Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

гр.Сливен, 17.09.2019г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:             МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. СИЛВИЯ А.

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №464 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на А.Н.Г. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 13.06.2019г. по изп. дело №1102/2017г. по описа на СИС при СлРС.

            В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно. Жалбоподателят – съделител на изнесения на публична продан недвижим имот, посочва, че той, като съделител не бил допуснат до участие в търга с тайно наддаване и по този начин било преградено участието му в търга, бил лишен от възможността да отправи до ДСИ валидно наддавателно предложение. Поради тоа счита, че наддаването не било извършено по надлежния ред, тъй като той не бил уведомен за правото му да участва в търга. Като съделител, съдебният изпълнител следвало да му осигури право да участва в публичната продан наравно с другия съделител Р.Г.. Неправилно до участие в търга била допусната само Г.. По делото не били приложени покана и обявление за провеждане на търга до него и другия съделител. Не бил уведомен и за оценката на недвижимия имот, като му била преградена възможността да оспорва същата. Следвало той да бъде уведомен за всички изпълнителни действия и да бъде допуснат до тях. С оглед изложеното, моли съда да отмени обжалваното постановление за възлагане като незаконосъобразно.       

            По делото е постъпило становище по жалбата от другия съделител Р.А.Г. чрез пълномощник адв.Т., която оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че съдебният изпълнител е спазил процедурата по насрочване и ицвършване на публичната продан на процесния недвижим имот, като всички съдеблители били уведомени за насрочването на публичната продан, така и за съдебно-оценителната експертиза. Всички съделители са били уведомени за проданта и са имали възможност за участват в нея. Това, че не са участвали не опорочава процедурата и не прави постановлението незаконосъобразно. Моли съда да остави жалбата без уважение. Претендира присъждане на направените разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.

            Другите съделители не са подали становище по жалбата.

 

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебният изпълнител е изложил подробни писмени мотиви по обжалваните действия. ДСИ посочва, че жалбоподателят  и другият съделител са надлежно уведомяване за всички изпълнителни действия. На жалбоподателя са връчени съобщения за всички насрочени продани и за изготвеното заключение по назначената оценителна експертиза. Съделителят А.Г. не е подавал плик за участие в публичната продан и не е отстраняван. Обявеният за купувач съделител – Р.Г. платила в срок продажната цена с приспадане на нейния дял, поради което било съставено и постановлението за възлагане.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Изпълнителното производство по изп. дело №1102/2017г. по описа на СИС при СлРС е образувано по молба на Р.А.Г. за изпълнение по изп. лист от 11.08.2017г., изд. по гр.д.№4382/2016г. по описа на СлРС за изнасяне на публична продан на допуснат до делба между Р.А.Г., А.Н.Г. и П.А.Г. неподеляем недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.542.25.1.2, попадащ в сграна №1, разположена в общински поземлен имот №67338.542.25, с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: гр.Сливен, кв.“К.“, бл.*, вх.*, ет.1, ап.*, с площ 78,08кв.м., като действително получената при проданта сума се разпредели между съделителите, както следва: на Р.А.Г. – 1/6 ид.ч.; на А.Н.Г. – 1/6 ид.ч. и на П.А.Г. – 4/6 ид.ч.

Извършен е опис на изнесения на публична продан имот на 29.11.2017г.

Оценката е изготвена с помощна на вещо лице, депозирал заключение на 04.12.2017г. за СПС на имота в размер на 43600лв.

Препис от заключението на вещото лице, определящо СПС на имота е изпратено на всеки един от тримата съделители, получено от тях. Заключението не е оспорено.

Първата публична продан е насрочена за периода 03.04.2018г. – 03.05.2018г. при начална цена34880лв. С протокол от 04.05.2018г. на ДСИ същата е обявена за нестанала, поради липса на постъпили наддавателни предложения. Съобщение е връчено на всички съделители.

Обявена е втора публична продан за периода 27.07.2018г. – 27.08.2018г. при начална цена 31392лв. С протокол от 28.08.2018г. на ДСИ същата е обявена за нестанала, поради липса на постъпили наддавателни предложения. Съобщение е връчено на всички съделители.

По искане на съделителя Г., ДСИ с разпореждане от 21.09.2018г. назначава нова оценителна експертиза за определяне отново на справедлива пазарна стойност на имота.

Със заключение от 01.10.2018т. е определена нова пазарна стойност на имота в размер на 40900лв. Препис от заключението е връчено на тримата съделители, като А.Г. го е получил  лично на 15.10.2018г. Оспорване на заключението не е направено.

С разпореждане и нарочно обявление от 02.11.2018г. ДСИ е насрочил нова публична продан на имота за периода 21.12.2018г. – 21.01.2019г. при начална цена 32720лв. Извън разгласяването на същата чрез обявления, на всеки един от тримата съделители е връчено нарочно съобщение за обявената публична продан на имота, съдържащо посочване на имота, период на проданта и началната цена. А.Г. е получил съобщението за проданта лично на 11.11.2018г.

С протокол от 22.01.2019г. на ДСИ и тази продан е обявена за нестанала на осн. чл.494, ал.1 от ГПК, поради липса на постъпили наддавателни предложения. Съобщение е връчено на страните.

С разпореждане и нарочно обявление от 07.02.2019г. ДСИ е насрочил нова публична продан на имота за периода 09.04.2019г. – 09.05.2019г. при начална цена 29448лв. Отварянето на наддавателните предложения е определено за 10.05.2019г. от 10,00 часа. Извън разгласяването на същата чрез обявления, на всеки един от тримата съделители и лицето на което е учредено пожизнено право на ползване на имота – Никола Г., е връчено нарочно съобщение за обявената публична продан на имота, съдържащо посочване на имота, период на проданта и началната цена. А.Г. е получил съобщението за проданта лично на 13.02.2019г.

По изп.д.№1102/2017г. по описа на СИС при СлРС е постъпило едно единствено наддавателно предложение на 09.05.2019г. от Р.А.Г., предлагаща за продавания имот цена от 29500лв.

На 10.05.2019г. в 10,00 часа ДСИ е пристъпил към обявяване на постъпилите наддавателни предложения по насрочената за времето от 09.04.2019г. до 09.05.2019г. публична продан, като е констатирал постъпил един брой плик с наддавателно предложение, запечатан, без нарушение на целостта му. ДСИ е обявил предложението, направено от Р.А.Г. предлагаща цена от 29500лв. ДСИ е констатирал, че предложението е валидно и допустимо и го е допуснал до участие в проданта. След като е констатирал, че други наддавателни предложения не са постъпили, за купувач на имота е обявена Р.А.Г. за цена 29500лв. Купувачът Г. не е присъствала на проведеното наддаване. За тези действия е изготвен нарочен протокол от 10.05.2019г., подписан от ДСИ.

С протокол от 03.06.2019г. по изп.д.№1102/2017г. ДСИ е определил дължимите суми за внасяне от купувача - съделител Р.А.Г., съобразно квотите на останалите съделители, както следва: 19666,68лв. за 4/6 ид.ч. за П.Г. и 4916,66лв. за 1/6 ид.ч. за А.Г.. Като е съобразил съответните за всеки съделител дължими държавни такси и разноски, ДСИ е определил за заплащане от р.Г. сумата от 24429,19лв. от продажната цена и д.т. за доплащане в размер на 86,50лв. Определените суми за д.т. и съответна част от продажната цена са внесени от Г. по банков път на 06.05.2019г.

С постановление от 13.06.2019г. на ДСИ по изп.д.№1102/2017г. недвижимият имот, изнесен на публична продан, е възложен на Р.А.Г. на основание чл.496, ал.1 от ГПК, за сумата от 29500лв.

Преписи от постановлението за възлагане са връчени на съделителите, като на А.Н.Г. е връчено чрез съпругата му на 29.07.2019г. 

Жалбата против него е подадена от А.Н.Г. на 01.08.2019г.

             От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е процесуално допустима като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

 

При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане.

Независимо от това, във връзка с възраженията на жалбоподателя в тази насока, а именно, че не бил уведомен за провежданата продан и бил лишен от възможност да участва в същата, следва да се отбележи, че видно от материалите по изпълнителното дело, жалбоподателят, в качеството му на съделител е бил надлежно и своевременно уведомяван за всички провеждани публични продани на изнесения на публична продан имот, в т.ч. и настоящата такава, проведена в периода 09.04.2019г. – 09.05.2019г. Нарочно съобщение за обявената публична продан с почване на имота, времето на проданта и началната цена е връчвано лично на жалбоподателя, като за последната продан му е връчено на 13.02.2019г.

Следователно, въпреки на нарочно законово задължение, извън нормативно уреденото разгласяване на проданта, съделителите са били уведомяване за всяка продан, в т.ч. жалбоподателя и той е имал пълната, непрепятствана и изрично указана възможност да участва в проведените публични продани, в т.ч. последната. 

По отношение на оценката, извън това, че тя не е предмет на проверката, следва само да се отбележи на жалбоподателя, че на него лично му е бил връчен /на 15.10.2018г./ препис от заключението на вещото лице и ако е имал възражения е можел своевременно да оспори заключението, което той не е сторил. Налице е едно бездействие от него страна, липса на активност, която обаче не може да доведе до незаконосъобразност на действията на съдебния изпълнител.

Действията, които подлежат на съдебен контрол като част от наддаването, по смисъла на разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК, са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

Посочените действия, видно от данните по изпълнителното дело и отразени /част от тях/ в нарочен протокол за обявяване на купувач от 10.05.2019г., са напълно законосъобразни. Обявяването и отварянето на наддавателните предложения е извършено от ДСИ в обявения ден и час. Видно от материалите по делото е постъпило само едно, единствено наддавателно предложение от Р.А.Г., запечатано в плик и на 09.05.2019г. – законоустановения срок, в който се провежда проданта. Самото предложение е ясно, категорично се отнася до процесния имот и предложената с него цена е повече от началната такава, обявена за проданта.

Както бе посочено, действията на самия ДСИ по обявяване на предложението и последващата преценка за неговата допустимост и валидност са правилни и законосъобразни, надлежно отразени в протокол.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че бил лишен от възможност да участва в продантта. Както бе посочено, той е надлежно уведомен за същата, като е имал безспорна възможност да участва, от която не се е възползвал. Той не е подавал наддавателно предложение и не може да става и въпрос за отстраняването му от съдебния изпълнител.

При наличието на само едно наддавателно предложение, което е валидно, ДСИ законосъобразно е обявил за купувач на имота единствения наддавач с валидно наддавателно предложение, чиято цена се явява и най-висока по смисъла на закона.

В законоустановения срок обявения за купувач е внесъл определената от съдебния изпълните съответна част от продажната цена /съобразени са квотите на съделителите и факта, че купувачът е един от тях и дължимите от всеки от тях държавни такси и разноски, с оглед дела му от имота/. Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК след своевременното внасяне на цената, съдебният изпълнител е възложил на купувача имота с постановление от 13.06.2019г.

С оглед изложеното, съдът не установи да са допуснати нарушения на процесуалните правила и норми при наддаването и същото да не е извършено надлежно, нито пък имота да не е възложен по най-високата предложена цена, както и не установи нарушения при завършващото я действие – възлагането на недвижимия имот, поради което намира, че обжалваното постановление на ДСИ при СлРС по изп.д.№1102/2017г. е правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

С оглед неоснователността на жалбата, жалбоподателят следва да заплати разноски на другата страна, подала възражение по жалбата - Р.А.Г., в доказания размер от 200лв. за заплатено адвокатско възнаграждение.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

           ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.Н.Г. с ЕГН ********** *** срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 13.06.2019г. по изп. дело №1102/2017г. по описа на СИС при СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

            ОСЪЖДА А.Н.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Р.А.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 200лв., представляваща направени в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

      

                                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.