Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е    

      Гр. Сливен, 21.11.2019г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря Кина Иванова и  с участието  на  прокурора  Красимир Маринов, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 439 по описа за 2019 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Предявена е искова молба от П.Г.Г. против дъщеря й В.Д.Г., с искане за поставянето й под пълно запрещение. Твърди се, че ответницата страда от заболяване „Параноидна шизофрения с тежка и необратима социална дезаптация“. Поради това на същата е определена трайна загуба на неработоспособност 100% с чужда помощ. Инвалидността и чуждата помощ е определена от комисия за срок до 01.10.2020г., като за дата на инвалидизацията е приета датата на раждане ***г.

Твърди се ответницата не разбира инструкциите на родителите си, не разбира реч, а и самата тя не може да говори, а издава случайни звуци. Не може да се самообслужва, не може да преценя опасности. Неспокойна е и извършва некоординирани движения с крайниците. Предвид заболяването си не разбира свойството, значението и последствията на това, което върши. Като цяло не може да се грижи за себе си и има нужда от постоянен придружител, чужда помощ и контрол.

Поради наличието на посочения риск и поради поведението на ответницата, вследствие на заболяването, моли съда да постанови решение, с което В.Д.Г. бъде поставена под пълно запрещение.

Ответницата не е подала отговор на исковата молба.

В с.з. ищцата се явява лично, като поддържат исковата молба изцяло и моли същата да бъде уважена.

         В с.з. ответницата не изразява конкретно становище по исковата молба.

От фактическа страна се установява следното :

Ответницата В.Д.Г. е момиче на 18години, без данни за фамилна обремененост с психични заболявания. До 2 год. възраст с нормално протичащо нервно – психично развитие.

Началото на психичните оплаквания е остро, след поставена комбинирана ваксина на 2 год. и 7 месеца. Настъпва бърза загуба на придобити преди това езикови умения и моторни сръчности. Появяват се тежки нарушения в емоционалната свързаност с други хора, липсва на желание за социални контакти, обща агресивност спрямо заобикалящата я среда. Настъпва цялостно засягане на всички социални умения. Появяват се изразени странности в поведението – изключителна ритуализация на ежедневни дейности, като всяка промяна от обичайния стереотип е свързана с интензивни прояви на неспокойствие, страх и склонност към агресивни отреагирания. След престой в университетска психиатрична клиника е прието, че се касае за Шизофрения / аутистично поведение в рамките на шизофренен процес/.

В.Г. провежда адекватно медикаментозно лечение, което обаче само частично подобрява състоянието й/ограничава възбудата, агресивните прояви и тревожността/ до степен да може да бъде отглеждана в домашни условия.

Интелектуалното функциониране при ответницата е на ниво умерена умствена изостаналост, като точен интелектуален коефициент е невъзможно да се установи поради липса на съдействие при опитите за психологично изследване.

След извършен преглед от назначеното вещо лице – психиатър е прието, че В.Г. страда от шизофрения с аутистично поведение и умерена умствена изостаналост.

Вследствие наличните психични разстройства В.Г. е напълно неспособна да се справя дори с най – елементарни дейности от ежедневния бит. Не се облича сама, не се храни сама, не излиза сама, изолира се в своята стая. Налице е постоянен стремеж към неизменност в действията, отблъсква всичко, което й е чуждо, ново, непознато. С повтарящи се стереотипни движения, с множество натрапчиви ритуали, към които принуждава и близките си. Контролира тазовите си резервоари. Любими занимания – да слуша музика. Липсва реч, само отделни откъслечни звуци

Липсва пълноценно социално функциониране, невъзможно е свързване със заобикалящите я и е с несъответни реакции.

Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от събраните по делото писмени и гласни доказателства, които като еднозначни, взаимно допълващи се и неоспорени от страните, кредитира изцяло. Съдът кредитира изцяло изготвеното от вещото лице експертно заключение.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

На първо място искът е допустим – ищецът е активно легитимиран да предяви настоящия иск, с оглед разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК.

Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.2 от ЗЛС за поставяне на ответника под запрещение. Шизофренията и умствената изостаналост са трайни заболявания, които не подлежат на излекуване. При полагане на съответни грижи, лечение и обучение е възможно само частично и несъществено подобрение, което е постигнато към момента.

Нервно - психическото и физическо състояние на ответницата не й позволява тя самостоятелно да поема права и задължения чрез лични действия и да се грижи за своите интереси, както и да управлява имуществото си. При оценката на дееспособността следва да се вземе предвид и прогнозата на заболяването, тъй като не може да се очаква обратно развитие, а задълбочаване на процеса във времето.

След преценка на степента на уврежданията и като взе предвид изложеното по-горе, съдът намира, че следва да постанови решение, с което ответницата бъде поставен под пълно запрещение.

След влизане в сила на решението, да бъде изпратен препис на органа по настойничество и попечителство по местожителството на ответницата - гр. Сливен за назначаване на настойник на същата.

Ръководен от изложените съображения, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ  В.Д.Г. с ЕГН ********** ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН   СЪДИЯ :