Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N

 

гр. Сливен, 03.10.2019 година

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на трети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      Мл. с. ЮЛИАНА ТОЛЕВА                          

при участието на прокурора ………и при секретаря , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N  496 по описа за 2019  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 435 ал.1 т.3 пр.3 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на „Адасис“ ООД ЕИК123553235 чрез пълномощника адв. К.А. против постановление за прекратяване на изпълнително дело № 20199150400309 по описа на ЧСИ Г.Г.. В действителност се обжалва разпореждане от 23.08.2019г.  за приключване на изпълнително дело № 20199150400309 по описа на ЧСИ Г.Г. поради напълно издължаване.

 

В жалбата се твърди, че взискателят – жалбоподател не е съгласен с прекратяването на делото, като излага съображения, че не са събрани всички суми и конкретно тези за адвокатско възнаграждение. Съдебният изпълнител е събрал всички платени от взискателя държавни такси и такси по ТТЗЧСИ, но не е събрал направеният разход за възнаграждение на адвокат, поради което не са събрани всички суми по изпълнителното дело и то не следва да бъде прекратявано. Поради това се иска да бъде отменено постановлението за приключване.

 

Подадено е писмено възражение от длъжника чрез пълномощник, в което се сочи, че жалбата е неоснователна. Претендират се разноски.

В писмени мотиви ЧСИ проследява хронологията по движението на делото, сочи че подадената жалба е допустима, но неоснователна. Излага подробни съображения, че заплатеното адвокатско възнаграждение, представлява допълнителни разноски, които не са задължителни, поради което следва да е направено изрично заявление за събирането им по изпълнителното производство.

 

Настоящият състав намира жалбата за неоснователна поради следните съображения.

С молбата на взискателя за образуване на изпълнителното дело не е било направено искане за присъждане на разноски, включително и на такива за заплатено адвокатско възнаграждение. Такива разноски не са посочени и в поканата за доброволно изпълнение. В хода на производството взискателят е бил представляван последователно от трима адвокати, като от приложените по делото документи е ясно, че с първите двама не е било уговорено и не е било заплатено адвокатско възнаграждение.

С молба от 30.07.2019г. настоящият пълномощник е направил пред ЧСИ изявление, че представя адвокатско пълномощно по делото и моли всички призовки и книжа да бъдат връчени на посочения адрес. Не е направено искане за събиране от ЧСИ на договореното и заплатено адвокатско възнаграждение в приложения договор за правна защита и съдействие.

Съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители – чл.34, таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника. Поради това съдебният изпълнител  законосъобразно е събрал всички платени от взискателя държавни такси и такси по ТТЗЧСИ, тъй като това е негово задължение, изрично посочено в закона.

Заплатеното адвокатско възнаграждение представлява разноски, които не са задължителни, те могат и да не бъдат направени, взискателят може и да не е представляван от адвокат, поради което следва да е направено изрично заявление за събирането им по изпълнителното производство. Без направено искане ЧСИ не е задължен от закона да пристъпи към тяхното събиране. Само страната, която е поискала присъждане на разноски, може да претендира присъждането им, при това искането следва да бъде направено своевременно.  Такъв е принципът, посочен и изрично в разпоредбата на чл.80 от ГПК.

Тъй като настоящият случай не е такъв жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Насрещната по жалбата страна е претендирала разноски за това производство и такива следва да бъдат присъдени в размер на сумата от 300 лева представляващи разноски за адвокатско възнаграждение

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „Адасис“ ООД ЕИК123553235 разпореждане от 23.08.2019г. за приключване на изпълнително дело № 20199150400309 по описа на ЧСИ Г.Г. поради напълно издължаване.

 

ОСЪЖДА „Адасис“ ООД ЕИК123553235 със седалище и адрес на управление ********* да заплати на А.Я. Тодорова ЕГН ********** *** сумата от 300 /триста/ лева представляваща разноски за адвокатско възнаграждение в това производство.

 

   Решението не подлежи на обжалване.

                               

                                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: