Р Е Ш Е Н И Е № 7

Гр.Сливен, 23.01.2020г

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито  съдебно заседание на  шестнадесети януари, през две хиляди и  двадесета година, в състав:

                                                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА                               

       При секретаря  С. В. и с участието на прокурора Руси Русев, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 470 по описа за 2019г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Предявеният иск е за  поставяне под запрещение и намира правното си основание в разпоредбата на чл. 5 ЗЛС, вр. с чл. 336 и сл.ГПК.

         В исковата молба ищецът твърди, че че от 2009 г . ответницата, която е    дъщеря й, страда от параноидна шизофрения, пристъпно прогредиентно протичане, със значителни затруднения на социалната адаптация.

         Твърди, че била лекувана в ДПК- Варна, в ПК „Св. Наум“ -София и многократно в ДПБ -Раднево, като към настоящия момент е настанена на лечение в ДПБ Раднево. Твърди, че в резултат на това заболяване тя не е способна да се грижи за себе и за своите интереси. Има нужда от придружител, който да се грижи постоянно за нея. Тя не желаела да се лекува, а без нейно съгласие, тя била безсилна да съдейства за лечението й.

         Моли да бъде поставена под пълно запрещение.  

         Ответницата М.А.З.  не е подала отговор на исковата молба  в срока по чл.131 ГПК.

        В с.з. ищецът - лично и  с пълномощник, поддържа предявения иск.

        В с.з. ответницата, ред .призован, се яви  в съдебно заседание  и съдът придоби лични впечатления от състоянието му. Тя е ориентирана  за време и място. Даде адекватен отговор на всички въпроси на съда, но проявява некритичност към психичното си заболяване.  

        В с.з. представителят на ОП-Сливен изразява становище, че са налице и двата критерия по чл. 5 ЗЛС за поставяне на лицето под запрещение.

        Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         Ответницата е  дъщеря на ищцата.

         Тя е на 26 години, неомъжена, пенсионер по болест, живее при родители си в с.Асеновец, общ.Нова Загора.

         С ЕР на ТЕЛК № 4398/01.10.2018г., й е определена 80% трайна неработоспособност, с начална дата на инвалидността- 18.07.2014г, за срок  3 години, до 01.10.2021г, с  диагноза „параноидна шизофрения, пристъпно-проградиентно протичане, емоционално волева промяна на личността, със значителни нарушения в социалната адаптация“

         Заболяването й дебютира през 2009-2010г, с халюцинаторно- параноидна симптоматика.

        През м. февруари 2010г имала изразена промяна в поведението, смеела се  сама без причина, считала, че храната й е отровена, искала да скочи от прозореца, оглеждала се подозрително,задавала нелепи въпроси.  

       Първата й хоспитализация била е 2010г в ОП-Сливен, като лечението й продължило в Детска Психиатрична Клиника-Варна.

       Последвали чести обостряния на състоянието й, с халюцинаторно- параноидна и възбудно-параноидна  симптоматика

       Поради влошеното й състояние била  почти ежегодно хоспитализирана в различни психиатрични заведения, включително и по реда на Закона за здравето.

        Последната й хоспиталицаия е в ДПБ -Раднево през м.октомври 2019г.

        Към датата на приключване на съдебното дирене по настоящото дело, е настанена за принудително лечение в ДПБ-Раднево, за срок от 3 месеца. 

        Съгласно заключението на назначената по делото съдебно- психиатрична експертиза, ответницата стада от шизофрения, параноидна форма, пристъпно-проградиентно протичане, емоционално волева промяна на личността, със значителни нарушения в социалната адаптация

        Шизофренията се характеризирала с нарушение на единството на психичните изживявания, неадекватност на поведението.

        Най-типични се очертавали нарушенията в мисловния процес, емоционалните и волеви разстройства. При неадекватно  лечение, заболяването хронифицирало, оформяла се емоционално-волева промяна на личността, изразена в емоционална хладност, необщителност, враждебност, отказ от личностови интереси и трудови ангажименти. 

        По време на обостряне на заболяването се нарушавал волевия критерий, поради което лицето не можело да осъзнава отношенията, които се създават в едно или друго негово действие. Не било в състояние да прецени комплексните последици, които то ще породи.

        Съгласно заключението на изслушаната по делото съдебно-психиатрична експертиза, заболяването на ответника е приело непрекъснат ход на протичане,  със значителни затруднения в социалната адаптация.

         Предвид честите обостряния на състоянието на ответницата и некритичността към наличното психично разстройство, вещото лице Д-р С. приема, че тя не е в състояние да се грижи сама за себе си и своите работи, а способността й да разбира и ръководи постъпките си и да се грижи за  своите интереси, е нарушена.

        Според показанията на двамата разпитани по делото свидетели, при обостряне състоянието на ответницата, тя ставала агресивна към околните и към майка си, палела огън в къщата, чупела прозорци,  не поддържала личната си хигиена, ходела гола из селото, просела, скитала по паркинги.

       Тази фактическа обстановка е безспорно установена от събраните по делото писмени и гласни доказателства, и от заключението на съдебно-психиатрична експертиза, ценено като обосновано, ясно  и неоспорено.

       Така приетото за установено от фактическа страна,  води следните правни изводи:

       Предявеният иск е допустим, а разгледан по същество – основателен.      

       За да бъде поставено едно лице под пълно запрещение е необходимо кумулативното наличие на два критерия -медицински и юридически / чл.5 ал.1 от Закона за лицата и семейството / ЗЛС/.

       Медицинският критерий е свързан с наличие на слабоумие или душевна болест, а юридическият-  с невъзможност  на лицето да се грижи само за себе си и за своите интереси.

        По делото се установи, че ответницата страда  душевна болест, която е засегнала с голям интензитет възможността й да възприема обективно заобикалящата я среда и да взема адекватни решения.

         В резултат на това заболяване не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи, както и да защитава интересите си.

        Тъй като са налице и давата критерия - медицинския и юридическия за поставяне под пълно запрещение, съдът следва да уважи иска, като постави под пълно запрещение ответницата и изпрати препис от решението на органа по настойническто и попечителство по настоящия й адрес, за назначаване на настойник.

         Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

        ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО запрещение М.А. ***,  с ЕГН - **********.

 

         ПРЕПИС от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на органа по настойничество и попечителство при ОБЩИНА-НОВА ЗАГОРА за учредяване на настойничество.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр. Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: