РЕШЕНИЕ

гр. Сливен, 07.08.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Сливен, Въззивен граждански състав, в закрито заседание на седми август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                                                     Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева гр.д. № 391/2019 г. по описа на Окръжен съд Сливен, за да се произнесе взе предвид следното:

                Производството е по реда на чл. 435 - чл. 438 от ГПК.

Образувано е по жалба от „Дием“ ЕООД, ЕИК:119672671 чрез процесуален представител адвокат Е.П. ***, с която се обжалва отказа на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен да да прекрати изпълнително дело № 125/2014 година по описа на Съдебно изпълнителна служба (СИС) при Районен съд Сливен поради настъпила перемпция.

Препис от жалбата е изпратен на насрещната страна по изпълнителното дело – взискателя „Евротекстил 2000“ ООД, ЕИК:119523204. В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК няма постъпило писмено възражение.

В срока и на основание чл. 436, ал. 3, изр. 2 ГПК съдебният изпълнител е изложил мотиви, в които поддържа, че жалбата е неоснователна. Излага се твърдение, че към момента на подаване на молба за прекратяване на изпълнителното дело от длъжника „Дием“ ЕООД - 04.04.2019 г. не е настъпило основание за прекратяване на делото поради перемпция, тъй като последното изпълнително действие – отмяна на насрочена публична продан и вдигане на запор, наложен върху движими вещи, предмет на проданта, било извършено на 04.10.2017г.

Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното от фактическа страна:

 

Изпълнително дело № 125/2014 година по описа на Съдебноизпълнителна служба при Районен съд Сливен е образувано по молба на взискателя „Евротекстил 2000“ ООД, ЕИК:119523204 чрез процесуален представител адвокат С.К. *** срещу „Дием“ ЕООД, ЕИК:119672671 по изпълнителен лист от 20.02.2014 година издаден от Окръжен съд Сливен въз основа на Решение № 7/04.03.2013г. по т.д. № 74/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, с което на основание чл. 108 ЗС съдът признава за установено по отношение на „Дием“ ЕООД, че „Евротекстил 2000“ е собственик на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 67338.605.314 по кадастралната карта на град Сливен, находящ се в град Сливен – промишлена зона с площ 3905 кв.м. с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, със съседи: поземлени имоти - № 67338.605.116; № 67338.605.313; № 67338.605.114 и № 67338.605.52, като съдът е осъдил „Дием“ да предаде владението върху имота. С молбата за образуване на изпълнително дело взискателят е поискал от съдебния изпълнител в случай, че в срока на доброволно изпълнение имотът не бъде предаден, съдебният изпълнител да извърши въвод във владение. Претендират се разноски за образуване на изпълнителното дело, в това число и адвокатско възнаграждение.

До длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, получена на 11.03.2014 г., но задължението за предаване владението на имота не е изпълнено доброволно. С резолюции от 09.04.2014г. и от 10.04.2014г. съдебният изпълнител е насрочил въвод във владение на процесния имот и опис на находящите се в него движими вещи, собственост на дружеството длъжник за 29.04.2014г. от 12:00 часа. Съобщенията за насрочения въвод във владение и за опис на движими вещи са редовно връчени на представител на длъжника съответно на 11.04.2014г. и 15.04.2014г.

На 29.04.2014г. е извършен въвод във владение на процесния недвижим имот, за което действие е съставен протокол. Извършен е и опис на находящите се в същия движими вещи, собственост на длъжника, обективиран в протокол за опис на движимо имущество от 29.04.2014г.

С резолюция от 15.05.2014г. по делото е присъединено изпълнително дело № 124/2014 по описа на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд Сливен. Изпълнително дело № 124/2014 е образувано по молба на взискателя „Евротекстил 2000“ ООД, ЕИК:119523204 чрез процесуален представител адвокат С.К. *** срещу „Дием“ ЕООД, ЕИК:119672671 за вземане по изпълнителен лист от 24.01.2014г., издаден от Окръжен съд Сливен въз основа на Решение № 7/04.03.2013г. по т.д. № 74/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, т.д. № 121/2013 по описа на Апелативен съд – Бургас, т.д. № 6750/2013 по описа на Върховен касационен съд, с което дружество „Дием“ ЕООД е осъдено да заплати на „Евротекстил 2000“ ООД сумата от 5822,94 лева – деловодни разноски пред първа инстанция и сумата от 5000,00 лева – разноски пред въззивна инстанция.

От материалите по изпълнителното дело се установява, че по молби на взискателя са насрочвани няколко публични продани на описаните и оценени движими вещи, както следва: 1) 03.06.2014г.-03.07.2014г.; 2) 16.09.2014г.-16.10.2014г.; 3) 12.01.2015г.-12.02.2015г.; 4) 18.05.2015г.-18.06.2015г.; 5) 15.09.2015г.-15.10.2015г.; 6) 24.02.2016г.-24.03.2016г.; 7) 15.08.2016г.-15.09.2016г.; 8) 23.01.2017г.-23.02.2017г. Поради неявяването на купувачи публичните продани са обявявани за нестанали.

На 11.11.2014г., по искане на взискателя, е насрочен опис на три броя моторни превозни средства, на които е наложен запор по присъединеното изпълнително дело № 124/2014 – товарен автомобил „Мерцедес 809Д“ с рег. № СН1054ВВ; товарен автомобил „Мерцедес 207Д“ с рег. № СН0338ВВ и лек автомобил „Фолксваген пасат“ с рег. № СН7142НН. Описът е отложен поради неявяване на длъжника. По молба на взискателя е насрочен нов опис на моторните превозни средства за 25.11.2014 г., който също е отложен поради неявяване на длъжника и непредоставяне на моторните превозни средства.

С молба от 21.06.2017г. взискателят е поискал от съдебния изпълнител, във връзка с обявената с протокол от 16.06.2017г. за нестанала публична продан на движими вещи, да бъде извършена нова продан на същите по реда на чл. 494, ал. 2 ГПК. С обявление от 11.07.2019г. съдебният изпълнител е обявил нова продан на описаните по делото движими вещи от 23.10.2017г. до 23.11.2017г. Като в обявлението е посочено, че на 24.11.2017г. от 09:00 часа, в присъствието на явилите се наддавачи на основание чл. 492 ГПК ще бъде съставен протокол и ще бъде обявен купувача.

На 21.09.2017г. по изпълнително дело № 125/2014 е постъпила молба от процесуалния представител на взискателя, с която се моли съдебният изпълнител да отмени насрочената за 24.11.2017г. публична продан на движими вещи на длъжника, подробно описани в обявлението за провеждане на проданта и да вдигне запора на движимите вещи, предмет на проданта. С резолюция на съдебния изпълнител от 25.09.2017 г. е постановена отмяна на публичната продан и е вдигнат запора върху движимите вещи, предмет на проданта. Съобщението за извършването на гореописаните действия е връчено на процесуалния представител на взискателя на 27.09.2019 г., а на длъжника по реда на чл. 50, ал. 2 ГПК.

На 04.04.2019г. е получена молба от длъжника по изпълнителното дело чрез процесуален представител, в която същият заявява, че са налице основания за прекратяване на делото поради настъпила перемпция и моли делото да бъде прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Длъжникът моли да бъдат вдигнати наложените върху моторните превозни средства запори.

С резолюция от 05.04.2019г. съдебният изпълнител е постановил, че посоченото от длъжника основание за прекратяване на изпълнителното дело не е настъпило. Съобщението за отказ за прекратяване на изпълнително дело № 125/2014 е връчено на процесуалния представител на длъжника на 10.04.2019г. На същата дата в деловодството на СИС при Районен съд Сливен процесуалният представител на длъжника е подал възражение, имащо характер на жалба, срещу отказа на ДСИ да прекрати изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК.

 

При така приетата фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи:

 

 Жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал.1 ГПК, от легитимирано лице и е насочена срещу действие на съдебния изпълнител, което подлежи на съдебен контрол - отказ на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство – чл. 435, ал. 2, т. 6, предложение второ ГПК, поради което същата е допустима. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

За да е налице твърдяното от жалбоподателя основание за прекратяване на делото поради настъпила перемпция следва взискателят в продължение на две години да не е поискал извършване на изпълнителни действия по делото. Настоящият случай не е такъв. От материалите по изпълнително дело № 125/2014 е видно, че последното искане на взискателя за извършване на изпълнително действие – а именно насрочване на публична продан на описани движими вещи, е извършено с молба от 21.06.2017г. Съдебният изпълнител е насрочил публична продан от 23.10.2017г. до 23.11.2017г. Установява се, че именно гореописаното е последното изпълнително действие, чието извършване е поискано от взискателя. Доколкото нормата на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК постановява, че делото следва да се прекрати поради перемпция, ако е изтекъл двугодишен период от последното искане на взискателя за извършване на изпълнително действие, а не от последното извършване на изпълнително действие, то обстоятелство, че с молба от 21.09.2017г. взискателят иска от съдебния изпълнител да се извърши отмяна на насрочената публична продан и да се вдигне наложения на движими вещи, предмет на проданта, запор е ирелевантно за преценката на съда относно това дали е изтекъл срокът по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Молбата на длъжника за прекратяване на делото поради настъпила перемпция е подадена на 04.04.2019г. Следователно към момента, в който е поискано прекратяване на делото на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК не е изтекъл предвидения в закона двугодишен период от последния момент - 21.06.2017г., в който е поискано извършване на изпълнителни действия от взискателя.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че не е налице основание за прекратяване на изпълнително дело № 125/2014 по описа на СИС при Районен съд Сливен доколкото не е изтекъл предвидения в правната норма на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК двугодишен срок от последното поискано от взискателя изпълнително действие. Постановеният от държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен отказ за прекратяване на изпълнителното дело е законосъобразен, а жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

В жалбата не е направено искане за присъждане на разноски, но дори и при наличие на такова, с оглед извода на съда за неоснователност на същата, на жалбоподателя не биха се присъдили разноски.

 

 

Така мотивиран Окръжен съд Сливен

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Дием“ ЕООД, ЕИК:119672671 срещу отказа на държавен съдебен изпълнител при Районен съд Сливен за прекратяване на изпълнително дело № 125/2014 година на основание чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                        2.