Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    79

      Гр. Сливен, 06.11.2019г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на двадесет и осми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря Соня Василева и  с участието  на  прокурора  Красимир Маринов, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 401 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

……………………………………………………………………….

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд    

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Б.З.Г. с ЕГН ********** с адрес ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община - Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ: