Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 181

 

гр. Сливен, 17.10.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                        Мл.с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА     

 

при участието на прокурора ………и при секретаря Соня Василева, като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 477   по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 795/12.07.2019 г. по гр.д. № 1671/2019 г., на Районен съд гр. Сливен, с което е отхвърлен предявеният от А.В.Г. ЕГН **********,***, против „ЕВН България електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление ********, осъдителен иск с правно основание чл. 55  ал.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата в размер на 271,92 лв., платена на трето неучастващо в делото лице – „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД по фактура № 6102793531 от 09.10.2018 г. с основание такса прекъсване и възстановяване и 264,92 лв. платена по фактура № 1197887290 от 13.09.2018 г., като стойност на допълнително начислено количество ел.енергия за периода от 02.10.2016 г. до 07.11.2016 г- за обект къща находяща се на адреса на ищеца, като неоснователни и недоказани и е осъден ищеца да заплати на ответника направените по делото разноски.

Против това решение е подадена въззивна жаба от ищеца, чрез пълномощника му, в която се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че съдът е игнорирал решаващи за изхода на правния спор факти и доказателства. В конкретния случай дружеството носи доказателствената тежест да установи възникването и съществуването на вземането за начислена допълнителна ел.енергия за минал период, точния период за неотчитането или неточно отчитане на ел.енергия, количеството на реално консумиралата ел.енергия за периода на неточно отчитане, както и правилното изчисляване на размера на вземането, като се твърди, че дружеството не е установило и не е доказало тези обстоятелства. Развиват се съображения в подкрепа на тази теза. В случая дружеството не е обосновало и доказало как е формиран периода на извършена корекция, поради което произволно и в нарушение на разпоредбата на чл. 48 от ПИКЕЕ и съответно чл. 54 ал.1 от ОУ е извършило преизчисляване на задължението. На последно място се твърди,че дружеството не е спазило процедурата за извършване на проверката на СТИ и свързаните с нея издаване,у уведомяване и връчване на абоната-потребител съответните документи. Развиват се подробни съображения в подкрепа на тази теза и в обобщение се иска да бъде отменено решението и да бъде осъдено дружеството да заплати претендираните от ищеца суми. Претендират се разноски за двете инстанции, като се прави възражение за прекомерност на юрисконсултското възнаграждение пред първата инстанция.

В срока по чл. 263 от ГПК е постъпил писмен отговор на въззивната жалба, в който се сочи, че тя е неоснователна. Твърди се, че решението на съда е правилно, обосновано и постановено при пълнота на доказателствата. Развиват се съображения, че  са налице правните основания за извършената корекция, като е без значение авторството на манипулацията, понеже е въведена обективна отговорност на потребителя, в случаите когато средството му търговско измерване отчита неправилно ел.енергия, която той консумира. Констатациите са направили от компетентен орган и протоколът на метрологичната експертиза е официален констативен документ, съгласно разпоредбата на „л. 58 ал. 4 от Закона за измерванията. Освен това, по делото безспорно е установено верността на вписаните обстоятелства в констаацивния протокол .Установена е и датата на извършената манипулация, а именно 02.10.2016. г., тъй като това е единствената дата на която е установено нерегламентирано отваряне на лицевия капак на електромера. Така съществува законово основание за преизчисляване на сметката на клиента при прилагане на методологията заложена в ПИКЕЕ. Липсата на предвиден изричен ред за уведомяване на клиентите при извършена корекция в ОУ не е основание да се отрече дължимостта на сумата по направената корекция. Позовава се на съдебна практика на ВКС в подкрепа на твърденията си за неоснователност на претенцията. В обобщение се иска да бъде потвърдено обжалваното решение и да се присъдят разноски за въззивната инстанция, направено е евентуално възражение за прекомерност на възнаграждението на насрещната страна за въззивната инстанция и се сочи, че искането да бъде редуцирано присъденото юрисконсулстско възнаграждение е недопустимо доколкото не е направено възражение за прекомерност до последното по делото съдебно заседание в предходната инстанция, а е релевирано едва с въззивната жалба.

С жалбата и отговора не са не са направени нови доказателствени искания за пред тази инстанция.

В с.з. за въззивника се явява представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

За въззиваемата страна не се явява представител. В писмено становище представител по пълномощие оспорва основателността на подадената жалба.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства и тези пред настоящата инстанция, намира, че обжалваното решение е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

 

Не се спори, че ищецът е  бил потребител на електрическа енергия по смисъла на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЕВН България Електроснабдяване” АД, и че процесната сума, оспорена от него с исковата молба, е начислена като корекция на сметката за електроенергия за минал период.

Спорни се явяват обстоятелствата дали е имало законово основание за едностранно извършване на корекция на стойността на потребената електрическа енергия, дали корекцията е надлежно извършена и дали тя е породила парично задължение за ищеца.

По въпроса дали е имало законово основание за извършване на едностранната корекция на сметката за минал период въззивният съд счита, че е налице задължителна практика по реда на чл. 290 на ВКС, съгласно която такава е допустима по принцип, с оглед  приетото изменение на ЗЕ с ДВ бр. 54/12г.

Щом е спазено изискването да са установени в ОУ на договорите  правилата за извършване на корекция на сметката и редът за уведомяване на клиента за това, щом, макар и невръчен констативния протокол, констатациите в него са потвърдени пред съда чрез СТЕ и щом е изпълнено задължението да се уведоми клиента за извършената корекция, като в уведомителното писмо са посочени основанията, конкретните обстоятелства, причините за неточното измерване и приложеният способ на преизчисляване на задължението, доставчикът на електрическа енергия може да претендира заплащане на стойността след корекцията на сметката, но само ако е обосновал надлежно начина на формиране на размера на задължението.

В настоящото производство съдът приема, че начислената сума се дължи, тъй като ответникът  е обосновал как е формирал периода на извършената корекция от 36 дни. Разпоредбите на ПИКЕЕ и ОУ дават рамките на този период и максималната му продължителност, но конкретното му определяне за всеки един случай следва да става на базата на точно посочване на началната и крайната дата и по каква причина са приети те.

В хода на производството е назначена и изготвена съдебно техническа експертиза. Според заключението на изготвилото я вещо лице констатациите, отразени в констативен протокол от извършената метрологична експертиза на ищцовото СТИ отразявали извършена неправомерна техническа манипулация върху електромера, изразяваща се в премахване на лицев капак на електромера с последваща промяна в измервателната верига на токовата част. В резултат на това, измереното и регистрирано количество ел.енергия от електромера ще е винаги по-малко от реално консумираното. Налице било частично неизмерване на консумираната ел.енергия, спрямо реално потребената с точно установен процентен измерител – минус 89,85%.

Методиката за изчисляване на неотчетеното количество ел.енергия, съобразно чл.48, ал.1, б.”а” ПИКЕЕ била приложена правилно. Остойностяване на неизмереното количество ел.енергия в справката за коригиране било извършено при хипотезата на чл.51, ал.1 ПИККЕ – при наличие на установено непълно/частично измерване – 89,85% и пресметнато количество ел.енергия за доначисляване, изчислено във функция от установената грешка. Процесният електромер бил дистанционен, предаващ он-лайн данни, както за консумацията на ел.енергия от абоната, така и за намеса върху СТИ. Анализ на подадените данни, установили, че електромера регистрирал отваряне на лицев капак на 02.10.2016г. в 18:13 ч. и последващо затваряне на същата дата в 18:46 ч.

Поради това съдът счита, че ответникът не произволно, а в синхрон с разпоредбата на чл. 48 от ПИКЕЕ, съответно – на чл. 54 ал. 1 от ОУ, е извършил преизчисляване на задължението за посочения в уведомлението срок.

Съдът счита, че при всички случаи доставчикът следва да посочи как е приел продължителността на периода, в който отчитането е било неправилно, тъй като облигационното отношение изисква определеност и адекватност на насрещните престации. Следва да посочи дали е приел и защо за начална дата за преизчисляване на количеството електрическа енергия: датата на монтажа на СТИ, датата на предходната проверка, датата, от която е извършена нерегламентираната намеса, или друга дата, в рамките на максималния 90 дневен срок. В случая тези изисквания са изпълнени. Безспорно е установено, че началната дата на корекцията съвпада с тази на подадения он-лайн сигнал в системата на ответника за манипулиране на клемния капак на електромера 02.10.2016г. до датата на извършване на проверката и демонтаж на СТИ 07.11.2016г. – 36 дни, т.е. не надвишава предвидения в чл.54 ОУ ЕВН ЕР и чл.48 ПИКЕЕ 90 дневен период и е определен в унисон с тези разпоредби.

В обобщение изложените във въззивната жалба оплаквания се явяват изцяло неоснователни.

 

Щом правните изводи на двете инстанции съвпадат, въззивният съд счита, че липсват отменителни основания и въззивната жалба следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното решение следва да бъде потвърдено. Районният съд е провел надлежно и пълно събиране на допустими и относими доказателства, въз основа на които е формирал обективни фактически констатации и правилно ги е привел към съответстващата им правна норма, като по този  начин е достигнал до законосъобразни правни изводи.

 

Въззиваемата страна  е претендирала разноски и такива  следва да бъдат присъдени в размер на сумата от 50 лева представляваща юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция. Претендираната сума от 300 лева се явява прекомерна, с оглед осъществената от представителя защита пред тази инстанция.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 795/12.07.2019 г. по гр.д. № 1671/2019 г., на Районен съд гр. Сливен.

        

ОСЪЖДА А.В.Г. ЕГН **********,***, да заплати на „ЕВН България електроснабдяване“ АД с ЕИК 123526430        със седалище и адрес на управление ******** сумата от 50 /петдесет/ лева представляваща юрисконсултско възнаграждение за тази инстанция.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: