Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр. Сливен, 19.08.2019 г.

 

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА     

                                                                      мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 403 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ на 10.07.19г. е постъпила жалба от присъединен взискател, обявен за купувач по публична продан против разпределение от 18.06.2019г. на ЧСИ на постъпила сума и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК.

Жалбата е бланкетна и в нея се твърди, че разпределението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не било съобразено с разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД, в която са определени вземанията, ползващи се с предпочтително удовлетворение. Доколкото правилното присъединяване на взискателив изпълнителното производство и удовлетворяването им от разпределението е изискване за стабилността на последващото проданта постановление за възлагане, и с оглед качеството на жалбоподателя на купувач, той счита, че има интерес от обжалване на неправилното разпределение, поради което моли съда да го отмени и да укаже на ЧСИ да изготви ново и законосъобразно такова.

Постъпили са в законовия срок писмени възражения от двама от присъединените по право взискатели – Община Сливен и Агенция по заетостта, с които се оспорва изцяло жалбата като неоснователна. Развиват се доводи за правилност и законосъобразност на извършеното разпределение и спазването на всички нормативни изисквания.

Взискателите молят да се остави без уважение като неоснователна жалбата.

 Община Сливен претендира присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение.

Останалите ответници по жалбата не са подали в законовия срок писмени възражения.

ЧСИ е представил писмено становище, с което заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна, излага пълна хронология на действията си. Заявява, че изготвеното разпределение, предявено на 18.06.2019г. е изцяло съобразено с правилата на ЗЗД и ГПК, както и с Тарифа към ЗЧСИ.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, възраженията и мотивите на ЧСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ.

Разпределението е от кръга на действията, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани и всичко това прави подадената жалба допустима и подлежаща на разглеждане.

Разгледана по същество жалбата е  неоснователна и следва да се остави без уважение.

Най-напред, доколкото при обжалване на разпределение съдебният контрол не е ограничен от оплакванията на жалбоподателя и съдът следва да провери всички законови изисквания, касаещи процедурата, уредена в ГПК, в случая се наблюдава пълно съвпадение между очакваното от правните норми и осъщественото от съдебния изпълнител. ЧСИ е изпълнил стриктно законовите изисквания и разпоредби, регламентиращи начина и реда за извършване на действията по разпределение на събраната в хода на принудителното изпълнение сума от 56 000 лв.

По същество разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който се определя кои вземания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълното или частично изплащане на всяко едно от тях. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му. СИ е длъжен да отчете единствено вземания, възникнали и удостоверени документално към момента на изготвяне на разпределението, като редът за удовлетворяването им се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред /ал. 3 на чл. 136 от ЗЗД/. От сумата, подлежаща на разпределение, се отделя необходимото за пълното удовлетворяване на притезанието, което е първо по ред. Остане ли свободна сума, тя се отделя за следващото притезание и така до изчерпване на наличната сума или притезания. При недостатъчност на сумата се удовлетворяват само първите по ред притезания, а другите привилегировани и хирографарни притезания остават изобщо неудовлетворени.

 

Приложени към конкретния случай горните постановки намират пълното си проявление. Спазен е изцяло редът както на вида на задълженията, които се погасяват, според основанието на тяхната дължимост, така и на лицата, на които се следват сумите, според качеството им и наличието или липсата на някакви привилегии, те са изрядно и точно посочени по прегледен, ясен и недвусмислен начин. Изчисленията са правно обосновани и точни математически.

По конкретно релевирания довод за нарушаване на разпоредбата на чл. 136 от ЗЗД, съдът го намира за голословно и неоснователно.

Най-общо за да се приложат привилегиите в разпределението, се налага преценка на поредността и противопоставимостта на правата на обезпечените кредитори, без съдебният изпълнител да може да преценява съществуването на материалните основания. При наличие на привилегии от един и същи ред, както в случая се установява, че е налице привилегия на банката-жалбоподател, поради наличие особен залог на ТП, вписан преди вписването на договора за ипотека на банката-първоначален взискател, то следва да се отчете редът на вписване. Ако има повече от едно вземане с еднакъв ред, те се удовлетворяват съразмерно съгл. чл. 136 ал. 3 от ЗЗД, с изключение на залога и ипотеката, при които меродавна е датата на вписването или достоверната дата. Следва да се съобрази при необходимост и ексклузивната норма на чл. 153 от ЗЗД, която специално урежда конкуренцията между обезпечените кредитори, и съгласно която ако върху една вещ има няколко залога или ипотеки, те се удовлетворяват предпочтително по реда, по който те са учредени.

В случая жалбоподателят, който е и обявен за купувач на публичната продан, е бил взискател спрямо длъжника ЕТ „Хели стар- Нели Георгиева“ по изп.д. №118/2019г. на ЧСИ рег.№ 768 и е присъединен по негово искане като взискател по настоящото изпълнително дело №247/2018г. на ЧСИ рег. № 768, с разпореждане на ЧСИ от 27.03.2019г. По публичната продан е подал наддавателно предложение без да внася задатък, тъй като вземането му надвишава размера на задатъка.

ЧСИ, след извършване на съответните справки за публични задължения на длъжника в НАП, Община Сливен и АВп, е определил и взискателите по право и е установил размера на вземанията им. Извършил е надлежно процедурата по обявяване, разгласяване и извършване на публичната продан, уведомил е всички заинтересувани лица за протокола от 29.03.19г., с който за купувач е обявен присъединения взискател-жалбоподател. След като е съобразил и положението на взискателя и длъжниците по присъединеното изп.д. №118/19г., ЧСИ е изготвил разпределение на сумата /продажната цена/ от проданта в размер на 56 000 лв. Тъй като купувачът е присъединен взискател, чието вземане надвишава сумата за задатък, той не е внасял такъв, а тъй като разпределението не е влязло в сила, той не е внесъл и предложената от него цена в двуседмичен срок от влизането му в сила, съгласно чл. 495 от ГПК.

В атакуваното разпределение ЧСИ е съобразил, че продаденияьт имот е бил ипотекиран в полза на първоначалния взискател по изп.д. № 247/18г. – „ПИБ“ АД, както и че ипотеката предхожда вписаните от другите кредитори възбрани и е своевременно подновена.

Така по описания по-горе законов ред, са определени правилно съответно сумите за конкретния недвижим имот за ДНИ и ТБО, като публично привилегировано вземане, посочено е, че те следва да се внесат от обявения купувач. Сумата, отредена за присъединения взискател община Сливен, касаеща местните данъци и такси, е правилно и законосъобразно изчислена по размер и ред на привилегии, съобразно константната съдебна практика, наложена с оглед духа и целта на закона. Правилно ЧСИ е приел, че с привилегията по чл. 136 ал. 1 т. 2 от ЗЗД се ползва вземането на общината както за данъка върху имота, така и за таксата за битови отпадъци, които е разпределил в един и същи ред.

Определени са вярно и дължимите по Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ такси, свързани с конкретния принудителен способ.

Накрая е определена и дължимата на взискателя-ипотекарен кредитор сума, останала след приспадането на вземанията за ДНИ, ТБО и таксите и разноските, която също следва да се внесе от купувача.

Това изчерпва сумата и останалите притезания са посочени като останали неудовлетворени.

Така в обобщение - напълно ясни и конкретни са посочените като разпределени сума за всеки отделен взискател и таксите за ЧСИ по вид и основание.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

На взискателя община Сливен следва да бъдат присъдени разноски за настоящото производство в размер на 100 лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх.№ 03806/10.07.2019г. по изп.д. № 20187680400247 на ЧСИ рег. № 768 и район на действие района на СлОС, подадена от присъединения взискател „П-Транзит“ ЕООД, гр. Сливен, гр. Сливен, против извършено и предявено разпределение от 18.06.2019г., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА „П-Транзит“ ЕООД, гр. Сливен да заплати на община Сливен направните разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

 

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред БАС в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: