Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр. Сливен, 02.08.2019 г.

 

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРИЯ БЛЕЦОВА     

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 393 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ на 27.02.19г. е постъпила жалба от длъжник против разпределение от 31.05.2019г. на ЧСИ на постъпила сума и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК.

В жалбата се твърди, че разпределението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не е налице и минималното изискуемо по закон съдържание – приложена сметка по чл. 70 ЗЧСИ за начина на изчисляване на таксите и разноските към СИ. Също така жалбоподателката оспорва начислените такси, в частност – таксата по т. 26 от Тарифата към ЗЧСИ, тъй като не бил ясен начинът за начисляването й и върху каква част от вземането е определен. Оспорва и начислените такси по т. 5 от Тарифата в размер на 888 лв., които представляват включени в размера на дълга 37 бр. връчени съобщения, без да са индивидуално уточнени. На последно място жалбоподателката оспорва и разпределянето на сумата от 30 814, 76 лв. за взисктателя по и.д. № 20127680400455, който не е нито главен, нито присъединен взискател по настоящото дело.

Поради изложеното моли съда да отмени атакуаното разпределение и да укаже на ЧСИ да изготви ново и законосъобразно такова.

Постъпил е в законовия срок писмено възражение от присъединения взискател община Сливен, с което се оспорва изцяло жалбата като недопустима – поради подаването й след изтичане на срока за обжалване и, евентуално – като неоснователна. Ответникът по жалбата заявява, че ЧСИ е извършил правилно и законосъобразно разпределение по същество, което отговаря на всички нормативни изисквания. Освен това, в частност по отношение на отредената за него сума, представляваща задължения за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци, развива съображения, че те правилно са отчетени едновременно като привилегировани вземания по чл. 136 ал. 1 т. 2 от ЗЗД, като прави анализ на относимите разпоредби в ЗЗД, ДОПК и ЗМДТ и се позовава на съдебна практика.

Моли да се остави или без разглеждане като недопустима, или без уважение като неоснователна жалбата на длъжника.

Претендира разноски за тази инстанция за юрисконсултско възнаграждение.

Останалите ответници по жалбата не са подали в законовия срок писмени възражения.

ЧСИ е представил писмено становище, с което заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна, излага пълна хронология на действията си. Заявява, че изготвеното разпределение, предявено на 31.05.2019г. е изцяло съобразено с правилата на ЗЗД и ГПК, както и с Тарифа към ЗЧСИ. Сочи допусната техническа грешка по т. 2.8. моли да не се уважава подадената жалба.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, възраженията и мотивите на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ.

Разпределението е предявено на страните на 31.05.2019г. - петък, настоящата жалба от длъжника е подадена на 05.0619г. – сряда, тоест – на третия ден от извършеното от СИ действие. При това положение съдът намира, че законовият преклузивен тридневен срок по чл. 462 ал. 2 от ГПК е спазен и възражението на единия от взискателите за недопустимост на жалбата поради просрочие, е неоснователно.

Също така разпределението е от кръга на действията, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани и всичко това прави подадената жалба допустима и подлежаща на разглеждане.

Разгледана по същество жалбата е  неоснователна и следва да се остави без уважение.

Най-напред, доколкото при обжалване на разпределение съдебният контрол не е ограничен от оплакванията на жалбоподателя и съдът следва да провери всички законови изисквания, касаещи процедурата, уредена в ГПК, в случая се наблюдава пълно съвпадение между очакваното от правните норми и осъщественото от съдебния изпълнител. ЧСИ е изпълнил стриктно законовите изисквания и разпоредби, регламентиращи начина и реда за извършване на действията по разпределение на събраната в хода на принудителното изпълнение сума от 35 000 лв.

Спазен е изцяло редът както на вида на задълженията, които се погасяват, според основанието на тяхната дължимост, така и на лицата, на които се следват сумите, според качеството им и наличието или липсата на някакви привилегии, те са изрядно и точно посочени по прегледен, ясен и недвусмислен начин. Изчисленията са правно обосновани и точни математически.

По конкретно релевираните доводи съдът намира следното:

Първото оплакване във връзка с неспазване на разпоредбата на чл. 79 от ЗЧСИ е напълно голословно. Тази норма касае текущото събиране на дължимите такси и разноски в хода на изпълнението и  по делото са налице многобройни изготвени по изискуемия начин известия до дължащата ги страна, в които е отразено задължението, видът, основанието, размерът му, сметката по която може да се преведе /напр. стр. 71, стр. 150 и т.н./

По отношение на таксата по т. 26 от Тарифата няма допуснати нарушения. Тази такса е пропорционална и е ноторно, че нейното изчисляване се извършва чрез програмен продукт JES, при проверката съдът констатира, че тя е вярно определена, като съгласно възприетата устойчива практика, таксата по т. 20  не е приспадната от тази по т. 26 от тарифата към ЗЧСИ. Също така съдът не счита, че е необходимо да бъдат индивидуално изброени и описани съобщенията, поканите, призовки, уведомления и книжа, връчвани от СИ, за които по силата на т. 5 от тарифата се дължат такси, тъй като размерът на таксата е еднакъв – 20 лв. Достатъчно е, че те са посочени в отделно перо, а при съдебната проверка съдът установява безспорно, че общият им брой отговаря на посочения от СИ, което прави размерът на задължението правилно изчислен.

Неоснователно е и последното оплакване по повод описаната в разпределението сума от 30 814, 76 лв. Действително първоначално е било посочено, че тя се разпределя на взискателя по „изп.д. №  20127680400455“, какъвто очевидно няма надлежно конституиран по настоящото дело, но е отразена поправка, която е оповестена и от СИ, че е допусната техническа грешка в изписването на номера на делото и реално сумата е отредена надлежно за взискателя „П-Транзит“ ЕООД, по присъединеното изп.д. № 118/2019г. към главното изп.д. № 20187680400245 /настоящото/. Това е видно и от антетната част на протокола за предявяване на разпределението, където са изброени вярно взискателите и делата, както и от посочваните многократно сметки, обозначаващи именно този взискател.

Що се отнася до сумата, отредена за присъединения взискател община Сливен, касаеща местните данъци и такси – тя също е правилно и законосъобразно изчислена по размер и ред на привилегии, съобразно константната съдебна практика, наложена с оглед духа и целта на закона. Правилно ЧСИ е приел, че с привилегията по чл. 136 ал. 1 т. 2 от ЗЗД се ползва вземането на общината както за данъка върху имота, така и за таксата за битови отпадъци, които е разпределил в един и същи ред.

Така в обобщение - напълно ясни и конкретни са посочените като разпределени сума за всеки отделен взискател и таксите за ЧСИ по вид и основание.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На взискателя община Сливен следва да бъдат присъдени разноски за настоящото производство в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх.№ 03665/02.07.2019г. /подадена пред ЧСИ с вх.№03177/05.06.2019г./ по изп.д. № 20187680400245 на ЧСИ рег. № 768 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника ЕТ „ХЕЛИ СТАР – Н.Г.“***, против извършено и предявено разпределение от 31.05.2019г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА ЕТ „Хели стар – Н.Г.“*** направните разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

 

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: