Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, дата 09.10.2019г.

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на девети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

 

         Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 456 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

Подадена е жалба от адв. П., в качеството и на пълномощник на „СИУС“ ООД, със седалище и адрес на управление ***********, длъжник по изпълнително дело № 20180150401946 на ЧСИ Г.Г. против отказ за извършване на нова оценка.

В жалбата се твърди, че отказът на ЧСИ Г. да извърши нова оценка на възбранен и описан по изп.дело недвижим имот, ведно с находящите се в него движими вещи и съоръжения, е неоснователен и нарушава правата на жалбоподателя. Страната посочва, че след като се е запознал с изготвената от вещото лице по изпълнителното дело оценъчна експертиза, в законния срок е депозирал възражение и е поискал изготвянето на нова оценка. Съответно в срок е изпълнил разпореждането на съда да внесе определената сума.за възнаграждение за вещо лице, както ида посочи вещо лице, което да изготви новата оценка. Посочва също така, че след като по изпълнителното дело са били направени няколко самоотвода на вещи лица, в определен от съда срок е посочил нови вещи лица, които да изготвят експертизата. Въпреки това ЧСИ Г. неправомерно е отказала изготвянето на нова експертиза и го е уведомила, че приема единствено първоначално даденото заключение, извършено от инж. М.И. и инж. И. М. Жалбоподателят посочва, че действията на ЧСИ са неправомерни и не отговарят на разпоредбата на чл. 485 от ГПК. Моли се обжалваният отказ дабъде отменен.

По делото е постъпило възражение от адв. Д., пълномощник на СВ „Модул ПродукшънГмбХ – в несъстоятелност , взискател по изпълнителното дело, с който частната жалба е оспорена като неоснователна. Посочва се, че ра разлика от старото ГПК при действието на сегашното ГПК има специален ред, по който се извършва нова оценка на недвижими имоти и това е по реда на чл. 485 от ГПК , а не по реда на чл. 468 ал. 4 от ГПК. Жалбоподателят не бил спазен срока, предвиден в чл. 485 ал. 2 от ГПК за оспорване на изготвеното първоначално заключение за цена на имотите.Самият той бил посочил, че оспорването е станало в срока, предвиден в чл. 468 ал. 4 от ГПК. На следващо място се посочва, че няколкократно предприеманото от длъжника произволно посочване на лица, които не отговарят на изискванията на чл. 485 ал. 1 изр. 2 от ГПК или за които са налице основания за отвод, са довели до шиканиране на изпълнителното производство. Моли се жалбата да не бъде уважавана.

По делото е постъпило възражение от адв. Д., като пълномощник на „Финикал“ ЕООД, с който жалбата е оспорена като неоснователна. Възраженията са идентични с тези, изложени в жалбата на адв. Д., като пълномощник на СВ „Модул ПродукшънГмбХ – в несъстоятелност. Моли се частната жалба да не се уважава.

В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК –ЧСИ Г.Г. подробно  е описала фактологията по делото и въз основа на нея се сочи, че жалбата е допустима, но е неоснователна.  Развити са подборни съображения относно неоснователността на жалбата.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20180150401946 на ЧСИ Г.Г. било образувано по молба на взискателя СВ „Модул ПродукшънГмбХ – в несъстоятелност, във връзка с изпълнителен лист от 14.06.2018 год., издаден от ОС – Пловдив, с което длъжникът е бил осъден да заплати на взискателя сумата от 60 000.00 лева – съдебни разноски по заповедно производство по ч.гр.дело № 3132/2013 год. по описа на РС- Пловдив; 40 039.00 лева – разноски по търг.дело № 1249/2015 год. по описа на ВКС, както и сумата от 40 020.00 лв. – разноски за исково производство по търг.дело № 9035/2013 на ОАС – Пловдив. За събиране на взезмането е предприето извършването на опис на поземлен имот № 000136 с площ 50 дка, с.Оризаре, общ.Твърдица, поземлен имот 000137 с площ 49.954 дка с. Оризаре, общ.Твърдица, в едно с построената в тях фотоволтаична електроцентрала. Описът е извършен на 05.11.2018 год., като на него са присъствали определените от ЧСИ вещи лица инж. И. и инж.Минчев. На 23.11.2018 год. е било входирано експертно заключение изготвено от вещите лица инж. И. и инж. Минчев за пазарната стойност на описаните недвижими имоти, както и движимите вещи и съоръжения, които се намирали в тях. На 26.11.2018 год. е извършено предявяване на оценката на имуществото – предмет на опи са. Два дни по-късно, на 28.11.2018 год. е входирано оспорване на експертното заключение от длъжника „СИУС“ООД  На същата дата ЧСИ указал на жалбоподателя в 7 –дневен срок да посочи вещи лица, които да изготвят нова оценка, както ида внесе определен депозит. Разпореждането на ЧСИ било съобщено на „СИУС“ ООД на 30.11.2018 год. На същата дата длъжникът превел посочения депозит и посочил вещи лица, които да изготвят новата експертиза. На 03.12.2018 год. ЧСИ възложил на посочените от длъжника вещи лица изготвянето на новата оценка, но на същата дата вещото лице И. Х.И. отказал да участва в експертизата с мотив, че вече не изготвя експертизи. Жалбоподателят посочил ново вещо лице – Е.Т., която да участва в състава на експертизата. Въпреки, че вещите лица получили документите по делото, те забавили изготвянето на заключението си, което мотивирало ЧСИ на 14.02.2019 год. да изпрати напомнително съобщение на вещите лица. Съобщенията били получени от Т. на 18.02.2019 год. и от инж. Б. на 17.02.2019 год. На 20.02.2019 год. е бил направен самоотвод на вещо лице С. Б.. Било определено ново вещо лице И.С., като същият на 15.03.2019 год. отказал изготвянето на експертизата, тъй като не можел да осъществи контакт с другото вещо лице Е.Т.. Предвид този отказ ЧСИ разпореди на длъжника да изпрати копие от молбата на вещото лице и го задължил отново в 3 – дневен срок да посочи вещи лица, които да са включени в списъка на Окръжен съд – Сливен или в камарата на независимите оценители и в едноседмичен срок да осигурят явяването на тези вещи лица в кантората на ЧСИ. Длъжникът бил уведомен, че ако не изпълни това разпореждане на съда ЧСИ ще определи пазарната стойност на описаното имущество, съобразно приетата вече експертиза. Длъжникът посочил по ел.поща на 25.03.2019 год. нови две вещи лица И. Х.И. – експерт към Окръжен съд – Сливен и Р.Б.К. – експерт към Окръжен съд – Пловдив. Вещите лица били надлежно призовани да се явят в кантората на ЧСИ. На 01.04.2019 год. вещото лице К. подала молба, в която посочила, че поради заболяване не може да участва в изготвянето на експертизата. На същата дата вещото лице И. депозирал своя молба, с която се отказал от изготвянето на експертизата поради лични причини. Длъжникът отново бил уведомен от ЧСИ, че следва да посочи нови вещи лица в 3 – дневен срок от получаване на съобщението.Той получил същото на 04.04.2019 год. На 08.04.2019 год. пълномощникът на длъжника посочил още две вещи лица – инж.Р.С. – Н. и Р.Р.. На 10.04.2019 год. вещото лице Р. се отказал от изготвяне на експертизата поради здравословни причини. Длъжникът отново бил задължен да посочи ново вещо лице, като междувременно ЧСИ констатира, че вещото лице Р.С. – Н. не е депозирала становище поделото повече от месец, след като е получила документите по него.На 27.06.2019 год.длъжникът посочил нови вещи лица – Диан Тодоров Червенкондев и отново инж. Р.С. – Н.. С разпореждане на 28.06.2019 год.  ЧСИ отказал да възложи изготвяне на втора експертиза и определил пазарна цена съобразно приетата вече оценъчна експертиза. Длъжникът бил уведомен за постановеното разпореждане на 02.07.2019 год. 

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Съдът намира депозираната частна жалба за допустима, тъй като същата е подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество се явява основателна.

В разпоредбата на чл. 485 ал. 2 от ГПК е предвидена възможност страните по изпълнителното производство да могат да оспорят заключението на вещото лице, което е определил начална цена за публична продан на недвижими имоти. За да се осъществи тази възможност е необходимо в 7 – дневен срок от съобщаване на страните за изготвеното заключение на вещото лице, те да оспорят същото пред съдебния изпълнител. При оспорването страната следва да посочи и вещо лице, което да отговаря на изискванията на чл. 485 ал. 1 от ГПК, а именно да е вписано в регистъра на независимите оценители по закона за независимите оценители или в списъка на специалистите, утвърдени по реда на Закона за съдебната власт. Освен това оспорващата страна ,следва да внесе и разноски за извършване на новата оценка. Ако не са спазени тези из5исквания, нова оценка не се извършва. В конкретния случай жалбоподателят, който е длъжник в изпълнителното производство е оспорил изготвената оценка два дни, след като е бил запознат с нея. Длъжникът е бил запознат с изготвената оценка на 26.11.2018 год. и на 28.11.2018 год. е входирал своето оспорване на заключението. Всички многобройни данни по делото сочат, че длъжникът своевременно е отстранявал всички констатирани нередности и е изпълнявал всички указания на ЧСИ като своевременно е внесъл депозит и е посочил имена на вещи лица, които да участват в изготвянето на експертизата. По независещи от него причини, макар и многобройни вещите лица са отказвали извършването на възложената им експертиза. Поведението на вещите лица не може да се вмени във вина на длъжника, тъй като той борави с ограничен кръг от лица,които може да посочи като експерти, които да изготвят заключението. Действително длъжникът на два пъти е посочил като вещо лице, което следва да изготви експертизата инж. Р.Б.С. – Н., но следва да се има предвид, че п.второто посочване на това вещо лице е всъщност направено за пълнота, тъй като на нея вече е било възложено изготвянето на експертиза. Същата не се е била самоотвела или отказала от изготвянето и, а забавянето на представянето на експертно заключение може да бъде обяснено с факта, че междувременно другото вещо лице,което е било назначено Р.Р. се бил отказал от изготвянето на експертизата. Експертното заключение следва да бъде подготвено и представено едновременно от две вещи лица. Като взе предвид изложената фактическа обстановка съдът намира, че към настоящия момент не са налице данни за предумишлена злоупотреба с права от страна на длъжника и че предприетите действия от ЗСИ са преждевременни. Отказът и многобройната смяна на вещи лица са породили причини, които не са възможно да бъдат повлияни от длъжника.

Предвид изложеното съдът намира жалбата за основателна и като такава следва да я уважи.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

ОТМЕНЯ разпореждане от 28.06.2019 год. по изпълнително дело № 20180150401946 на ЧСИ Г. , с което е постановен отказ да бъде определена нова пазарна стойност на процесните имоти по  реда на чл. 485 от ГПК и с което е определена пазарна стойност въз основа на представеното по делото експертно заключение от инж.М.И. и инж. И. М., като неправилно и незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ  Г. за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                   2.