Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен,  26.07.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                               Мл. с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 384 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

   Производството е по реда на чл. 435 ал.1 т.3 предложение 2 от ГПК.

Подадена е жалба от Д.Г.Ч. против постановление от 26.06.2019 г. на ДСИ при РС Сливен, с което е  прекратено производството по изп.д. № 572/2019 г. по описа на СИС при РС - Сливен на основание на чл. 433 ал.1 т. 1 от ГПК.

В жалбата се твърди, че на правения от ДСИ извод относно това, че длъжникът е изплатил задължението си изцяло, е незаконосъобразен, необоснован и не отговаря на обективната истина. Длъжникът П.Д.Д. е бил осъден да заплаща на Д.Г.Ч., като майка и законен представител на малолетното дете П.П.Д. издръжка в размер на 140.00 лв. Твърди, че от  юли 2018 г. майката и законния представител на детето не е получавала  определената и посочена в изпълнителния лист месечна  издръжка. Обстоятелството, че длъжникът е открил банкова сметка ***, по която е внесъл сумите не означава, че е изпълнил задължението, тъй като издръжката се плаща чрез майката и законния представител. Твърди се, че привеждането по сметката на детето създава пречка сумата да бъде използвана по предназначение своевременно, поради необходимостта да бъде изискано разрешение от районния съдия за изтеглянето на сумата. Излагат се съображения относно затрудненията, които изпълнението на издръжката налага на майката и законния представител. Поради това се иска да бъде отменено постановлението и да бъдат продължени изпълнителните действия.

Постъпило е възражение от длъжника П.Д.Д., в което се твърди, че изложените в жалбата твърдения не отговарят на истината.  Длъжникът сочи, че е бил принуден от действията на взискателката да открие сметка на името на детето, по която да изплаща издръжката. Тя е отказала да му предостави банкова сметка, ***. Така тя не е изпълнила и задълженията си по чл. 127 ал.4 от ГПК като не е посочила банкова сметка ***. Твърди, че е опитал всички възможни начини да изплаща издръжката, като жалбоподателката е отказала изпълнението. Поради това намира жалбата за неоснователна.

ДСИ представя писмени мотиви, в които сочи, че от приложените по делото копия от вносни бележки, представени от длъжника, е видно, че всички дължими суми от присъдата издръжка са изплатени преди образуването на делото. Освен това взискателката е представила молба, от която също е видно, че сама е препятствала изплащане на издръжката, като е закрила банковата си сметка,като е посочила, че е сторила това предвид злоупотреби от трето лице.

От фактическа страна е безспорно, че изпълнителното производство по делото е образувано по издаден на 14.09.2018 г. изпълнителен лист, с който длъжникът е осъден да заплаща на Д.Г.Ч. като майка и законен представител на малолетното дете П.П.Д. месечна издръжка в размер на 140.00лв. , считано от 07.07.2017 г.  С молбата за образуване на изпълнителното дело се претендира, че присъдената издръжка не е била заплащана за период от 10 месеца - за периода от м. юли  2018 г. до м. април 2019 г. След образуване на изпълнителното дело и получаване на поканата за доброволно изпълнение длъжникът е възразил, че молбата е неоснователна, тъй като дължимата издръжка е била заплащана .  Представил е 7 бр. платежни нареждания от м. юли 2017 г. до м. ноември 2017 г. за внесена издръжка по банкова сметка *** Д.Ч., която сметка е била закрита. Представил е и 9 бр. пощенски записи за периода от м. Декември 2017 г. до м. Юли 2018 г., както и молби по изпълнителни дела за задължаване на взискателката да представи банкова сметка, *** , с която да бъде уведомена взискателката, че е открита банкова сметка ***, по която се внася дължимата издръжка и са представени и 10 бр. платежни нареждания  за внесена издръжка по тази сметка за периода от м. Юли 2018 г. до м. Май 2019 г. С оглед на представените  пред ДСИ писмени доказателства и след като ги е преценил относно тяхната относимост и допустимост, ДСИ е направил извода, че издръжката е платена преди образуване на изпълнителното дело, поради което и на основание на чл. 433 ал. 1 т. 1 от ГПК е прекратил производството.

Постановлението на ДСИ е напълно законосъобразно и обосновано. Безспорно е установено, че длъжникът е заплатил дължимата издръжка като е представил документи от банка, от които е видно, че сумата по издадения изпълнителен лист за претендирания период е била внесена преди образуване на изпълнителното производство.  От представените документи е видно, че длъжникът е използвал всички възможни способи за погасяване на своето задължение, като очевидно не е срещнал съдействие от страна на взискателката-кредитор, поради което е бил принуден да открие банкова сметка ***, на която да привежда сумите за издръжка, като в банковите документи – вносните бележки, изрично е отбелязал, че основанието за превода е именно издръжката, която бил осъден да заплаща. Действително необосновано е възражението, че в случая взискателката по делото не е изпълнила задължението по чл. 127 ал. 4 от ГПК, като въпреки настояванията на длъжника, не е посочила банкова сметка, ***ението на осъдения за издръжка. В обобщение претендираните от взискателката суми са заплатени, за нея не съществуват затруднения същите суми да бъдат изтеглени от банковата сметка на детето, макар и с разрешение на районния съдия, тъй като същата има това право като майка и законен представител на детето и изпълнението на длъжника следва да се счита за допустимо до момента, в който взискателката не посочи друг способ, по който да получава присъдената издръжка за детето.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Г.Ч. против постановление от 26.06.2019 г. на ДСИ при РС Сливен, с което е  прекратено производството по изп.д. № 572/2019 г. по описа на СИС при РС - Сливен на основание на чл. 433 ал.1 т. 1 от ГПК.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

                                     

                                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 

         ЧЛЕНОВЕ: