕООД, с който е било взето решение поземления имот с идентификатор № 72165.507.669 находящ се в гр. Твърдица да бъде закупен за нуждите на търговското дружество. Протоколът е подписан от едноличния собственик на капитала Б. К..

На 04.06.2019 г. в 16,10 часа е бил проведен търг с явно наддаване от помощник частния съдебен изпълнител А. Д., при кантората на ЧСИ Г.Г.. В протокола е отразено, че за участие в проданта са се явили Й.К. – пълномощник на „Германик – 77“ ЕООД и жалбоподателят Е.Ж.. Двамата участници в търга са положили подписи за личното си явяване. В тяхно присъствие са били отворени запечатаните пликове с наддавателните предложения за насрочената публична продан на имот с идентификатор № 72165.507.669. ПЧСИ обявил наддавателните предложения по реда на тяхното постъпване. ПЧСИ посочил, че най-висока цена с валидно наддавателно предложение е направената от „Германик-77“ ЕООД и подканил явилите се наддавачи да предложат цена по-висока с размера на един задатък. Никой от наддавачите не предложил по-висока цена. С оглед на това „Германик – 77“ ЕООД бил обявен за купувач на процесния имот. Купувачът и наддавачът, както и ПЧСИ, подписали съставения протокол без възражения. Цената за недвижимия имот по публичната продан е била довнесена на 10.06.2019 г. На 19.06.2019 г. е било постановено постановление за възлагане на недвижим имот, с който процесния недвижим имот с идентификатор 72165.507.669 е бил възложен на „Германик – 77“ ЕООД. За изготвеното постановление са били уведомени взискателят ОББ АД, длъжникът „Дакси“ ЕООД, жалбоподателят Ж. на 20.06.2019 г., ипотекарният длъжник К., ипотекарният длъжник П. К., както и купувачът „Германик – 77“ ЕООД.

Частната жалба е била депозирана в законоустановения едноседмичен срок на 26.06.2019 г.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който поддържа жалбата и иска тя да бъде уважена, претендира разноски, представя списък.

В съдебно заседание ответникът по жалбата „Германик – 77“ ЕООД, редовно призован, не изпраща процесуален представител по закон или пълномощие.

В съдебно заседание взискателят ОББ АД, редовно призован, не изпраща процесуален представител по закон или пълномощие.

В съдебно заседание длъжникът „Дакси“ ЕООД, редовно призован, не изпраща процесуален представител по закон, за него се явява процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, който оспорва жалбата и иска тя да бъде оставена без уважение, няма направена претенция за разноски.

В съдебно заседание длъжникът П. К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

В съдебно заседание длъжникът Б.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Съдът намира депозираната частна жалба за допустима, тъй като същата е подадена в законовия срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно означава, че се разглеждат действията свързани със самата наддавателна дейност при проданта.

Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена. / Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013г., ОСГТК/.

Производството по обжалване действията на съдебния изпълнител е формално производство, при което съдът следи за това дали изричните законови разпоредби инкорпорирани в текстовете от ГПК са били спазени. Подробно процедурата по извършване на наддавателни предложения е регламентирана в разпоредбата на чл. 489 от ГПК и чл. 492 от ГПК. Алинея 2 от чл. 489 от ГПК предвижда, че всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Тази част от процедурата би могла да се обозначи като „тайна“ , тъй като на този етап от производството никой няма право да знае, какво е наддавателното предложение, което е направеното от отделния наддавач. „Явната“ част на производството се развива по правилата на чл. 492 от ГПК. В присъствието на явилите се наддавачи съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол. В него се отразяват наддавачите, наддавателните предложения по реда на отваряне на пликовете, както и кой е обявен за купувач, като закона изисква за купувач да бъде обявено лицето, предложило най-висока цена. Законът разглежда и хипотезата при която някой от явилите се наддавачи устно предложи цена по-висока с размера на един задатък, както и задължението на съдебния изпълнител да впише това предложение в протокола и да попита три пъти има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък.

Най-напред, при извършената проверка по настоящото дело, съдът не констатира никакви формални нарушения при съставянето на протокола за публичната продан. Той е надлежно подписан от явилите се наддавачи /включително жалбоподателят/, както и от провежданият търга помощник частен съдебен изпълнител. Никой не е направил възражение нито за процедурата, нито по някой друг въпрос, който да засяга реда, по който са били правени наддавателните предложения. След отваряне на запечатаните пликове ЧСИ е констатирал, че по-високото наддавателно предложение е направено от „Германик – 77“ ЕООД, приканил е явилите се наддавачи да направят ново наддавателно предложение по-голямо с една стъпка и след като никой не е направил ново наддавателно предложение е обявил за купувач „Германик – 77“ ЕООД като лицето направило най-високото наддавателно предложение.

Не са констатирани и материалноправни нарушения, от категорията на тези, способни да опорочат процедурата и да предизвикат отмяна напостановлението за възлагане.

Фундаменталният атакуващ довод на жалбоподателя, е свързан с участието в търга и съответно – възлагането на имота - на лице без право да наддава, за което важи забраната по чл. 490 от ГПК.

Основните постановки, от които съдът следва да се ръководи при разглеждане и разрешаване на този въпрос, са развити в Тълкувателно решение № 4 от 11.03.2019 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2017 г., ОСГТК.

Съгласно същото „…..залогодателят и ипотекарният длъжник са обвързани от субективните предели на издадения срещу длъжника изпълнителен лист съобразно разпоредбата на чл. 429, ал. 3 ГПК. По тази причина те имат идентични на длъжника в изпълнителното производство процесуално качество, съответно права и задължения. Изпълнителният лист има сила не само срещу главния длъжник, но и за лицата, които са дали обезпечения за неговия дълг - чл. 429, ал. 3 ГПК, дори процесът да не е воден срещу него, нито заповедта за изпълнение да е издадена и срещу него. В материалното отношение с кредитора този, който е дал своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на чужд дълг, не е длъжник, но в изпълнителния процес той трябва да е страна, защото търпи принудата. Длъжникът в процеса има право да участва в наддаването, ако не е длъжник и по изпълняваното парично вземане - той има правен интерес да плати чуждия дълг и така да се суброгира в правата на удовлетворения кредитор и в изпълнителния лист, като по този начин осуети проданта. Не може да бъде отречено правото му да избере да участва в проданта…“

Приведени към настоящия случай, тези виждания добиват следното обективно проявление:

„Германик 77“ ЕООД е добил качеството „ипотекарен длъжник“ предвид придобиването след сключване на договорната ипотека на недвижим имот, служещ за обезпечение на дълга на длъжника „Дакси“ ЕООД. Като такъв, той е страна в изпълнителния процес и съответно има права и задължения, идентични с тези на длъжника, въпреки, че по отношение на кредитора „ОББ“ АД не е длъжник. Доколкото „Германик 77“ ЕООД пък не е длъжник по изпълняваното парично вземане – това на банката срещу „Дакси“ ЕООД, а само  длъжник по ипотеката, обезпечаваща дълга на последния, за него не действа забраната по чл. 490 от ГПК да участва в наддаването, въпреки, че то касае не имота, придобит от него, с който се обезпечава вземането на кредитора, а друг имот, който обаче също е предмет на договорна ипотека със същата цел и обезпечаваща същото вземане. Няма пречка да се приложи развитото в цитираното ТР виждане и когато обезпечението на чуждия дълг е осъществено чрез учредяване на ипотека върху повече от един недвижими имоти – това не променя наличието на правен интерес у всеки един ипотекарен длъжник да участва в проданта на някой от другите /а не неговия/ недвижими имот, служещи за обезпечаване, тъй като по този начин той предпазва своя от заплашващата го принуда и казаното в ТР №4/19г. относно интереса му, важи и в такава хипотеза.

Така в обобщение, съдът счита, че не е имало пречка за това лице да участва в наддаването, като фактът, че едноличен собственик на капитала на дружеството е едно от лицата, собственици на другия ипотекиран имот с идентификатор № 72165.507.669 и сградите в него, предмет на обсъжданата публична продан – Б.К., е ирелевантен. Освен това, както вече бе посочено по-горе, самата Б.К., щом не е  длъжник по изпълняваното парично вземане – също би имала право да участва в проданта.

На следващо място, като евентуален правоизключващ аргумент, жалбоподателят въвежда нарушенние и на забраната по чл. 490 от ГПК  във връзка с чл. 185 ал. 1 от ЗЗД, като заявява, че обявеният за купувач на имота е подставено лице на длъжника. От събраните доказателства не може да се подкрепи изложената теза. Пред ЧСИ е било представено общо търговско пълномощно, с което Й.К. е бил упълномощен да извършва множество действия във връзка с дейността на фирма „Германикс - 77“ ЕООД, като само част от тях касаят възможността да се осъществява представителство на фирмата по изпълнителни дела, в частност за закупуване на изнесени на публична продан имоти. Това подкрепя извода, че в случая не се касае за фигурата на т.нар. „сламен човек“, още повече, че е представено доказателство – решение от общо събрание на фирмата за участие в тръжната процедура касаеща процесния имот.

Друго оплакване на жалбоподателя касае това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, тъй като в търга били допуснати лица, които нямат право да присъстват, било е допуснато участниците в търга да общуват помежду си и е било допуснато участниците на търга да напускат помещението. Съдът намира тези оплаквания за неоснователни. Няма законова забрана, според която по време на търга да не могат да присъстват лица, които да са неучастници по търга, нито има законово изискване участниците в търга да не общуват помежду си или по време на тръжната процедура да не се допуска временно спиране на същата и възможност на участниците в търга да напускат помещението.

Предвид всичко изложено съдът намира жалбата за неоснователна и като такава следва да я остави без уважение.

С оглед изхода на спора отговорността за разноските следва да се възложи на жалбоподателя, който следва да понесе своите както са направени, насрещната страна не е претендирала разноски и такива не следва да й се присъждат.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ ЖАЛБАТА на Е.Я.Ж., ЕГН ********** *** против постановление за възлагане на недвижим имот от 19.06.2019 г. по изп.д. № 20169150400356 на ЧСИ Г.Г..

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: