РЕШЕНИЕ

град Сливен, 25.09.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Сливен, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                                                   Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Толева гражданско дело № 435 по описа на Окръжен съд Сливен за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 435 - чл. 438 от ГПК.

 

            Образувано е по жалба на „Джорданс“ ЕООД, ЕИК:119607403, седалище и адрес на управление: ************ и „Джорданс 2“ ООД, ЕИК: 119617397, седалище и адрес на управление: ************ и Й.Г.Б., ЕГН: ********** чрез адвокат П.М. от Софийска адвокатска колегия срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 16.05.2019 г. по изпълнително дело №  20168370400299 по описа на Частен съдебен изпълнител П.Г. рег. № 837 в КЧСИ.

            Жалбоподателите оспорват процесното постановление за възлагане като излагат твърдение, че публичната продан е проведена при вече прекратено на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК изпълнително дело, считат, че съдебният изпълнител е продал недвижимия имот при липса на активно образувано изпълнително дело, което действие обуславяло ангажиране отговорността на последния на основание чл. 441 ГПК, като излагат подробни доводи в подкрепа на горното.

            Навежда се оплакване, че уведомлението на изготвено постановление за възлагане е изпратено само до „Джорданс“ ЕООД, собственик на процесния имот. В тази връзка сочат, че длъжниците „Джорданс 2“ ООД и Й.Б. не са били уведомени за изпълнението, а съгласно чл. 435, ал. 2 ГПК длъжникът можел да обжалва отстраняването си от имот поради ненадлежно уведомяване за изпълнение.

            На следващо място излагат оплакване, че публичната продан, при която е бил определен купувач, на който е възложен имота е проведена в нарушение на законовите изисквания на чл. 489 и чл. 490 ГПК. Намират, че съдебният изпълнител не е определил първоначална цена на имота съобразно депозираното заключение на вещото лице за пазарна стойност на същия, а оттам и не е съобразил цената на всяка следваща публична продан. Твърдят още, че ЧСИ не е спазил нормата на § 73 ПЗР на ГПК връзка с чл. 485, ал. 1 ГПК за определяне на нова начална цена, което довело до възлагане на имота не по - най високата предложена цена. Излагат се и подробни доводи за неспазване процедурата за провеждане на самата продан във връзка с постъпилите наддавателни предложения, твърди се и че имотът не е възложен на наддавача, предложил най - висока цена.

            В постъпилата жалба са изброени и извършените в Имотния регистър вписвания по отношение на имота, предмет на публичната продан, като жалбоподателите не посочват каква връзка имат посочените вписвания с обжалвания акт на съдебния изпълнител. Излагат и твърдение за учредено право на строеж върху процесния имот в полза на „Рафтис Корпорейшън“ ООД, като отново не обосновават касателство с предмета на обжалване.

            Молят съда да се произнесе с решение, с което да отмени процесното постановление за възлагане на недвижим имот, като приеме същото за нищожно и порочно, както и да обезсили постановлението като вземе предвид, че изпълнително дело № 299/2016 е несъществуващо.

           

            Препис от жалбата е изпратен на насрещните страни по изпълнителното дело – взискателя „Обединена българска банка“ АД и взискателя „Терра България“ ЕООД. В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК е постъпило писмено възражение от „Обединена българска банка“ АД, което излага становище за недопустимост на жалбата и намира, че същата следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като е насочена срещу действия на съдебния изпълнител, свързани с опис и оценка на имущество, обект на принудително изпълнение, които не попадат в предвидените от нормата на чл. 435 ГПК действия на съдебния изпълнител, които подлежат на обжалване. При евентуално допускане на жалбата за разглеждане изразява становище за неоснователност на същата. Взискателят е описал детайлно договора за банков кредит и анексите към него, от които е възникнало вземането му към длъжника „Джорданс“ ЕООД. Посочва, че по силата на допълнително споразумение № 1 от 09.11.2009 г. към договора за кредит, „Джорданс 2“ ООД встъпва при условията на чл. 101 от  ЗЗД в дълга на „Джорданс“ ЕООД към банката. Посочва, че длъжникът „Джорданс“ ЕООД е учредил в полза на ОББ първа по ред договорна ипотека върху процесния недвижим имот. Описва хронологично действията си по обявяване на кредита за предсрочно изискуем и предприемане на съдебни действия за признаване на  неизпълнена част от вземането по кредита за дължима. Във връзка с твърденията на жалбоподателите, че процесният поземлен имот е предмет на друг съдебен спор и за него има издадена обезпечителна заповед по ч.гр.д. № 657/2009 в полза на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) сочи, че в полза на банката е вписана ипотека върху имота, предмет на принудително изпълнение, и банката се явява привилегирован кредитор, чието обезпечение предхожда вписаната възбрана в полза на КПКОНПИ. Посочва, че последната има качеството на присъединен кредитор по изпълнителното дело и нейното обезпечено вземане е гарантирано от нормата на чл. 459, ал. 1 ГПК. В заключение моли окръжният съд да остави жалбата без уважение като неоснователна, а обжалваните действия на съдебния изпълнител да бъдат потвърдени като законосъобразни.

            В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не е постъпило писмено възражение от другия взискател по делото „Терра България“ ЕООД.

 

            В мотивите си ЧСИ П.Г. изразява становище за частична допустимост на жалбата. Счита, че същата е допустима в частта, с която се обжалва постановлението за възлагане на недвижимия имот. По отношение на всички останали оплаквания намира жалбата за недопустима с аргумент, че същите не попадат в законоустановените основания за обжалване. Излага становище за неоснователност на жалбата. Оспорва като необосновано твърдението на жалбоподателите, че процесното изпълнително дело не съществува поради перемпция, което обуславяло недействителност на извършените изпълнителни действия. ЧСИ оспорва като неоснователен и довода, че за извършената публична продан не били уведомени длъжниците „Джорданс 2“ ООД, Й.Б. и третото лице с учредено право на строеж върху имота, предмет на проданта, с аргумента, че се уведомяват само тези длъжници, чието имущество изпълнителните действия засягат и доколкото имотът е собственост на „Джорданс“ ЕООД уведомяването на другите двама длъжници, не е задължително, тъй като изпълнителното действие касае чужд имот и последните не се явяват заинтересовани страни. На следващо място в мотивите си съдебният изпълнител изброява в хронологичен ред  извършените във връзка с процесната публична продан действия,  като оспорва твърдението на жалбоподателите, че за публичната продан не е уведомено дружеството „Рафтис корпорейшън“ ООД, което има учредено право на строеж върху имота.

            В заключение сочи, че при провеждане на публичната продан не са допуснати процесуални нарушения, следователно жалбата е неоснователна.

 

            След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателите и мотивите на частния съдебен изпълнител, настоящият състав намира следното:

 

            Изпълнително дело № 299/2016г. по описа на ЧСИ П.Г. е образувано въз основа заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК № 751 от 31.03.2016г. и изпълнителен лист от 31.03.2016г., издадени по ч.гр.д. № 1241/2016г. на Районен съд Сливен въз основа на представеното от ОББ АД извлечение от счетоводни книги. Съгласно описания изпълнителен лист – длъжниците „Джорданс“  ЕООД, „Джорданс 2“ ООД и Й.Г.Б., ЕГН: ********** са осъдени да заплатят солидарно на „Обединена българска банка“ АД сумата от 10 693,23 евро, представляваща неизплатена част от вземане по Договор за бизнес ипотечен кредит № LD0718600501 от 25.06.2007г., изменен и допълнен със споразумение № 1/09.11.2009г. и Договор за поръчителство от 09.11.2009г., ведно със законната лихва върху нея, считано от 29.03.2016г. до окончателното ѝ изплащане;

сумата от 31,90 евро, представляваща разноски по обявяване вземането по гореописания договор за предсрочно изискуемо; сумата от 399,82 евро, представляваща договорна лихва за периода от 25.08.2015г. до 27.03.2016г., сумата от 271,73 евро, представляваща наказателна лихва за периода от 25.08.2015г. до 27.03.2016г., сумата от 1310,15 лева - представляваща разноски по делото.

            По изпълнителното дело е приложен Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека  върху недвижим имот № 97, том шести, рег. № 11686, дело № 1001 от 2009г. по силата, на който главният длъжник „Джорданс“ ЕООД кредитополучател и собственик и „Джорданс 2“ ООД, като съдлъжник в полза на банката кредитор ОББ АД, са учредили договорна ипотека за обезпечаване вземането на банката  по Договора за бизнес ипотечен кредит от 25.06.2007г., изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 09.11.2009г. върху поземлен имот с идентификатор № 67338.605.324, с административен адрес: град Сливен, кв. „Промишлена зона“, с площ на поземления имот по кадастрална карта: 2094 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор № 67338.605.240, 240, квартал 38, парцел X, при съседи по кадастрална карта с идентификатори № 67338.605.47, 67338.605.239, 67338.605.237, 67338.605.323, заедно с построена в същия поземлен имот сграда с идентификатор № 67338.605.324.1, със застроена площ 291 кв.м.,брой етажи – един, предназначение – промишлена сграда.

            По делото е приложен нотариален акт за възмездно учредяване право на строеж № 65, том трети, рег. № 4638, дело № 349 от 2012г., с който „Джорданс“ ЕООД учредява право на строеж върху процесния имот в полза на „Рафтис Корпорейшън“ ЕООД за срок от 10 години. С договор за наем от 04.05.2012г. „Джорданс“ ЕООД отдава под наем имота на същото търговско дружество за срок от десет години.

            По искане на взискателя „Обединена българска банка“ АД ЧСИ П.Г. е наложил възбрана върху гореописания недвижим имот, собственост на „Джорданс“ ЕООД, за обезпечение на вземането, предмет на принудително изпълнение. По искане на ЧСИ П.Г. с изх. № 10168/19.04.2016г. по изп. дело № 299/2016г. възбраната върху процесния недвижим имот е била вписана в Службата по вписванията на Районен съд Сливен на 21.04.2016г. На 28.04.2016г. длъжниците по изпълнителното дело са получили покани за доброволно изпълнение, с които са били уведомени за наложената възбрана върху процесния имот и за насрочения за 05.05.2016г. от 11:00 часа опис върху него.

            По изпълнителното дело е изготвена и представена оценка на недвижимия имот от инж. И.И.Б., независим оценител с рег. № 100100792 в Камарата на независимите оценители в България.

            По делото е постъпила молба от „Терра България“ ЕООД, към която е представено удостоверение от ЧСИ П.Г., че е налице образувано при него изпълнително дело № 20168370400659, по което дружеството молител е взискател за парично вземане към „Джорданс“ ЕООД, като към деня на постъпване на молбата 12.08.2016г. размерът на задължението е 22 933,13 лева. Изпълнително дело № 20168370400659 е присъединено към изпълнително дело № 299/2016, за което обстоятелство длъжниците са уведомени. На 16.04.2018г. по делото е постъпила молба от присъединения взискател „Терра България“, който моли към вземането му да бъде присъединено вземане по изпълнителен лист на районен съд Сливен от 21.02.2018г., издаден въз основа на Определение № 207 от 07.08.2017 г. по ч.т.д. № 78/2017 на ВКС за сумата от 500 лева, представляваща разноски в касационното производство. С разпореждане на ЧСИ сумата е присъединена към вземането на взискателя „Терра България“, за което на длъжниците са изпратени покани за доброволно изпълнение.

            По делото са насрочвани няколко публични продани – от 27.08.2016г. - 27.09.2016г.; 05.11.2016г. - 05.12.2016г.; 25.03.2017г. - 25.04.2017г.; 25.06.2017г. - 25.07.2017г.;  23.09.2017 г. - 23.10.2017г.; 20.01.2018г. - 20.02.2018г.; 28.04.2018г. -28.05.2018г.; 21.10.2018г. - 21.11.2018г.

            За всички изброени по - горе публични продани са съставени обявления, обявленията са били поставени на посочените в чл. 487, ал. 2 ГПК места, горното е описвано в актове за поставяне на обявления за публична продан и са съставяни констативни протоколи съгласно изискването на чл. 487, ал. 3 ГПК. За насрочваните публични продани са уведомявани длъжниците, взискателя ОББ, присъединеният взискател „Терра България“ ЕООД, както и взискателите по право ТД на НАП Бургас и ТД на КПКОНПИ Бургас, дружеството суперфициар „Рафтис Корпорейшън“ ЕООД.

            Всички описани по – горе публични продани са обявени за нестанали, за което взискателят ОББ е получавал съобщение.

            След връчване на съобщение до взискателя ОББ за нестанала на 22.11.2018г. публична продан на имота, взискателят е подал молба до ЧСИ Г. с искане за извършване на нови изпълнителни действия, а именно да бъде определена нова начална цена на имота на основание чл. 494, ал. 2, изр. 3 ГПК и да бъде насрочена нова публична продан. С разпореждане на ЧСИ Г. от 21.01.2019г. по делото е назначен лицензиран експерт - оценител инж. И.И.Б., независим оценител с рег. № 100100792 в Камарата на независимите оценители в България, който е изготвил оценка на имота заедно с доклад за пазарна оценка. С разпореждане от 22.01.2019г. ЧСИ Г. е приел определената оценка на имота в размер на 52 000 лева и е насрочил публична продажба от 26.01.2018г. – 26.02.2019г. Изготвено е обявление за публичната продан на 22.01.2019г. и същото е било поставено на определените затова места съгласно нормата на чл. 487, ал.2 ГПК, за което обстоятелство е съставен акт за поставяне на обявления за публичната продан. С протокол от 27.02.2019г. публичната продан е обявена за нестанала. Съобщението за нестаналата публична продан е връчено на взискателя ОББ на 01.03.2019г. На същия ден в деловодството на ЧСИ Г. е постъпило искане от ОББ във връзка с нестаналата публична продан да бъде обявено извършването на нова такава при условията на чл. 494, ал. 2 ГПК. Изготвено е обявление за публична продан на недвижимия имот между 02.04.2019г. – 02.05.2019г. при начална цена на основание чл. 494, ал.2 ГПК 37 440 лева, като същото е било поставено на посочените в нормата на чл. 487, ал. 2 ГПК места, за което е съставен акт за поставяне на обявление за публична продан. За насрочената публична продан са уведомени взискателя ОББ АД, ТД на НАП, длъжника „Джорданс“ ЕООД, за продажбата е уведомено и третото лице носител на право на строеж върху процесния имот.

            На 02.05.2019г. в канцеларията на служба „Съдебно изпълнение“ при Районен съд Сливен са постъпили две наддавателни предложения, както следва от Д.И.Т. и от „Лиан-строй“ ЕООД. На същата дата по сметката на ЧСИ П.Г. наддавачите са внесли задатък, както следва: Д.Т. -  3751,00 лева лева, „Лиан - строй“ ЕООД – 3744,00 лева.

            На 03.05.2019г. в 16:00 часа в сградата на Районен съд Сливен е съставен протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан и на купувач. На основание чл. 492 ГПК съдебният изпълнител е отворил постъпилите в запечатани пликове наддавателни предложения и ги е описал в протокола, както следва: 1. Наддавателно предложение № 1 от 02.05.2019г. на Д.И.Т., ЕГН: ********** с предложена цена 37 510 лева.; 2. Наддавателно предложение № 5/02.05.2019г. на „Лиан - строй“ ЕООД, ЕИК 200050973 с предложена цена 37 500 лева.

            ЧСИ е констатирал, че най - високо наддавателно предложение в размер на 37 510 лева е постъпило от участника Д.И.Т., за което на основание чл. 492, ал. 1 ГПК същият е бил обявен за купувач. След обявяване на купувача по направените писмени наддавателни предложения на основание чл. 492, ал. 2 ГПК участникът „Лиан - строй“  ЕООД прави устно наддавателно предложение в размер на един задатък – предложена е цена 41 254 лева.

            С оглед направените наддавателни предложения ЧСИ Г. е обявил за купувач на недвижимия имот „Лиан-строй“ ЕООД, като на основание чл. 492, ал. 3 ГПК на купувача е указано в двуседмичен срок, считано от деня на обявяване на продажбата - 03.05.2019г. да довнесе остатъка от сумата по продажбата. Определеният купувач е внесъл продажната цена на 16.05.2019 г. На същия ден е изготвено  постановление за възлагане на процесния недвижим имот на „Лиан  - строй“ ЕООД, ЕИК: 200050973. За изготвеното постановление за възлагане са изпратени уведомления на „Джорданс“ ЕООД, взискателя ОББ, присъединения взискател „Терра България“ ООД, ТД на НАП Бургас.

 

            При така възприетата фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

 

                        Жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК от легитимиран правен субект срещу акт на съдебния изпълнител, който подлежи на обжалване, поради което същата е допустима.

            Настоящият съдебен състав не споделя доводите, изразени във възражението на взискателя ОББ, че жалбата е недопустима. Действително изложените в нея твърдения са доста неясни и объркващи, въпреки това съдът намира, че жалбоподателите чрез техния процесуален представител адвокат М. обжалват извършените от ЧСИ действия във връзка с последната публична продан, по – конкретно тези, свързани с наддаването и възлагането на имота на наддавача, предложил най- висока цена, като съгласно нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК длъжникът е легитимиран да обжалва горните действия.

           

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

            Съдът не споделя твърдението, че продажбата е извършена и имотът е възложен по вече несъществуващо дело и че изпълнително дело № 299/2016г. по описа на ЧСИ П.Г. било прекратено поради перемпция. Действително в кориците на изпълнителното дело има данни, че жалбоподателите  са искали прекратяване на делото на основание чл. 433, ал.1, т. 8 ГПК, но ЧСИ е постановил отказ, тъй като е счел, че не са налице законовите изисквания, а именно по делото да не са извършвани изпълнителни действия в продължение на две години. Постановлението за отказ е било обжалвано и видно от представеното в настоящото производство копие на изпълнителното дело, към момента на разглеждане на настоящата жалба, съдът не се е произнесъл по законосъобразността на отказа.

            По оплакванията на жалбоподателите за допуснати нарушения на процедурата по извършване на последната публична продан след провеждане, на която е обявен купувач на имота, настоящата инстанция намира следното:

            При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най - високата предложена цена. Съгласно постановките на т. 8 на Тълкувателно решение № 2 от 2013г., поставено по тълкувателно дело № 2 от 2013 на ОСГТК на ВКС оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

            Независимо от горното настоящата инстанция намира, че за пълнота следва да се произнесе по оплакването на жалбоподателите, че уведомлението за изготвено постановление за възлагане на процесния имот е изпратено само до „Джорданс“ ЕООД, собственик на процесния имот, а не и до другите двама длъжници „Джорданс 2“ ООД и Й.Б.. Съдът намира оплакването за неоснователно. Действително уведомление, че имотът, предмет на принудително изпълнение, е възложен, е изпратено само до единия от длъжниците „Джорданс“ ЕООД, който е и собственик на имота. Горното действие не нарушава никакви императивни правни норми, доколкото ГПК не посочва изрично, че за възлагането на имота следва да бъдат уведомени всички длъжници по изпълнителното производство. С връчването на уведомлението за възлагане собственикът на имота е бил надлежно известен за извършените по отношение на собствения му недвижим имот изпълнителни действия. Изпълнението върху недвижимия имот няма да се отрази върху другите двама длъжници, доколкото същите не притежават права върху имота, следователно не биха били надлежно легитимирани да обжалват действията на ЧСИ Г. на основание чл. 435, ал.2, т. 3 ГПК. Още повече, че видно от партидите на „Джорданс“ ЕООД и „Джорданс 2“ ООД в Търговския регистър при Агенция по вписванията, длъжникът Й.Б. е едноличен собственик на капитала на първото дружество и съдружник във второто, в допълнение тримата длъжници се представляват от адвокат М., която е получила съобщението за възлагане на имота от името на „Джорданс“ ЕООД. С оглед горното голяма е вероятността и другите двама длъжници да са узнали за възлагането на имота, но тяхното знание е ирелевантно, доколкото те нямат права върху имота.

            Наведените от жалбоподателите оплаквания във връзка с допуснати нарушения на проведената публична продан – несъобразяване на ЧСИ със заключението на вещото лице при определяне на първоначална цена на имота, несъобразяване на цената при всяка следваща продажба също не попадат в обхвата на проверка съгласно нормата на чл. 435, ал. 3 ГПК. Въпреки това за пълнота настоящата инстанция намира за нужно да отбележи, че тези оплаквания са несъстоятелни. Както първата, така и всички последващи оценки на имота са извършени от назначено от ЧСИ Г. вещо лице, което е лицензиран независим оценител по Закона за независимите оценители и ЧСИ е съобразявал началната цена на имота с изготвените оценки. Първоначалната оценка на имота е 116 000 лева като за формирането на същата е представен подробен доклад от експерта. Първоначалната продажна цена, при която е започнала продажбата е 75% от оценката или 87 000 лева. Към момента на обявяване на първата публична продан цената е определена съгласно нормата на чл. 485, ал. 1 ГПК в редакцията ѝ съгласно ДВ бр. 50 от 2015г., а същата е препращала към чл. 468 ГПК в редакцията ѝ съгласно ДВ бр. 42 от 2009г, съгласно която началната цена е 75 % от стойността на вещта, съответно за недвижими имоти от пазарната оценка. Така при всяка следваща продан от общо деветте нестанали продани ЧСИ Г. е спазвал нормативните изисквания във връзка с цената на имота. След всяка втора по ред продан (втора, четвърта, шеста и осма) ЧСИ е назначавал вещо лице, което е лицензиран оценител, който е извършвал оценка на пазарната стойност на имота и ЧСИ е определял началната цена на последния съгласно релевантните законови норми, като изцяло се е съобразявал с изготвената от вещото лице оценка. След като осмата поред публична продан е обявена за нестанала, взискателят ОББ в едноседмичния срок от получаване на съобщението за нестанала публична продан  е поискал насрочване на нова, като съгласно нормата на чл. 494, ал. 2 изр. 3 ГПК  е определена нова начална цена при спазване на изискванията на чл. 485 ГПК. В обявлението за публичната продан от 26.01.2019г. – 26.02.2019г. е посочена начална продажна цена на имота в размер на 80 % от новата начална цена, каквото е и изискването на чл. 485, ал. 4 ГПК. След като публичната продан е обявена за нестанала и в законоустановения срок взискателят е поискал насрочване на нова (процесната) публична продан с обявлението за насрочването ѝ началната продажна цена е определена съгласно нормата на чл. 494, ал. 2 ГПК, а именно 90% от началната цена по първата продан. В тази връзка невярно е твърдението на жалбоподателите, че ЧСИ не е спазил нормата на § 73 ПЗР на ГПК, същият напълно е съобразил променената нормативна уредба във връзка с началната цена на имота, от която да започне наддаването.

            Съгласно на т. 8 на Тълкувателно решение № 2 от 2013г., поставено по тълкувателно дело № 2 от 2013 на ОСГТК на ВКС действията, които подлежат на съдебен контрол като част от наддаването по смисъла на разпоредбата на чл. 435, ал. 3 ГПК са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок затова и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най- високата предложена цена.

            Неоснователни са възраженията на жалбоподателите, че не е спазена процедурата за провеждане на проданта във връзка с постъпилите наддавателни предложения, както и че имотът не е възложен на купувача, предложил най - висока цена.

            Видно от материалите по изпълнителното дело по същото са постъпили две наддавателни предложения в последния ден от провеждане на проданта – 02.05.2019г. Същите са постъпили в запечатан плик. И двамата наддавачи са внесли по сметка на ЧСИ Г. задатък в законоустановения размер - 10 % върху началната цена. В обявения ден и час за отваряне на наддавателни предложения – 03.05.2019г. от 16:00 часа, в сградата на Районен съд Сливен, наддавателните предложения са отворени, обявени и описани в съставения протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения по насрочена публична продан. Постъпилите предложения са ясни, отнасят се до процесния имот и предложената в тях цена е по- висока от началната такава, обявена за проданта. Посочено е най - високото предложение, което е било на участника Д.Т.. Съгласно предоставеното от нормата на чл. 492, ал. 3 ГПК право другият надддавач „Лиан-строй“ ЕООД е предложил по - висока в размер на един задатък от първоначално предложената от него цена. Така предложената от „Лиан-строй“ цена надминава тази, предложена от другия наддавач. Всички тези действия са надлежно описани в протокола и в същия за купувач на недвижимия имот е обявено дружеството „Лиан- строй“ ЕООД, ЕИК: 200050973. Обявеният купувач е внесъл по сметка на ЧСИ Г. остатъка от сумата по продажбата в срока по чл. 492, ал. 3 ГПК и на 16.05.2019г. ЧСИ е изготвил постановление за възлагане на недвижимия имот на „Лиан- строй“ ЕООД, ЕИК: 200050973. Уведомление за възлагането на недвижимия имот са изпратени на страните по делото, в това число и на жалбоподателите чрез техния процесуален представител.

 

            Като взе предвид гореизложеното настоящия състав намира, че наддаването при проведената публична продан е извършено надлежно и имуществото е възложено по най - високата предложена цена, следователно действията са извършени законосъобразно и като такива следва да бъдат потвърдени, а жалбата да бъде оставена без уважение.

 

В жалбата не е направено искане за присъждане на разноски, но дори и при наличие на такова, с оглед извода на съда за неоснователност на същата, на жалбоподателите не биха се присъдили разноски.

 

 

Така мотивиран и на основание чл. 437, ал. 1 ГПК Окръжен съд Сливен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Джорданс“  ЕООД, ЕИК: 119607403, „Джорданс 2“ ООД, ЕИК: 119617397 и Й.Г.Б., ЕГН: ********** срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 16.05.2019г. по изпълнително дело № 299/2016 по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837 в КЧСИ, с което на купувача „Лиан-строй“ ЕООД, ЕИК: 200050973 е възложен поземлен имот с идентификатор № 67338.605.324, с административен адрес: *************, с площ на поземления имот по кадастрална карта: 2094 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор № 67338.605.240, 240, квартал 38, парцел X, при съседи по кадастрална карта с идентификатори № 67338.605.47, 67338.605.239, 67338.605.237, 67338.605.323, заедно с построена в същия поземлен имот сграда с идентификатор № 67338.605.324.1, със застроена площ 291 кв.м., брой етажи – един, предназначение – промишлена сграда, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                            ЧЛЕНОВЕ: