Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 29.11.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и седми ноември, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                        Мл.с.: СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА                                                                                                           

При секретаря С. В., като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр.д. № 539 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, подадена от адв. М., пълномощник на М.Г.С., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетните деца А.К. ЕГН ********** и Д. К., ЕГН **********, против решение № 847/22.07.2019 г. по гр.д. № 2746/2019 г. на Сливенския районен съд, с което е било отхвърлено искането за промяна на фамилното име на малолетния А.К. от „К.“ на „В.“, както и за промяна на фамилното име на малолетната Д. К. от „К.“ на „В.“. Решението се обжалва като неправилно, незаконосъобразно и постановено при неспазване на съдопроизводствените правила. Съдът не бил взел под внимание психическото състояние на децата след подмятанията на съучениците им „къръчка“ и „ кърък“. След като СлРС отказал да промени фамилните им имена децата се разстроили – не искали да ходят на училище и да си подготвят уроците. Фамилното име било изключително осмиващо и това не било взето предвид от съда. Моли се обжалваното решение да бъде отменено и да се уважи искането за промяна на фамилните имена на децата. Няма претенции за разноски.

В срока по чл. 263 ал.1 от ГПК е депозиран отговор на въззивната жалба от В.А.К. – заинтересована страна, който заявява, че жалбата е бланкетна и неоснователна. Моли се да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

По делото няма направени доказателствени или процесуални искания.

В с.з. въззивницата С. редовно призована не се явява лично. Представлява се от адв. М., която поддържа въззивната жалба и моли тя да бъде уважена.

В с.з. заинтересованият К. редовно призован не се явява . В писмено становище депозирано до съда заявява, че оспорва въззивната жалба като неоснователна и поддържа депозирания отговор на въззивната жалба. Моли да се потвърди обжалваното решение .

Окръжна прокуратура се представлява от прокурор Русев.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

Установената и възприета от РС – Сливен фактическа обстановка изцяло кореспондира с представените по делото доказателства . Тя е изчерпателно и подробно описана в първоинстанционното решение, поради което на основание чл.272 от ГПК настоящият съд  изцяло я възприема и с оглед процесуална икономия препраща към него.

Въззивната жалба е редовна и допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

По делото е бил предявен иск с правно основание чл. 19 ал. 1 от ЗГр.Р, съгласно който промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Промяната на името е регламентирана като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания и се упражнява по предвиден в ГПК ред. Молбата за промяна на име се разглежда по реда на охранителните производства. Същественото за охранителното производство е, че е едностранно и безспорно и по своята правна същност представлява съдебно съдействие при правомерно упражняване на гражданските права, целящо да породи изгодни за молителя правни последици, без те да представляват същевременно посягане върху чужда правна сфера.

Тъй като законът не дава отговор на въпроса кои точно обстоятелства се определят като важни, те трябва да се преценяват в контекста на всеки отделен случай. Предвид основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни по смисъла на  чл. 19, ал. 1 ЗГР са такива лични и обществени обстоятелства, които правят носенето на името лично и обществено неудобно или неподходящо.

В настоящия случай, се твърди, че децата А. и Д. са били делени от съучениците си и никой не ги искал в отбора си по време на игра, тъй като свързвали името им „К./а“ с неуспех, липса на късмет. Тези твърдения са абсурдни. Ако едно дете е добро в дадена област другите деца при всички случаи ще го предпочитат за играч от отбора си независимо от фамилното му име. Не името прави играта, а личните качества на индивида. От друга страна от събраните по делото свидетелски показания става ясно, че децата се включват в общите игри на връстниците си и не се намират в изолация. Всеки индивид има силни и по – слаби страни и те не зависят от фамилното му име. Много истина се съдържа в народната мъдрост, че „не името прави човека, а човекът прави името“. Настоящият съдебен състав намира, че по делото не са събрани доказателства, от които да се установи, по категоричен начин, че фамилното име на децата е осмиващо, което да го мотивира да допусне промяна във фамилията им.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция съвпадат с тези на първоинстанционният съд, обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 847/22.07.2019 г. по гр.д. № 2746/2019г. на Сливенския районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    2.