РЕШЕНИЕ

гр. Сливен, 06.08.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Сливен, Въззивен граждански състав, в закрито заседание на шести август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                                     Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева гр.д. № 390/2019г. по описа на Окръжен съд Сливен, за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по реда на чл. 435 - чл. 438 от ГПК.

            Образувано е по частна жалба от „Дием“ ЕООД, ЕИК:119672671 чрез процесуален представител адвокат Е.П. ***, с която се обжалва отказа на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен да да прекрати изпълнително дело № 124/2014 година по описа на Съдебно изпълнителна служба (СИС) при Районен съд Сливен поради настъпила перемпция.

Препис от жалбата е изпратен на насрещната страна по изпълнителното дело – взискателя „Евротекстил 2000“ ООД, ЕИК:119523204. В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК няма постъпило писмено възражение.

В срока и на основание чл. 436, ал. 3, изр. 2 съдебният изпълнител е изложил мотиви, в които поддържа, че жалбата е неоснователна. Излага се твърдение, че към момента на подаване на молба за прекратяване на изпълнителното дело от длъжника „Дием“ ЕООД - 04.04.2019г. не е настъпило основание за прекратяване на делото, тъй като последното изпълнително действие – отмяна на насрочена публична продан и вдигане на запор, наложен върху движими вещи, предмет на проданта, било извършено на 04.10.2017г. по изпълнително дело № 125/2014, по което процесното изпълнително дело № 124/2014 било присъединено.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна:

 

Изпълнително дело № 124/2014 по описа на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд Сливен е образувано по молба на взискателя „Евротекстил 2000“ ООД, ЕИК: 119523204 чрез процесуален представител адвокат С.К. *** срещу „Дием“ ЕООД, ЕИК: 119672671 за вземане по изпълнителен лист от 24.01.2014г., издаден от Окръжен съд Сливен въз основа на Решение № 7/04.03.2013г. по т.д. № 74/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, т.д. № 121/2013 по описа на Апелативен съд – Бургас, т.д. № 6750/2013 по описа на Върховен касационен съд, с което решение дружество „Дием“ ЕООД е осъдено да заплати на „Евротекстил 2000“ ООД сумата от 5822,94 лева – деловодни разноски пред първа инстанция и сумата от 5000,00 лева – разноски пред въззивна инстанция. В молбата се претендира и събирането на сторените от взискателя разноски в изпълнителното производство, в това число и адвокатско възнаграждение в размер на 1000,00 лева. Взискателят е поискал от съдебния изпълнител да  наложи възбрана на недвижими имоти на длъжника, запор на движими вещи, запор на банковите сметки, както и да извърши справка в ТД на НАП за наличие на банкови сметки, трудови договори на длъжника, както и за притежавани от последния недвижими имоти и моторни превозни средства.

По образуваното изпълнително дело е изготвена и изпратена покана за доброволно изпълнение, връчена на длъжника на 11.03.2014 г.. Изискана е и е получена справка от ТД на НАП на основание чл. 191, ал. 3 ДОПК, от която е видно наличието на публични задължения на „Дием“ ЕООД. На основание чл. 458 ГПК държавата чрез ТД на НАП - Бургас е присъединена като взискател към изпълнителното дело. Изискана е и е постъпила справка за банкови сметки, притежавани недвижими имоти от дружеството длъжник. Постъпила е и детайлна справка от Областна дирекция на МВР – Сливен, сектор „Пътна полиция“ за притежаваните от длъжника моторни превозни средства.

Наложен е запор на банковите сметки на „Дием“ ЕООД в „Райфайзенбанк България“ ЕАД. В срока и на основание чл. 508 ГПК е постъпил отговор от „Райфайзенбанк България“, в който банката уведомява съдебния изпълнител, че е наложила запор, но по сметките на дружеството е наложен предходен запор и няма свободна наличност.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на взискателя за налагане на запор на описаните в молбата, собствени на длъжника, моторни превозни средства. До началника на сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Сливен са изпратени четири запорни съобщения, с които се постановява налагане на запор на следните моторни превозни средства: 1) автомобил марка „Мерцедес“ с ДК № СН0338ВВ; 2) автомобил – марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК № СН7142НН; 3) автомобил марка „Мерцедес“ с ДК № СН1054ВВ; 4) автомобил марка „Фолксваген“ с ДК № СН1065ВВ.Съобщенията са получени на 09.05.2014г. Запорът на описаните по- горе моторни превозни средства е наложен на 10.05.2014г. За горното обстоятелство длъжникът е уведомен на 23.05.2014г.

На 14.05.2014г. по делото е постъпила молба от взискателя, с която същият моли процесното изпълнително дело № 124/2014 да бъде присъединено към изпълнително дело № 125/2014 по описа на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд Сливен. С резолюция от 15.05.2019г. съдебният изпълнител е постановил да се изготви удостоверение по чл. 456, ал. 2 ГПК и делото да се приложи по изпълнително дело № 125/2014.

В настоящото производство не са представени материали от изпълнително дело № 125/2014, от които би се установило какви действия и кога са извършвани и дали съответстват на становището на съдебния изпълнител, че не е налице основание за прекратяване на делото поради перемпция поради неизтичане на предвидения в закона срок. Жалбоподателят, обаче, е подал жалба и срещу отказа на съдебния изпълнител да прекрати изпълнително дело № 125/2014 по описа на СИС при Районен съд Сливен. Образуваното по жалбата съдебно производство по гражданско дело № 391/2019г. по описа на Окръжен съд Сливен е разпределено на съдията - докладчик по настоящото производство. На основание чл. 7 ГПК, след служебно извършена справка, настоящият състав констатира, че по изпълнително дело № 125/2014 е наложен запор и е извършен опис на движими вещи, собственост на длъжника, индивидуализирани в Протокол за опис на движимо имущество от 29.04.2014г. Установява се, че в периода юни 2014 година – февруари 2017 година съдебният изпълнител, по молба на взискателя, е насрочвал множество публични продани на описаните движими вещи - 1) 03.06.2014г. -03.07.2014г.; 2)16.09.2014г. -16.10.2014г.; 3) 12.01.2015г. -12.02.2015г.; 4) 18.05.2015г.- 18.06.2015г.; 5) 15.09.2015г. -15.10.2015г.; 6) 24.02.2016г.-24.03.2016г.; 7)15.08.2016г. -15.09.2016г.; 8) 23.01.2017г.-23.02.2017г. Поради неявяването на купувачи публичните продани са обявявани за нестанали. С молба от 21.06.2017г. взискателят е поискал от съдебния изпълнител, във връзка с обявената с протокол от 16.06.2017г. за нестанала публична продан на движими вещи, да бъде извършена нова продан на същите по реда на чл. 494, ал. 2 ГПК. С обявление от 11.07.2019г. съдебният изпълнител е обявил нова продан на описаните по делото движими вещи от 23.10.2017г. до 23.11.2017г. Като в обявлението е посочено, че на 24.11.2017г. от 09:00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи на основание чл. 492 ГПК ще бъде съставен протокол и ще бъде обявен купувача.

На 21.09.2017г. по изпълнително дело № 125/2014 е постъпила молба от процесуалния представител на взискателя, с която се моли съдебният изпълнител да отмени насрочената за 24.11.2017г. публична продан на движими вещи на длъжника, подробно описани в обявлението за провеждане на проданта, и да вдигне запора на движимите вещи, предмет на проданта. С резолюция на съдебния изпълнител от 25.09.2017 г. е постановена отмяна на публичната продан и е вдигнат запора върху движимите вещи, предмет на проданта. Съобщението за извършването на гореописаните действия е връчено на процесуалния представител на взискателя на 27.09.2019 г., а на длъжника по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК.

На 04.04.2019г. е получена молба от длъжника по изпълнителното дело чрез процесуален представител, в която същият заявява, че са налице основания за прекратяване на делото поради настъпила перемпция и моли делото да бъде прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Длъжникът моли да бъдат вдигнати наложените върху моторните превозни средства запори.

С резолюция от 05.04.2019г. съдебният изпълнител е постановил, че посоченото от длъжника основание за прекратяване на изпълнителното дело не е настъпило. Съобщението за отказ за прекратяване на изпълнително дело № 124/2014 е връчено на процесуалния представител на длъжника на 10.04.2019г. На същата дата в деловодството на СИС при Районен съд Сливен процесуалният представител на длъжника е подал възражение, имащо характер на жалба, срещу отказа на ДСИ да прекрати изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК.

 

При така приетата фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

 

 Жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал.1 ГПК, от легитимирано лице и е насочена срещу действие на съдебния изпълнител, което подлежи на съдебен контрол- отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство – чл. 435, ал. 2, т. 6, предложение второ ГПК, поради което същата е допустима. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

За да е налице твърдяното от жалбоподателя основание за прекратяване на делото поради настъпила перемпция следва взискателят в продължение на две години да не е поискал извършване на изпълнителни действия по делото. Настоящият случай не е такъв. От материалите по изпълнително дело № 125/2014, към което процесното изпълнително дело е присъединено, е видно, че последното искане на взискателя за извършване на изпълнително действие – а именно насрочване на публична продан на описани движими вещи, е извършено с молба от 21.06.2017г. Съдебният изпълнител е насрочил публична продан от 23.10.2017г. до 23.11.2017г. Установява се, че именно гореописаното е последното изпълнително действие, чието извършване е поискано от взискателя. Доколкото нормата на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК постановява, че делото следва да се прекрати поради перемпция, ако е изтекъл двугодишен период от последното искане на взискателя за извършване на изпълнително действие, а не от последното извършване на изпълнително действие, то обстоятелство, че с молба от 21.09.2017г. взискателят иска от съдебния изпълнител да се извърши отмяна на насрочената публична продан и да се вдигне наложения на движими вещи, предмет на проданта, запор, е ирелевантно за преценката на съда относно това дали е изтекъл срока по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Молбата на длъжника за прекратяване на делото поради настъпила перемпция е подадена на 04.04.2019г. Следователно към момента, в който е поискано прекратяване на делото на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК не е изтекъл предвидения в закона двугодишен период от последния момент - 21.06.2017г., в който е поискано извършване на изпълнителни действия от взискателя.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че не е налице основание за прекратяване на изпълнително дело № 124/2014 по описа на СИС при Районен съд Сливен доколкото не е изтекъл предвидения в правната норма на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК двугодишен срок от последното поискано от взискателя изпълнително действие. Постановеният от държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен отказ за прекратяване на изпълнителното дело е законосъобразен, а жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

В жалбата не е направено искане за присъждане на разноски, но дори и при наличие на такова, с оглед извода на съда за неоснователност на същата, на жалбоподателя не биха се присъдили разноски.

 

Така мотивиран Окръжен съд Сливен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Дием“ ЕООД, ЕИК: 119672671 срещу отказа на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен за прекратяване на изпълнително дело № 124/2014 година на основание чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.