Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

гр. Сливен, 18.09.2019 година

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                   Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 472  по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

Образувано е по жалба подадена от Община - Сливен срещу постановление от 09.08.2019 г. г. по изп. д. № 245/2018 г. по описа на ДСИ при РС – Сливен. В жалбата се сочи, че с обжалваното постановление съдебният изпълнител е прекратил частично производството по делото до размера, посочен във влязлото в сила решение № 125/18.07.2019 г. по гр. д. № 341/2019 г. на Окръжен съд – Сливен.

Във въззивната жалба се твърди, че Общината като взискател е претендирала спрямо длъжника суми по два изпълнителни титула, а именно АУЗ № РА 001082/20.06.2012 г. и АУЗ № АУ 001253/26.07.2016 г., като сумите са претендирани общо. Развити са съображения относно това какви суми по двата акта са претендирани, както и че те са претендирани общо.  Твърди се, че съдебният изпълнител е следвало да прекрати изпълнителното дело частично единствено по отношение на акта от 20.06.2012 г. и сумата, която се претендира по него, а именно от 1064,16 лв.  Сочи се, че ако изпълнителното дело се прекрати за сумата от 1782,55 лв., то ще се прекрати и по отношение на акта от 26.07.2016 г. и ще се накърни събирането на задължението по този акт.

Подадено е възражение от процесуалния представител на длъжника, в което на първо място се твърди, че сумите не са претендирани надлежно от взискателя. Взискателят е  определил обща сума по двата акта и ДСИ е длъжен да се съобрази с това. Конкретизирането на сумите е станало едва с жалбата против постановлението за частично прекратяване. Развиват се съображения, че постановлението е правилно и че по начало взискателят не е претендирал правилно вземанията си по двата акта за установяване на задължение, като се претендират и разноски.

В писмени мотиви съдебният изпълнител твърди, че е прекратил частично производството, съобразявайки се с постановеното решение на Окръжен съд – Сливен.

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и постановлението, я намира за основателна поради следните съображения:

С влязлото в сила решение СлОС е  признал за установено по предявения от В.С.Ч. ЕГН **********,***, БУЛСТАТ ********, представлявана от кмета на общината Стефан Радев на основание на чл.439 от ГПК, че В.С.Ч. ЕГН **********,*** не дължи  сумите по акт за установяване на задължения № РА 001082/20.06.2012 г. в размер на  1 782.55 лв / хиляда седемстотин осемдесет и два лева и 55 ст./. Изрично в мотивите е посочено, че претенцията е за недължимост на сумите по Акт за установяване на задължения № РА 001082/20.06.2012 г. в размер на сумата от 1 782.55 лв. Признаването на тяхната недължимост не може да доведе до признаването на недължимост и на сумите по Акт за установяване на задължение № АУ001253/26.07.2016г., тъй като те са извън предмета на предявения иск.

Така при прекратяване частично на изпълнителното производство ДСИ е следвало да го прекрати само по отношение на сумите претендирани с акт № № РА 001082/20.06.2012 г., а не да го прекратява за сумата от 1782,55 лв., като остава неясно тази сума по кой от двата изпълнителни титула се дължи.  Безспорно е , че претенцията обхваща и АУЗ от 26.07.2016 г., които  суми са дължими и следва да бъдат събрани съобразно претендираното от взискателя.  Поради това и с оглед неправилно формулирания диспозитив на постановлението, същото следва да бъде отменено.

Ръководен от гореизложеното съдът

Р     Е     Ш     И  :

         ОТМЕНЯ постановление от 09.08.2019 г. на ДСИ  при РС – Сливен, с което е прекратено частично изпълнително  производство по изп.  д. № 245/2018 г. до размера  посочен във влязло в сила решение № 125/18.07.2019 г. по гр. д. № 341/2019 г. на ОС – Сливен, а именно 1782,55 лв.        

Решението не подлежи на обжалване.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

                   ЧЛЕНОВЕ: